Hermods och Malmö stad har nått en samförståndslösning om sfi-utbildningen i Malmö

Den 19 mars meddelade AcadeMedia att företaget upptäckt brister i Hermods rapportering av lärarbehörighet till Malmö stad. Rapporteringen gällde vilka lärare som undervisat i sfi på Hermods i Malmö. Nu har Hermods och Malmö stad nått en gemensam överenskommelse som bland annat innebär att avtalet fortlöper till avtalstidens slut och att Hermods kompenserar Malmö stad ekonomiskt.

– Sedan vi upptäckte att Hermods rapporterat in felaktiga uppgifter har vi jobbat intensivt för att hitta en gemensam lösning. För oss har det varit viktigt göra detta i nära dialog med Malmö stad och det känns bra att vi nu kommit överens om hur vi går vidare, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia.

Överenskommelsen innebär att Hermods avtal med Malmö stad fortlöper avtalstiden ut (31 juli 2018) och att Hermods betalar kompensation till Malmö stad på 14 miljoner kronor för de brister som funnits under avtalsperioden. Utöver vad som överenskommits enligt det träffade förlikningsavtalet är Hermods och Malmö stad eniga i att Malmö stad ska överta Hermods personal som jobbat med SFI-utbildningen i Malmö under det aktuella avtalet.

Sedan tidigare har AcadeMedia även vidtagit flera åtgärder.

• En intern granskning gjordes omedelbart efter att den felaktiga rapporteringen upptäcktes. Den resulterade i att tre personer arbetsbefriades från sina tjänster.

• En extern och oberoende utredning tillsattes för att skyndsamt och grundligt utreda det inträffade. Den gjordes av PwC och publicerades den 27 april. Baserat på det som framkom i den har Hermods bland annat vidtagit åtgärder för att förbättra interna processer och kontroller för att liknande situationer inte ska kunna inträffa igen.

• PwCs rapport bekräftade att de tre personer som arbetsbefriades efter den interna granskningen känt till den felaktiga rapporteringen, deras tjänster och anställningar vid Hermods har avslutats.

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler