Missförstånd gör att niondeklassare riskerar missa gymnasiet

Många elever som gått ut årskurs 9 med ofullständiga betyg tror att de inte kan gå på gymnasiet i höst, trots att de både är behöriga och välkomna till gymnasiala introduktionsprogram. Missförståndet reds ofta inte ut förrän efter terminsstart, vilket leder till att många elever påbörjar sina program först flera veckor in på terminen. Att elever nås i tid av informationen om sina möjligheter att läsa vidare har stor betydelse för elever, skola och samhälle.

Nästan var fjärde elev som gick ut grundskolan 2020 hade inte uppnått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen och saknade därför fullständiga betyg. Av dessa hade dock många tillräckliga betyg för att vara behöriga till yrkesprogram. Resterande elever som saknade betyg för att komma in på nationella gymnasieprogram hade möjlighet att gå introduktionsprogram som yrkesintroduktion på gymnasiet.

– Det här får konsekvensen att många börjar sent på terminen vilket är förödande för eleverna som riskerar att hamna efter. Tyvärr saknas siffror på hur många elever som kommer in sent på terminen, men det handlar om tusentals elever. Detta är något vi inom skolvärlden gemensamt behöver ta tag i så att alla elever kan börja i tid, säger Susanne Christenson, ansvarig för yrkesutbildningar på AcadeMedia.

Tillsammans kan vi göra den svenska skolan bättre

Genom att uppmärksamma elever och vårdnadshavare på de möjligheter som finns kan fler elever börja gymnasiet när terminen startar och därmed få mer värdefull tid i skolan. Det ger bättre förutsättningar för eleven att klara sina studier, för skolan som kan ge bättre stöd till eleven och för samhället som får fler utbildade ungdomar.

– Tillsammans kan vi göra skolan och samhället bättre genom att tidigare nå dessa elever och deras vårdnadshavare om möjligheten att gå introduktionsprogram. Då får eleverna möjlighet att gå ett nationellt program eller en yrkesutbildning som ger dem en ljusare framtid. Gör vi det bygger vi ett bättre samhälle genom att vi gör varandra och den svenska skolan bättre, säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia.

Digital studie- och yrkesvägledning för den som vill veta mer

Mer Information om att även elever utan fullständiga betyg kan gå gymnasiet finns hos studievägledningen på respektive högstadieskola dit det går bra att vända sig. Det ligger även i det kommunala aktivitetsansvaret att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning. Däri finns bland annat möjligheten att gå på introduktionsprogram.

Både kommun och studie- och yrkesvägledare gör ett viktigt och bra jobb att sprida informationen – de elever som berörs är dock inte alltid lätta att nå. För att ytterligare sprida kunskapen och tillgängliggöra studierådgivning välkomnar AcadeMedia dessa elever eller vårdnadshavare till snackamedsyv.se, en digital och kostnadsfri studie- och yrkesvägledning.

– Vi märker att pandemin har lett till ett ökat intresse för studievägledning. Antalet personer som hör av sig till snackamedsyv.se har varit extra stort i år. På grund av pandemin har det varit svårare att bilda sig en uppfattning och få information om gymnasievalet. Till exempel har gymnasiemässor och öppna hus ställts in eller genomförts digitalt vilket lett till att viktiga arenor för information försvunnit. Har man frågor om introduktionsprogram är man välkommen att höra av sig till oss, säger Evelin Löfvendahl, verksamhetschef på snackamedsyv.se.

Fakta – dessa möjligheter finns för den med ofullständiga betyg**

För den som har ofullständiga betyg från högstadiet finns fyra introduktionsprogram att välja på. På introduktionsprogrammen får alla elever en individuell studieplan där målet är att antingen bli behörig till ett nationellt program eller att kunna komma ut på arbetsmarknaden.

Programinriktat val – För dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program.
Yrkesintroduktion – Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på programinriktat val eller på ett yrkesprogram.
Individuellt alternativ – För dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan eller annan utbildning. Du saknar något av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.
Språkintroduktion – För dig som är nyanländ till Sverige och saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket.

*Snackamedsyv.se är en gratis digital tjänst för studie- och yrkesvägledning där det går att boka möten med studie- och yrkesvägledare. Möten sker via teams, över telefon eller chatt. Den bemannas året runt, även på sommaren. Idag arbetar 17 studie- och yrkesvägledare med tjänsten som vänder sig till unga och vuxna från 15 år och upp.

**Källa: Skolverket