Inom AcadeMedia har vi enats om en gemensam kvalitetsdefinition. Utgångspunkten är de nationella målen så som de uttrycks i skollagen och läroplanerna (funktionell kvalitet). Till detta har vi lagt ytterligare en kvalitetsaspekt (upplevd kvalitet) för att säkerställa att verksamheterna också motsvarar – och helst överträffar – kundernas krav, behov och förväntningar.

Vi följer också upp om vi rustat våra elever och vuxenstuderande väl för att gå vidare i utbildningssystemet/yrkeslivet och samhällslivet (ändamålsenlig kvalitet). Förutom detta följer vi även upp efterlevnad av grundläggande lagkrav och processer, vilket flera av huvudmännen inom AcadeMedia kategoriserar i en fjärde kvalitetsaspekt; ”instrumentell kvalitet”.

Vi har fastställt gemensamma mål och resultatindikatorer för var och en av dessa kvalitetsaspekter och anpassat dem för varje skolform. När det handlar om förskolan och vuxenutbildningen har AcadeMedia i flera avseenden utarbetat egna metoder för att kunna följa upp kvaliteten och redovisa hur måluppfyllelsen ser ut trots att det till stor del saknas nationella resultatmått. För grund- och gymnasieskolan är många av resultatindikatorerna bekanta eftersom det är sådana som också följs upp i den nationella statistiken.

Vi har även enats om en gemensam och transparent uppföljning och utvärdering. Genom att alla utgår från en och samma modell för uppföljning och utvärdering kan vi jämföra olika resultat, dra slutsatser om vilka sätt att organisera och bedriva verksamheten som är de mest ända­målsenliga och effektiva och utbyta erfarenheter i syfte att driva lärande och utveckling. Detta är själva grunden för ett framgångsrikt utvecklingsarbete framåt.

Vi är också måna om att alla ska kunna ta del av våra kvalitetsresultat och dessa finns därför alltid publicerade och tillgängliga på såväl koncernövergripande nivå som på huvudmanna- och enhetsnivå.

Innehållsansvarig

Uppdaterad