Öppna jämförelser är avgörande för kvalitetsutvecklingen av skolan

Beslutet att sluta publicera statistik på enhetsnivå är ett oacceptabelt beslut som går tvärs emot AcadeMedias hållning i frågan. Skolstatistik är att betrakta som en innehållsdeklaration och dessa uppgifter ska självklart vara öppna och tillgängliga för alla. Behoven av att tydliggöra vilka skolor och skolhuvudmän som är bra och vilka som inte lever upp till kvalitetskraven är stora och här behöver alla aktörer samverka för att utveckla svensk skola. AcadeMedia förutsätter nu att Skolverket och regeringen hittar en snabb lösning på frågan tillsammans med berörda aktörer.

Alla fristående skolor har under lång tid rapporterat in detaljerade uppgifter kring kunskapsresultat och nyckeltal.  Denna data har sedan legat till grunden för en öppen databas där alla skolor kan jämföras på såväl skolnivå som på huvudmannanivå. Skolverket har nu beslutat att bara publicera statistik på riksnivå vilket innebär att statistik om enskilda skolor försvinner.

Statistik ska vara öppen

– Vi vill ha så mycket transparens som möjligt när det gäller betygsresultat, utfall på nationella prov och annan skolstatistik. Skolan är en grundsten i samhällsbygget och ska präglas av öppenhet och transparens. För såväl kommunala huvudmän som fristående skolor är denna jämförbarhet och öppenhet väldigt viktig. Vi förväntar oss nu att Skolverket och regeringen hittar en snabb lösning på frågan och vi tycker det är djupt beklagligt att SCB:s beslut hindrar Skolverkets statistikpublicering, säger Marcus Strömberg, VD AcadeMedia.

AcadeMedia har egna system för att både proaktivt och retroaktivt följa upp och sammanställa hur det går för förskolor, skolor och vuxenutbildningsenheter. I nära tio års tid har AcadeMedia sammanställt kvalitetsdata och publicerat dem i offentliga kvalitetsrapporter och på academedia.se. Det här sker utöver det som rapporteras till SCB. I kvalitetsrapporteringen beskrivs även det systematiska kvalitetsarbetet inom koncernen och de olika verksamheterna.

Kvalitetsarbetet vilar på transparens

– Transparens är utgångspunkten för AcadeMedias kvalitetsarbete och vi redovisar öppet våra resultat. Det är ett viktigt verktyg i vårt kvalitetsarbete på alla nivåer som gör att vi kan lära av varandra och sprida goda erfarenheter mellan olika verksamheter. Öppenheten ger också elever, vårdnadshavare och vuxenstuderande möjlighet att se vad de får om de väljer någon av AcadeMedias verksamheter, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef, AcadeMedia.

AcadeMedias egen statistik

AcadeMedia har sedan länge inarbetade rutiner för publicering av kvalitetsdata och vi kommer att fortsätta ha vår statistik tillgänglig.  Den 28 augusti 2020 presenteras bokslutskommunikén för 2019/20 och i denna redovisas även de preliminära betygsresultaten för AcadeMedias grundskolor och gymnasieskolor. I samband med detta uppdateras även AcadeMedias hemsida med aktuella kvalitetsresultat för respektive skolform.

I oktober utkommer koncernens kvalitetsrapport och årsredovisning – båda innehållande redovisningar av de samlade kvalitetsresultaten för respektive skolform.

Utöver detta ska varje verksamhet inom AcadeMedia enligt gällande riktlinjer publicera relevanta kvalitetsresultat på såväl enhetsnivå som aggregerad nivå. Tidpunkter för detta finns fastställda i respektive verksamhets årshjul.

Här hittar du AcadeMedias kvalitetsrapporter

Fakta

Alla fristående skolor har under lång tid rapporterat in detaljerade uppgifter kring kunskapsresultat och nyckeltal.  Denna data har sedan legat till grunden för en öppen databas där alla skolor kan jämföras på såväl skolnivå som på huvudmannanivå.  Skolverket har nu beslutat att bara publicera statistik på riksnivå vilket innebär att statistik om enskilda skolor inte redovisas. Bakgrunden till Skolverkets åtstramning är en dom från Kammarrätten som säger att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg i vissa fall inte ska lämnas ut. Domen överklagades men Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte prövningstillstånd. Därför har domen vunnit laga kraft.

Kontaktpersoner: Ingela Gullberg, 072-713 28 28, kvalitetschef och Jonas Nordström, chefsjurist, 072-217 48 35