”Kvalitetsarbetet avgör – inte ägarformen”

Varför är vissa skolor mer framgångsrika än andra i internationella kunskapsmätningar? Den frågan har forskaren Gabriel Heller-Sahlgren sökt svar på i en fördjupad analys av den senaste Pisa-studien från 2015. Idag presenterade han sina resultat på ett seminarium hos Svenskt Näringsliv.

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia, och Hans Bergström, ordförande i Internationella Engelska Skolans Advisory board, var inbjudna att kommentera studien. Ingela Gullberg var också ombedd att berätta om hur AcadeMedia jobbar med sitt kvalitetsarbete.

– Den här studien bekräftar egentligen det vi redan vet, att det är hur man jobbar med sitt kvalitetsarbete som är det viktiga, inte vem som är huvudman för skolan. Vi måste komma upp ur skyttegravarna om vi vill åstadkomma riktig skolutveckling, inleder Ingela Gullberg.

”En fara att förenkla”

Så, vilka är då framgångsfaktorerna hos de skolor som får bra resultat i exempelvis Pisa? Gabriel Heller-Sahlgren, som är knuten till Institutet för Näringslivsforskning, kommer fram till flera slutsatser i sin analys. Bland annat att:

• kommunala och fristående skolor generellt presterar på en likvärdig nivå
• lärarledd undervisning är en faktor som är associerad med högre resultat
• elevorienterad undervisning, där elever tar större eget ansvar för inlärningen genom att själva söka kunskaper, är associerat med lägre resultat
• lärartäthet och andel lärare med lärarlegitimation varken är relaterat till bättre eller sämre prestationer

Gabriel Heller-Sahlgren pekar också på att arbete med digitala hjälpmedel är associerat med sämre Pisa-resultat, men menar samtidigt att man ska vara försiktig med att slå fast orsakssamband. Ingela Gullberg är skeptisk mot att förenkla och ställa olika undervisningsformer mot varandra.

– En fara när man förenklar debatten är att man skapar klyftor, exempelvis mellan lärarledd och elevorienterad undervisning. Båda delarna ingår i framgångsrik undervisning, även om det naturligtvis alltid är läraren som ska ansvara för elevens undervisning, säger Ingela Gullberg.

– Jag tycker också att man ska akta sig för att rakt av generalisera och säga att digitala hjälpmedel leder till sämre resultat. Allt handlar om hur man använder dem för att förbättra lärandet. Däremot kan man nog med säkerhet säga att man inte når högre resultat bara genom att kasta in iPads i klassrummet, säger hon.

”Låt inte debatten styra”

Bland seminariebesökarna finns bland andra skolhuvudmän, lärarfack, kommunala tjänstemän och politiker. Ingela Gullberg går över till att berätta om AcadeMedias viktigaste kvalitetsprocesser för högre måluppfyllelse, exempelvis arbetet med att följa upp och utveckla undervisningen, proaktiva resultatuppföljningar och en transparent kvalitetsrapportering.

Mot slutet av seminariet diskuterades styrkor och svagheter i rapporten, som tar avstamp i den skolpolitiska debatten.

– Jag är väldigt tveksam till att ta debatten som utgångspunkt i jakten på faktorer som driver måluppfyllelsen framåt, helt enkelt eftersom den i allt för liten utsträckning fokuserar på det som både skolforskningen och professionen vet är framgångsrikt. Man klagar ofta på att skolan inte hänger med i utvecklingen, men frågan är om det inte snarare är skoldebatten som nu har hamnat rejält på efterkälken, säger Ingela Gullberg.

Hela rapporten, Skolpolitiskt relevanta faktorer bakom Sveriges resultat i Pisa 2015, finns att läsa här.

#Pisa #Skolutveckling #Svenskt Näringsliv

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler