AcadeMediamodellen

AcadeMediamodellen har skapats för att säkerställa att vi hela tiden ska bli bättre på att förverkliga det uppdrag vi tagit på oss. AcadeMediamodellen utgår från vår gemensamma kvalitetsdefinition och innehåller bland annat våra kvalitetsaspekter, principer för målsättning, gemensamt definierade resultatmått och vår årsplanering för uppföljning och utvärdering.

Inom AcadeMedia följer vi upp att alla våra verksamheter lever upp till de grundläggande krav som står i gällande styrdokument. Vi följer också upp verksamheternas måluppfyllelse utifrån tre olika kvalitetsaspekter:

• Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/verksamheten?
• Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder med verksamheten?
• Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra barn, elever och vuxendeltagare sedan de lämnat verksamheten?

AcadeMedia-modellenAcadeMediamodellen innebär att ett aktivt kvalitetsarbete bedrivs på tre nivåer; på enhetsnivå, på huvudmanna-/verksamhetsnivå och på koncernnivå. Arbetet med att identifiera utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker på dessa tre nivåer. Då det inom AcadeMedia ryms ett stort antal verksamheter med olika styrdokument strävar vi efter att ha ett ledningssystem som beaktar dessa skillnader, men som samtidigt skapar utrymme för erfarenhetsutbyte mellan våra verksamheter och där AcadeMedia kan vara en garant för kvalitet, långsiktighet och transparens. Vi erbjuder också stöd till dem som behöver det.

Genom att alla våra verksamheter utgår från en och samma modell för uppföljning och utvärdering kan vi jämföra olika resultat och utbyta erfarenheter i syfte att driva lärande och utveckling.

AcadeMediamodellen består av fyra delar: Gemensam plattform, Uppföljning och kontroll, Stöd och experthjälp och Strukturerat erfarenhetsutbyte. Modellens fyra delar samspelar och hakar i varandra likt pusselbitar och genom att med systematik kontinuerligt följa upp, analysera, planera och genomföra skapas de nödvändiga förutsättningarna för ständiga förbättringar.

Innehållsansvarig

Uppdaterad