Strukturerat erfarenhetsutbyte

Inom AcadeMedia sker ett strukturerat erfarenhetsutbyte dels inom ramen för AcadeMedia Academy som nämnts ovan, men även genom vår segmentsövergripande ledningsorganisation och i övergripande forumgrupper som knyter ihop verksamheterna med varandra.

Våra olika huvudmän samspelar så gott som dagligen, utbyter erfarenheter och lär av varandra. Det gör oss till en extremt lärande organisation, något som i förlängningen borgar för en bättre utbildning för våra barn, elever och vuxendeltagare. Vi ser kollegialt lärande som en motor i utvecklingsarbetet och strävar därför efter att organisera för detta på alla nivåer, från koncernnivå till huvudmanna- och skolnivå.

En självklarhet för AcadeMedia är också att samarbeta och utbyta erfarenheter med externa aktörer. Vi har löpande och goda kontakter med skolmyndigheter, kommunala och fristående utbildningsanordnare, universitet och högskolor, organisationer som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Friskolornas Riksförbund och det fristående forskningsinstitutet Ifous.

AcadeMedias kvalitetsmodell tillämpas även i de i norska och tyska verksamheterna men anpassas utifrån nationella och lokala förut­sättningar. I båda länderna görs, liksom i Sverige, kund- och medarbetarundersökningar för att fånga upp förbättrings­områden. Det sker också en rad olika utbyten mellan länderna kopplat till förbättringsarbetet där bra idéer och arbetssätt sprids.

Innehållsansvarig

Uppdaterad