Återbetalningskrav från Skolverket på Praktiska

Skolverket har gått igenom sex olika statsbidrag som Praktiska Sverige AB beviljades innan AcadeMedia förvärvade bolaget. Fem av dessa fick inga anmärkningar alls. I granskningen av statsbidragen för gymnasial lärlingsutbildning har Skolverket hittat brister i cirka en fjärdedel av utbildningskontrakten. Exempel på brister är att underskrift från målsman saknas, eller att information om vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen inte finns med. Återbetalningskravet är på drygt 28 miljoner kronor.

Totalt har cirka 4 500 utbildningskontrakt granskats och i 1 171 av dessa har brister upptäckts. Den granskning som genomförts gäller läsåret 2016/17. AcadeMedia förvärvade Praktiska Sverige AB (där Praktiska Gymnasiet ingår) i november 2017. I köpeavtalet som AcadeMedia har med säljaren finns en klausul som reglerar regelefterlevnad och risken för återbetalning av lärlingsbidrag för den aktuella perioden.

Praktiska Gymnasiet är en av de ledande aktörerna på gymnasial lärlingsutbildning, en utbildningsform där eleverna genomför delar av sin utbildning på en arbetsplats. Totalt har Praktiska Sverige AB beviljats 109 117 500 kronor i lärlingsbidrag för läsåret 2016/17. Bidraget går vidare till de arbetsgivare som tar emot eleverna, ingen del av summan har alltså stannat i Praktiska Gymnasiet. Ett krav för att få bidrag är korrekta utbildningskontrakt för varje elev. Skolverket begär nu att hela utbildningsbidraget för de elever vars utbildningskontrakt innehåller brister återbetalas (totalt 28 221 250 kronor), oavsett vilken typ av brist det handlar om.

De brister som identifieras är:

• Underskrift från målsman (246 stycken)
• Underskrift från elev, arbetsplats eller skola (54 stycken)
• Avtalstid (14 stycken)
• Vilken lärare på skolan och vilken handledare på arbetsplatsen som är kontaktpersoner (9 stycken)
• Information om kostnadsfördelning vid eventuella skador som eleven kan orsaka (1 styck)
• Vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa delar (974 stycken)

Skolverket har också granskat Praktiska Gymnasiets bidrag för följande insatser utan att hitta några brister.

• Bidrag för fortbildning av lärare i svenska som andraspråk och svenska för invandrare
• Bidrag för fortbildning inom specialpedagogik
• Bidrag för skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
• Bidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare
• Bidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

För mer information, kontakta.

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör AcadeMedia, paula.hammerskog@academedia.se, 073 334 87 50

 

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler