Nöjdare medarbetare trots pandemin

AcadeMedias årliga medarbetarundersökning visar på förbättrade resultat inom de allra flesta områden – trots den kraftiga påverkan coronapandemin haft på verksamheten.

– Det har varit ett mycket annorlunda år, och våra medarbetare har fått göra stora omställningar. Jag är stolt och glad över att våra medarbetare upplever oss som en attraktiv arbetsgivare som de vill rekommendera till andra även nu, säger Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia.

84 procent av AcadeMedias medarbetare kan tänka sig att rekommendera sin arbetsplats till andra, föregående år var motsvarande siffra 81 procent.

– Vi vet att det våra lärare, skolledare och övriga medarbetare tycker och säger om oss har stor betydelse för hur väl vi lyckas i våra rekryteringar. Vi vill rekrytera de bästa medarbetarna och cheferna, de lyssnar ofta på våra medarbetare innan de söker jobb här. Därför är det oerhört glädjande att så många kan tänka sig att rekommendera oss till andra, säger Lisa Oldmark.

Sedan förra läsåret har andelen medarbetare inom förskolan som rekommenderar sin arbetsplats ökat med 1 procentenhet, från 76 till 77 procent. Inom grundskolan är ökningen lika stor, från 85 procent till 86 procent i år. Gymnasieskolans ökning är större, rekommendationsgraden där går från 81 procent till 85 procent. Vuxensegmentet ökar från 86 till 87 procent.

Ledarskapet en central fråga

Under de mycket speciella omständigheter som rått under det senaste året har ledarskap blivit en helt central fråga. AcadeMedias chefer (rektorer, skolchefer, utbildningsdirektörer och olika stabschefer) har fått ta ställning till påståendet ”Jag har tillräckligt med stöd för att kunna utföra mitt arbete som chef (nätverk, stödfunktioner, support etc)”. 87 procent av dem svarar ja på den frågan, det är en ökning med 11 procentenheter sedan förra året.

– Ledarskap är alltid en viktig fråga. Att leda på distans vilket en hel del av våra chefer gjort, är en helt annan sak än att leda människor man träffar fysiskt i princip varje dag. Våra rektorer har inte jobbat på distans, de har haft helt andra utmaningar. De har stått mitt i elevers och medarbetares oro och olika krav, många av dem har dessutom varit tvungna att komma med omvälvande besked alldeles för sent till både elever och medarbetare om exempelvis kraftigt ökad distansundervisning – eftersom de själva inte fått besked i tid, säger Lisa Oldmark.

– Att de i undersökningen berättar att de ändå känner att de har stöd och att kan utföra sitt jobb, känns väldigt bra. Vi är många som kan hjälpas åt, det här måste vi klara tillsammans.

Nedan följer ett axplock av resultaten, uppdelat per skolform.

Förskolan

Rekommendationsgraden bland medarbetarna på AcadeMedias förskolor stiger, från 76% till 77% totalt sett, och lika många, 77%, har förtroende för sin närmaste chef, att jämföra med 75% läsåret 2019/2. Bland cheferna är det 95% som instämmer i att de har tillräckligt med stöd för att kunna utföra sitt arbete som chef. Utfallet visar på en kraftig uppgång då resultat i förra mätningen var 84%. Resultat på motsvarande fråga för medarbetare utan chefsuppdrag stiger också, från 66% till 70%. Andelen medarbetare som tycker att de har goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll ligger dock oförändrat kvar på 71%. Slutligen svarar åtta av tio medarbetare inom förskolan att de kan tänka sig att arbeta kvar på sin arbetsplats i minst ett år till, vilket är en uppgång på 2 procentenheter.

Grundskolan

Rekommendationsgraden bland medarbetarna i grundskolan visar på en positiv utveckling med ett resultat på 86% i årets mätning, jämfört med 85% läsåret före och 83% 2018/19. På frågan om man har förtroende för sin närmaste chef svarar 87% något av de högsta svarsalternativen (7-10), vilket är en uppgång med 1 procentenhet sedan fjolårets mätning. Liksom inom förskolan har andelen chefer som upplever att de har tillräckligt med stöd ökat markant, från 77% till 89%. Ökningen på motsvarande fråga bland övriga medarbetare är mer blygsam, från 76% till 77%. Andelen medarbetare som instämmer i att de har goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll har minskat med 1 procentenhet sedan ifjol och är nu nere på 75%. Utfallet på frågan om man vill arbeta kvar på sin arbetsplats minst ett år till stiger dock, från 86% till 88%.

Gymnasieskolan

Rekommendationsgraden bland medarbetarna i gymnasieskolan visar på en positiv utveckling med ett resultat på 85% i årets mätning, vilket är en uppgång på hela 4 procentenheter jämfört med läsåret 2019/20. De frågeområden som stigit allra mest är ”samhörighet” som ökat med 6 enheter, därefter ”chefsuppdraget” (ökat 5 enheter) och ”ledarskap” (både verksamhetsstyrning och personalledning har ökat 4 enheter). Även ”prestation och lön” har ökat med 4 procentenheter. På frågenivå har inga resultat försämrats och de frågor som stigit allra mest är om man har tillräckligt med stöd för att kunna utföra sitt arbete som chef (stigit 15 procentenheter till 87%), om man är välinformerad om det som händer inom AcadeMedia-koncernen har stigit 12 procentenheter till 61%, om man är välinformerad om det som händer inom egna varumärket har stigit 10 procentenheter till 79% och om man har goda förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter har stigit 7 procentenheter till 83%.

Vuxenutbildningen

På frågenivå har frågan om man känner sig välinformerad om det som händer inom AcadeMedia-koncernen ökat allra mest (stigit 10 procentenheter till 69%) följt av frågorna om man har tillräckligt med stöd för att kunna göra ett bra arbete (stigit 5 procentenheter till 84%) och om man har goda förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter (stigit 4 procentenheter till 81%). Inom vuxenutbildningen finns det även frågor vars resultat har minskat, bland annat på frågan om man har en god balans mellan arbetsliv och privatliv (sjunkit 4 procentenheter till 78%), om man har tillräckligt med stöd för att kunna göra ett bra arbete som lärare (sjunkit 3 procentenheter till 79%), om man har möjlighet till kortare pauser under en dag (sjunkit 3 procentenheter till 82%) och om man har tillgång till de arbetsredskap och tekniska hjälpmedel som behövs i arbetet (sjunkit 3 procentenheter till 78%). Även utfallet på frågan kring om man har en rimlig arbetsbelastning över tid har sjunkit, till 67% (en minskning med 2 pro-centenheter).