På LBS i Göteborg kommer hemmasittare tillbaka till skolan

Varenda hemmasittare som kommer tillbaka till skolan, och lyckas gå igenom med godkända betyg, är en vinnare. Som individ. Också samhället tjänar på skolor gör allt som står i deras makt för att alla elever ska klara gymnasiet. Därför satsar LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg både tid och resurser på att lyckas med just det.

LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg är en av AcadeMedias över 140 gymnasieskolor. Skolan ingår sedan ett år i ett stort projekt mot utanförskap som drivs av GR Utbildning (Göteborgsregionens kommunalförbund) och medfinansiseras av ESF (Europeiska Socialfonden).

– Nästan alla gymnasieskolor, så även vi, har elever som inte kommer till skolan. Dessa elever får självklart problem med studierna, de riskerar att bli underkända och det hela blir en ond cirkel. Vårt arbete tidigare har i princip handlat om att få tillbaka dem till skolan, vi tänkte att om vi hade dem på plats kunde vi jobba med dem, säger Josefin Claesson, rektor på LBS i Göteborg.

Riktigt så enkelt är det dock sällan. Skolans medarbetare lyckades ibland få dessa elever att komma till skolan. De blev dock sällan kvar.

– Vi bestämde oss för att aktivt ta reda på varför de inte kommer. Vet vi det kan vi angripa grundproblemet, inte bara symptomet. Vad är det som hindrar dem i undervisningen? Eller från att komma till skolan? Först då kan vi ju göra rätt saker för att lösa de problem som finns, säger Josefin Claesson.

För att lyckas med detta har skolan bildat en särskilt grupp där skolans heltidsmentorer (alltså mentorer som har som enda uppgift att vara just mentorer för elever), rektor och elevhälsoteamet ingår. Man har under det år som gått sedan man påbörjade arbetet sett att det finns fem-sex huvudorsaker till att elever inte dyker upp, exempel på sådana är neuropykiatriska funktionsvariationer och olika sociala svårigheter. Man följer en särskild åtgärdskarta, som på ett systematiskt sätt guidar i arbetet (se bild).

Åtgärdskartan som används på LBS i Göteborg.
Åtgärdskartan som används på LBS i Göteborg. Klicka för större bild.

Snabba åtgärder viktiga

– Mentorn eller skolsköterskan är de som oftast uppmärksammar frånvaron och gör en kartläggning av vad det beror på. Vi tar sedan ett gemensamt beslut i gruppen om de åtgärder vi tror mest på, utifrån elevens svårigheter. Saknas det information gör vi ibland en fördjupad kartläggning, kanske med skolpsykologens hjälp, berättar Josefin Claesson.

Därefter får eleven en särskild kontaktperson som samordnar allt kring elevens återgång, hen håller kontakt med lärare och hör regelbundet av sig till eleven. Oftast är det mentorn som blir kontaktperson.

– Om vi är snabba med rätt åtgärder, och inte går omvägen runt sådant vi vet inte brukar fungera, hoppas vi att vi blir mer effektiva i arbetet. Vi måste ju lära oss hur vi bör arbeta för att nå eleven bättre och snabbare, säger hon.

I metodiken ingår också täta uppföljningar. Inför nästa läsår ska man ännu mer systematiskt utvärdera de insatser som har satts in. Frånvaron följs upp regelbundet och var sjätte vecka ska projektgruppen samlas för att utvärdera vilka åtgärder som är framgångsrika. Fungerar det inte måste man prova något annat.

Det ska vara roligt att komma tillbaka

Projektet har hittills omfattat ett tiotal elever. Läsåret som just avslutats har använts till att bygga upp en metodik och att skapa den så kallade Åtgärdsstegen där steg 1 är att uppmärksamma frånvaron och steg 6 är att utvärdera insatserna. Däremellan sker kartläggning av frånvaron och arbetet med olika åtgärder för att öka elevens närvaro. Även återkomsten till skolan sker enligt en särskild metod. Josefin Claesson:

– Har man varit borta länge är man ofta nervös för hur det ska bli att komma tillbaka. Hur mycket har jag missat? Kommer jag inte att hänga med alls? Kommer klasskamraterna att säga konstiga saker?

– Man får aldrig skuldbelägga en elev när den kommer tillbaka. Det är otroligt viktigt att det blir en positiv upplevelse. Då skapar vi förutsättningar för att eleven ska komma även nästa dag, och nästa. Och i slutänden ta sin examen med godkända betyg i alla ämnen. Det är dit alla ska.

#Hemmasittare #Josefin Claesson #LBS Kreativa Gymnasiet