Elever och vårdnadshavare gillar sina skolor och förskolor

Viljan att rekommendera sin förskola eller skola ökar bland AcadeMedias elever och vårdnadshavare. Eleverna har blivit nöjdare både med skolan som helhet och med undervisningen. Vårdnadshavarna instämmer och uttrycker dessutom ännu högre förtroende för ledning och pedagoger. Det visar resultatet av koncernens årliga enkätundersökning.

– Efter ett väldigt annorlunda år känns det bra att se att våra elever och vårdnadshavare i så hög utsträckning är nöjda med AcadeMedias verksamheter. Alla har arbetat extremt hårt under pandemin för att hålla uppe kvaliteten på undervisningen och för att våra barn och elever ska få den goda utbildning de har rätt till, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

Nöjdheten stiger

Resultaten från årets enkätundersökningar visar alltså att nöjdheten stiger såväl inom förskolan som i grundskolan och gymnasieskolan. AcadeMedias förskolor fortsätter att notera stigande resultat när det handlar om den pedagogiska kvaliteten och lärmiljön. Detsamma gäller undervisningen och studiemiljön i AcadeMedias grund- och gymnasieskolor. Samtidigt har delar av verksamheten under det gångna året fått bedrivas på distans och oron för smitta varit stor.

– Den beslutsamhet som våra medarbetare och ledare visat att under de här omständigheterna upprätthålla det systematiska kvalitetsarbetet har imponerat stort på mig. Det har verkligen blivit en del av AcadeMedias DNA, säger Ingela Gullberg.

– Vi kommer att analysera de här resultaten noga. Vi vet att pandemin har inneburit stora påfrestningar, men samtidigt har det varit ett år där vi i snabb takt kunnat presentera nya lösningar och erbjudanden. Nu behöver vi utvärdera vad som fungerat bra och ta med oss de lärdomarna in i den fortsätta verksamheten, säger Ingela Gullberg.

Distansundervisning för många

I mars 2020 gick gymnasierna över till i princip 100 % distansundervisning, medan förskolor och skolor var öppna nästan som vanligt. Mycket var dock annorlunda, myndigheterna uppmanade till anpassningar av lokaler och scheman, oron för att få in smitta i skolan, där många vistas, var stor. Ett antal grundskolor fick gå över till delvis distansundervisning när smittan spreds bland elever eller medarbetare, någon fick gå över till 100 % distans även för de yngsta eleverna. Under höstterminen 2020 har undervisningen i gymnasiets lokaler (närundervisning) ökat, samtidigt har andelen distans på högstadierna också gått upp efter att regeringen gjorde distansundervisning även på högstadiet lättare att besluta om.

Nedan följer ett axplock av resultaten, uppdelat per skolform.

Förskolan

Utfallet inom förskolan ligger generellt sett högre jämfört med föregående års mätning. Andelen vårdnadshavare som kan tänka sig att rekommendera sitt barns förskola är nu 88%, vilket är en uppgång på 2 procentenheter sedan 2019/20. Den generella nöjdheten stiger från 87% till 89% medan nöjdheten med den pedagogiska verksamheten på förskolan stiger med 3 procentenheter, från 84% till 87%. Utfallet på frågan om det är en stimulerande lärmiljö stiger med 4 procentenheter och är nu uppe på 90%, att jämföra med 86% vid förra årets mätning. Det är 92% av vårdnadshavarna som instämmer i att det är bra pedagoger och 80% har förtroende för förskolans ledning, det är uppgångar på 1 resp. 7 procentenheter. Den senare frågan uppvisar den enskilt största positiva förändringen av samtliga frågor som ställdes till vårdnadshavarna inom AcadeMedias förskolor, både bland de fristående förskolorna såväl som de som är integrerade med en grundskola.

Grundskolan

Även inom AcadeMedias grundskolor är trenden positiv på så gott som alla frågor i årets enkätundersökningar. Andelen vårdnadshavare som kan tänka sig att rekommendera sitt barns skola är 81% medan resultatet på motsvarande fråga för eleverna är 70%. Det är uppgångar på 3 resp. 2 procentenheter jämfört med läsåret 2019/20. Nöjdheten med skolan som helhet är 82% bland vårdnadshavarna (78% 2019/20) och 75% bland eleverna (73% 2019/20). En lika stor andel av vårdnadshavarna, 82%, är nöjda med undervisningen (78% ifjol) medan 74% av eleverna instämde i påståendet om de är nöjda med undervisningen. Ifjol var utfallet 72%. Allt fler tycker också att det är bra lärare på skolan, bland vårdnadshavarna stiger utfallet från 82% till 85% och bland eleverna från 74% till 76%. Frågan om arbetsron har i flera år fått låga resultat bland vårdnadshavare såväl som bland elever, därför är det extra glädjande att kunna konstatera att utfallet stiger inom båda svarsgrupperna, från 63% till 66% resp. från 58% till 60%.

Gymnasieskolan

Inom AcadeMedias gymnasieskolor är trenden positiv på samtliga frågor i årets elevundersökning och inom samtliga frågeområden i medarbetarundersökningen. Andelen elever som kan rekommendera sin skola är 76%, vilket är en uppgång med hela 7 procentenheter jämfört med läsåret 2019/20 (tidigare års upp/nedgångar har varit mellan 1-2 procentenheter inom såväl elev- och vårdnadshavare- som medarbetarundersökningen). Nöjdheten med skolan som helhet är 79% och nöjdheten med undervisningen är 78% (båda 72% 2019/20). Allt fler elever tycker att man behandlar varandra på ett bra sätt på skolan (utfallet stiger från 72% till 78%) och eleverna tycker också att arbetsron förbättrats (från 63% till 71%). Den fråga som ökat i minst omfattning (endast gått upp 2 procentenheter, från 87% till 89%) är frågan om man känner sig trygg i skolan. Den låg dock redan på en hög nivå.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningens deltagarenkäter genomförs vid annan tidpunkt på året och ingår inte i detta underlag.

Fakta: AcadeMedias årliga enkätundersökning till elever och vårdnadshavare

Undersökningarna genomfördes 11-29 januari 2021 och omfattade samtliga elever i gymnasieskolan, elever från och med årskurs 4 i grundskolan samt alla vårdnadshavare i AcadeMedias svenska förskolor och grundskolor. Totalt besvarades undersökningarna av 12 471 elever i grundskolan (svarsfrekvens 87 procent), 31 267 elever i gymnasieskolan (svarsfrekvens 80 procent), 8 810 vårdnadshavare i förskolan (svarsfrekvens 81 procent) och av 17 413 vårdnadshavare i grundskolan (svarsfrekvens 76 procent). Svaren kan därmed betraktas som tillförlitliga och representativa.