Alla förtjänar en bra chef

Inom AcadeMedia har vi identifierat ledarskapet som en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Vi tycker att alla våra medarbetare förtjänar en bra chef och vi behöver starka ledare inom AcadeMedia, som har bra förutsättningar att leda verksamheten. Därför står frågor som rör just ledarutveckling högt på vår agenda och den senaste medarbetarundersökningen angav 85 procent att de har förtroende för sin närmaste chef.

För att säkerställa ett strategiskt och utvecklande förhållningssätt till våra chefer har vi en årlig, gemensam chefsbedömningsprocess. AcadeMedias verktyg för chefsbedömning heter PRP och är en förkortning av prestation, resultat, potential. Målet med att använda PRP är att vi ska bli skickligare på att uppmärksamma chefers prestation, skapa fokus på resultat samt hitta och frigöra potential. Vinsterna med användningen av PRP är många, bland annat att:

  • fler personer får rätt förutsättningar i sina jobb
  • fler personer är på rätt plats
  • chefer ger tydligare feedback och stöd till sina direktrapporterande
  • vi kan erbjuda relevanta utvecklingsinsatser

Vi jobbar med ledarutveckling på flera sätt och på olika nivåer. Vårt talangprogram för framtida chefer, vår årliga chefskonferens och vårt mentorprogram för seniora chefer är tre exempel på insatser som görs för att utveckla ledarskapet i koncernen.