AcadeMedias vision är att leda utvecklingen av framtidens utbildning. Vi vill helt enkelt åstadkomma nödvändiga och positiva förändringar, både för enskilda individer och för samhället som helhet. Vi kallar det ”Change through Education”.

För att kunna nå vår vision har vi identifierat fyra målområden som vi behöver vara ledande inom: Lärande, Attraktivitet, Effektivitet och Innovativ utveckling. I korthet handlar det om att se till att alla barn, elever och vuxenstuderande når målen för sin utbildning i enlighet med vår devis ”100% – alla ska i mål”. Vi siktar också på att alla ska vara så nöjda med våra verksamheter att de rekommenderar oss till andra – såväl utbildningsanordnare som arbetsgivare. Vi eftersträvar därtill att vara en effektiv organisation som präglas av nytänkande och innovativa lösningar.

Inom AcadeMedia samlas många olika utbildningsanordnare inom alla skolformer, från förskola till grundskola och gymnasium samt vuxenutbildning. Utifrån vår gemensamma syn på kvalitet har vi skapat AcadeMediamodellen som hjälper oss att inrikta vårt kvalitets- och utvecklingsarbete på det allra  viktigaste för att vi ska kunna nå våra målsättningar. AcadeMediamodellen bygger på forskning, beprövad erfarenhet och djupgående sambandsanalyser och omfattar alla verksamheter inom koncernen. I korthet fokuserar AcadeMedia-
modellen på det som driver resultatutvecklingen framåt. Med utgångspunkt i vår gemensamma kvalitetsdefinition* har vi identifierat avgörande förutsättningar och processer (så kallade drivare) för att nå så goda resultat som möjligt. Här fastställer vi sedan  indikatorer som vi målsätter, följer upp och vidareutvecklar.

De indikatorer som vi styr verksamheterna på sorteras in under följande kvalitetsaspekter:

  • Strukturkvalitet (handlar om de förutsättningar som finns för att bedriva verksamheten).
  • Processkvalitet (avser våra huvudprocesser och hur det arbete som ska leda till att målen uppnås fungerar i praktiken).
  • Resultatkvalitet (handlar om våra faktiska resultat och i vilken grad vi når de uppsatta målen).

Vi arbetar målmedvetet med våra identifierade drivare och indikatorer och följer noga upp hur de utvecklas över tid. På så sätt blir AcadeMediamodellen vår karta och kompass på vägen mot goda resultat.

*I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet) för en så god verksamhet (processkvalitet) att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Våra framgångsfaktorer

Vi har också enats om fyra viktiga framgångsfaktorer som håller AcadeMedia samman, oavsett vilket land, skolform eller arbetsområde som man är verksam inom.

Den första handlar om att alltid ha uppdraget i fokus. Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra barns, elevers och deltagares bästa när vi fattar beslut. Med gemensamma krafter ska vi se till att de når de uppsatta målen och att vi genom en högkvalitativ verksamhet ger dem så goda förutsättningar som möjligt för ett bra liv.

Den andra framgångsfaktorn handlar om proaktiv uppföljning. Inom AcadeMedia har vi sedan många år väl utvecklade system för egenkontroll och ser på olika sätt till att vi lever upp till krav och förväntningar.

Vi genomför också regelbundna utvärderingar av vår verksamhet där både vårdnadshavare, elever/deltagare och  medarbetare får komma till tals. Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat och är snabba med att sätta in åtgärder vid behov. Tack vare detta visar statistiken att vi över åren haft färre kvalitetsbrister än övriga utbildningssverige.

När det exempelvis handlar om undervisningen så genomför alla grundskolor och gymnasieskolor proaktiva uppföljningar i form av betygsprognoser och/eller undervisningsutvärderingar minst varje termin. Resultaten ger en bild av hur väl undervisningen fungerar i olika skolor/klasser/kurser, om det finns elever som riskerar att få icke godkända betyg och om det finns behov av att se över resursfördelning och organisation. Motsvarande måluppfyllelseprognoser och/eller undervisningsutvärderingar genomförs även av AcadeMedias förskolor och införs nu också inom delar av vuxenutbildningen.

Den tredje framgångsfaktorn är kollegial samverkan. AcadeMedias olika huvudmän och verksamheter samarbetar, utbyter erfarenheter och lär av varandra så gott som dagligen. Det gör oss till en extremt lärande organisation, något som i förlängningen borgar för en bättre utbildning för våra barn, elever och vuxenstuderande. Vi ser kollegial samverkan som en motor i utvecklingsarbetet och skapar därför arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte på alla nivåer – från koncern- och segmentnivå, till huvudmanna- och skolnivå.

Inom AcadeMedia bryter vi därmed med en lång och destruktiv tradition inom skolväsendet – att stänga dörrarna och låta var och en sköta sitt. Tvärtom bjuder vi in varandra och andra att tycka till om vårt arbete och vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar. Alla som vill kan ta del av dessa på AcadeMedias och de olika verksamheternas hemsidor. Vi ser transparens som ett viktigt verktyg i kvalitetsarbetet och tack vare att alla utgår från en och samma kvalitetsledningsmodell kan vi jämföra olika resultat och dra slutsatser om vilka sätt att organisera och bedriva verksamheten som är de mest effektiva och ändamålsenliga, samt utbyta erfarenheter i syfte att driva lärande och utveckling.

Det är också en självklarhet för AcadeMedia att samarbeta och utbyta erfarenheter med externa aktörer. Vi har löpande och goda kontakter med skolmyndigheter, kommunala och fristående utbildningsanordnare, universitet och högskolor samt organisationer som exempelvis  Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas Riksförbund och det fristående forskningsinstitutet Ifous.

Den fjärde och sista framgångsfaktorn handlar om aktiv resursfördelning. Att vara del av AcadeMedia innebär att man på olika sätt blir erbjuden stöd och hjälp för att klara av sitt uppdrag. I Sverige samlas gemensamma resurser och kompetenser inom AcadeMedia Support för att stödja våra lärare och rektorer/skolledare på ett så professionellt och effektivt sätt som möjligt. Exempel på gemensamma funktioner är IT, löneadministration, inköp, fastighet samt löpande HR- och ekonomiservice. När komplicerade lägen av olika slag dyker upp finns stöd att få från expertis bland annat i juridik, kvalitet, HR och kommunikation. Därtill finns AcadeMedia Academy som är vårt interna center för utbildning, utveckling och kompetensförsörjning. Förutom att Academy är en plats där vi tillsammans anammar ny forskning och tar del av innovationer, är det ett forum för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.

Inom AcadeMedia anpassar vi också löpande vår organisation, bemanning och andra resurser. När vi fördelar resurser analyserar vi noga våra verksamheter ur olika kvalitetsaspekter och justerar därefter under verksamhetsåret med utgångspunkt i de kontinuerliga proaktiva uppföljningarna. För oss är det viktigt att resurstilldelningen hela tiden tar hänsyn till var de största utmaningarna och behoven finns. På så sätt tar vi det kompensatoriska uppdraget på allvar.

AcadeMediamodellen är vår gemensamma och stadiga plattform som över åren satt oss på kartan som en av de ledande aktörerna inom skolsverige när det handlar om kvalitetsarbete. Det är en position som vi är rädda om, och som vi tillsammans jobbar vidare för att förbättra ytterligare.

Innehållsansvarig

Uppdaterad