AcadeMedia-modellenDet är mycket som förenar verksamheterna inom AcadeMedia, men det allra viktigaste är att vi alltid har barnens, elevernas och vuxendeltagarnas lärande i fokus. Vårt viktigaste uppdrag är att få alla att nå målen för sin utbildning. Vår övergripande strategi för att nå dit är att gå den väg vi kallar kvalitetsvägen och utgå från en gemensam modell för kvalitet och utveckling – AcadeMediamodellen.

I korta ordalag handlar det om att skapa goda förutsättningar för lärandet, se till att alla får en bra undervisning och att noga följa resultatutvecklingen så att insatser kan göras i god tid, innan det är försent.

Samsyn och friutrymme

Tack vare AcadeMediamodellen har våra drygt 20 huvudmän fått en samsyn och en gemensam plattform för sitt kvalitets- och utvecklingsarbete trots att de har olika profiler, inriktningar och bedriver vitt skilda verksamheter. Samtidigt har de stort friutrymme för egna initiativ och satsningar. Det gör att de kan lära av varandra och utbyta erfarenheter sinsemellan för att kunna erbjuda högkvalitativa utbildningar med en så ändamålsenlig och effektiv organisation som möjligt. Och det är just det som behövs för att vi ska kunna lyfta det svenska skolväsendet till nästa nivå.

Vår gemensamma och övergripande målbild är att vi ska vara ledande på kvalitet, attraktivitet, effektivitet och innovation. AcadeMedia ska vara med och leda utvecklingen av framtidens utbildning! För att åstadkomma detta har vi byggt AcadeMediamodellen i fyra delar som samspelar och hakar i varandra likt pusselbitar. Genom att systematiskt och kontinuerligt följa upp, analysera, planera och genomföra skapas de nödvändiga förutsättningarna för ständiga förbättringar.

Gemensam plattform

Inom AcadeMedia har vi enats om en gemensam kvalitetsdefinition som innehåller tre gemensamma kvalitetsaspekter. Den självklara utgångspunkten är de nationella målen så som de uttrycks i skollagen och läroplanerna (funktionell kvalitet). Till detta har vi lagt ytterligare en kvalitetsaspekt (upplevd kvalitet) för att säkerställa att verksamheterna också motsvarar, och helst överträffar, kundernas krav och förväntningar.

Vi följer också upp om vi rustat våra elever och vuxenstuderande väl för att gå vidare i utbildningssystemet/yrkeslivet och samhällslivet (ändamålsenlig kvalitet). Förutom detta säkerställer vi genom vårt systematiska kvalitetsarbete efterlevnad av grundläggande lag-/avtalskrav och processer. AcadeMedias verksamheter har också enats kring gemensamma mål och resultatindikatorer, gemensam uppföljning och utvärdering samt en öppen redovisning av resultaten. Alla som vill kan ta del av detta på AcadeMedias och de olika verksamheternas hemsidor.

Uppföljning och kontroll

Den kontrollerande delen av AcadeMediamodellen handlar om att kontinuerligt säkerställa att samtliga huvudmän/ verksamheter inom koncernen lever upp till grundläggande lagkrav, att de har väl fungerande processer och att deras resultat är goda utifrån alla fastställda kvalitetsaspekter. Detta görs bland annat med hjälp av regelbundna verksamhetsuppföljningar och interna granskningar av olika slag för att se till att varje barn, elev och vuxendeltagare erbjuds undervisning av god kvalitet och att det bedrivs ett utvecklingsarbete som skapar goda förutsättningar för ökad måluppfyllelse.

Stöd och experthjälp

Att vara del av AcadeMedia innebär också att man på olika sätt blir erbjuden stöd och hjälp för att klara av sitt uppdrag. Ett exempel är AcadeMedia Academy som är vårt interna center för utbildning, forskning/utveckling och kompetensförsörjning. Förutom att Academy är en plats där vi tillsammans anammar ny forskning och tar del av innovationer, är det ett forum för erfarenhetsutbyte. Där lär vi oss av varandra och blir starkare tillsammans. AcadeMedias storlek och styrka innebär en trygghet för våra verksamheter. Föräldrar, elever och anställda inom AcadeMedia kan alltid lita på att vi står stadigt och har handlingsberedskap även för oförutsedda händelser och svåra förhållanden.

Strukturerat erfarenhetsutbyte

AcadeMedias olika huvudmän samspelar så gott som dagligen, och utbyter erfarenheter med varandra. Det gör oss till en extremt lärande organisation, något som i förlängningen borgar för en bättre utbildning för våra barn, elever och vuxendeltagare. Vi ser kollegialt lärande som en motor i utvecklingsarbetet och strävar därför efter att organisera för detta på alla nivåer – från koncernnivå till segmentsnivå, huvudmannanivå och skolnivå.

Innehållsansvarig

Uppdaterad