Kvalitetsteam stödjer utveckling i AcadeMedias tyska förskolor

AcadeMedias förskolor i norra Tyskland drivs av Stepke, med ett 20-tal förskolor i Berlin-Brandenburg och Nordrhein-Westfalen. Stepke har cirka 1 900 barn och 475 medarbetare och ett koncept med bland annat tvåspråkig undervisning, hälsoprofil med näringsriktig mat, rörelse och uteverksamhet. Hur förskolornas kvalitetsarbete går till beskrivs i AcadeMedias kvalitetsrapport 2019/20.

Sedan fyra år tillbaka har Stepke ett kvalificerat kvalitetsteam bestående av en kvalitetschef och tre regionala kvalitetsutvecklare, alla med gedigen utbildning och egen erfarenhet av rollen som förskolechef. Kvalitetsteamets uppgift är att följa upp och kontrollera kvaliteten på varje enskild förskola samt att erbjuda stöd och coachning till förskolecheferna.

Kvalitetsteamet gör besök

Varje förskola granskas av kvalitetsteamet minst två gånger per år. Om en förskola är nystartad eller har särskilda utmaningar gör kvalitetsteamet tätare besök, ibland varje månad och ibland varje vecka. Granskningarna inleds med intervjuer med förskolechef och personal för att få en bild av verksamheten utifrån olika perspektiv. Därefter genomförs observationer då kvalitetsteamet tittar på förskolans lärmiljö, pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen, struktur och ordning, hygien, etc. Man går också igenom olika former av dokumentation, exempelvis förskolans planering, checklistor som används i verksamheten och barnens portfolios.

Femgradig betygsskala

Till grund för bedömningen har Stepke utvecklat en modell där olika områden betygssätts på en 5-gradig skala, utifrån olika kvalitetsnivåer. Bedömningen baseras på hur väl förskolan uppfyller kraven i läroplanen och även hur väl förskolan lyckas med att genomföra områdena i Stepkes koncept. Granskningen avslutas med ett återkopplingssamtal där förskolechefen och personalen får ta del av kvalitetsteamets bedömningar och vilka förbättringsåtgärder som kan vara aktuella.

– Ett område som vi ser att många förskolor sliter med är att säkerställa tillgången till kvalificerad personal, säger Petra Karl, kvalitetschef för Stepkes förskolor. I Tyskland råder brist på förskolepersonal och vi måste alltid leva upp till de lagkrav som finns på ett visst antal pedagoger i förhållande till antal barn på våra olika avdelningar.

Utveckla gemensam barnsyn

Erfarenheterna från fyra år av kontinuerliga granskningar visar att den nära kontakten och återkommande närvaron av en kvalitetsutvecklare på varje enskild förskola har gett tydliga positiva effekter. Inledningsvis fokuserade man främst på att utveckla förskolornas lärmiljöer och grundläggande strukturer. Idag handlar det mer om hur förskolan kan utveckla den gemensamma barnsynen för att sätta barnet ännu mer i centrum.

– Tack vare våra täta besök på förskolorna har vi en klar bild av varje förskolas utvecklingsområden så att vi vet vad kvalitetsarbetet behöver inriktas på, säger Britta Krönert, kvalitetsutvecklare i Stepke. Vi har ett gott samarbete med våra förskolor och man uppskattar att få en hjälpande hand från någon som har egen erfarenhet av att leda verksamheten.

Självreflektion

Inför kommande läsår pågår ett utvecklingsarbete för att ta fram en systematik för självreflektion som en del i förskolans egna förberedelser inför kvalitetsteamets besök samt för hur barnen i högre grad ska få möjlighet att uttrycka hur de upplever förskolan i samband med inspektionerna.

– Både kvalitetsteamet och personalen på våra förskolor drivs av höga ambitioner och en stark vilja att förbättra verksamheten med barnet i centrum, avslutar Petra Karl. Med mer tid ute på förskolorna kan vi gå mer på djupet i de pedagogiska processerna och vidareutveckla områden som exempelvis pedagogernas kommunikation och barnens delaktighet.

Fakta: AcadeMedias kvalitetsrapport

AcadeMedias kvalitetsrapport redovisas de samlade resultaten för koncernens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. Där presenteras också vilka utvecklingsområden som framöver ska ges särskild prioritet, både för koncernen som helhet och för respektive skolform. Vidare ges goda exempel på framgångsrikt utvecklingsarbete, både i AcadeMedias svenska, norska och tyska verksamheter. Rapporten presenteras årligen och är öppen för alla intresserade.

Kvalitetsrapporten för 2019/20 finns att ladda ner här

AcadeMedias kvalitetsseminarium

Den 3 november höll AcadeMedia sitt årliga kvalitetsseminarium på temat kvalitet och öppenhet, medverkade var bland andra Peter Fredriksson gd Skolverket.

Här kan du se seminariet i efterhand