NTI Gymnasiet deltar i treårigt FoU-program

De kommande tre åren ska NTI Gymnasiet delta i ett forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) som fokuserar på lärares praktik och profession. Målet med programmet är att ge lärare de verktyg de behöver för att kunna utveckla sin egen undervisning med aktionsforskning som metod.

Programmet leds av det fristående forskningsinstitutet Ifous och förutom NTI Gymnasiet deltar även Eskilstuna kommun, Hässleholm kommun och Kunskapsskolan.

-Inom NTI Gymnasiet har vi länge jobbat med kollegialt lärande i strukturerad form, varje skola har avsatt tid i schemat varje vecka. Nu vill vi lägga till ytterligare en dimension i det arbetet och förse våra lärare med konkreta metoder som de kan använda för att formulera och lösa de problem som de identifierar i exempelvis en klassrumssituation, säger Sarah Stridfeldt, en av två skolchefer för NTI Gymnasiet.

Utgår ifrån aktionsforskning

Programmet tar avstamp i aktionsforsknings-metodiken som kortfattat kan beskrivas som ett sätt att vetenskapligt testa och utvärdera nya arbetssätt i syfte att förbättra den egna undervisningen.

-Ett exempel kan vara en lärare som upplever att det är stökigt på lektionerna. Det första steget är att läraren då riktar spegeln mot sin egen praktik och formulerar, och avgränsar, problemet. Det kanske landar i att lektionen behöver inledas annorlunda. En aktion som läraren testar kan då vara att stå i dörren och välkomna alla elever in i klassrummet och dokumentera vilka effekter den metoden ger. Dokumentationen kan exempelvis bestå i att man filmar, säger Ellen Lindqvist, skolchef för NTI Gymnasiet.

Hon menar att det är viktigt att lärare blir bättre på att forska på sin egen undervisningspraktik för att ta reda på vad som faktiskt bidrar till ökad måluppfyllelse för elever.

-Det är givetvis centralt att man som lärare vet vilken undervisning som optimerar elevernas lärande. Vi tror att det här programmet kommer att ge våra lärare mer handfasta metoder som de kan använda sig av i det arbetet, säger Ellen Lindqvist.

250 deltagare

Totalt deltar över 250 lärare, rektorer, skolchefer och forskare i programmet. Förstelärare från de deltagande skolorna är processledare och under hösten utbildas de i aktionsforskning. I januari 2019 är det uppstart tillsammans med alla lärare och rektorer.

Sarah Stridfeldt tycker att det är bra att samverka med både fristående och kommunala huvudmän.

-Vi kan lära mycket av varandra både när det kommer till organisation och tillämpning av olika metoder och arbetssätt. Vi har ju alla samma mål – bättre undervisning och högre måluppfyllelse för våra elever, säger hon.

NTI Gymnasiet representeras av rektorer och utvalda lärare från fem skolor, och tanken är att de lärdomar som erövras under programmets gång ska spridas vidare i organisationen.

-Både på den egna skolan och till andra skolor. De lärare som deltar ska redovisa sitt arbete för sina kollegor och vår ambition är att förhållningssättet att hela tiden vilja förbättra, med vetenskapliga metoder, ska prägla alla våra skolor, säger Sarah Stridfeldt

Här kan du läsa mer om Ifous och programmet Lärares praktik och profession.

#Ifous #NTI Gymnasiet