Fortsatta satsningar på yrkeshögskolan

AcadeMedias yrkeshögskolor har tilldelats 4 285 utbildningsplatser i Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) ansökningsomgång för 2019. Det motsvarar cirka 14,5 procent av antalet beviljade utbildningsplatser.

– Det är glädjande att satsningarna på yrkeshögskolan i Sverige fortsätter. Kompetensbristen är ett av de största tillväxthindren i Sverige i dag och där är yrkeshögskolan en viktig nyckel. Yrkeshögskolan är uppbyggd för att snabbt kunna svara upp mot de kompetensbehov som finns nu och i framtiden, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedia vuxenutbildning.

I årets ansökningsomgång har de största ökningarna skett inom utbildningsområdena Teknik och tillverkning, data/IT samt Hälsa och sjukvård. Ekonomi, administration och försäljning är fortsatt det utbildningsområde med flest antal utbildningsplatser. Det är arbetsmarknadens behov som styr när MYH beslutar om vilka utbildningar som ska starta.

Gläds åt utvecklingen
Myndigheten för yrkeshögskolan ökar även andelen distansutbildning. De utgör nu cirka en fjärdedel av alla YH-utbildningar. AcadeMedias vuxenutbildning har en lång erfarenhet av distansutbildning och gläds åt utvecklingen.

– Genom fler utbildningar på distans öppnas möjligheter att kombinera arbete och studier. På så sätt får vi en bättre rörlighet på arbetsmarknaden. När en yrkesarbetande tar nästa steg i karriären öppnas möjligheter för någon som står utanför att få komma in, säger Christer Hammar.

Fakta: MYH:s ansökningsomgång 2019

Av de totalt 1 097 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 416. Sett till antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 31 000 platser totalt och 11 600 med start redan 2020.

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan