Uppföljning och kontroll

Den kontrollerande delen av AcadeMediamodellen handlar om att kontinuerligt säkerställa att samtliga huvudmän/verksamheter inom koncernen lever upp till grundläggande lagkrav, att de har väl fungerande processer och att deras resultat är goda utifrån alla fastställda kvalitetsaspekter.

Detta görs bland annat med hjälp av regelbundna verksamhetsuppföljningar och interna granskningar av olika slag för att se till att varje barn, elev och vuxendeltagare erbjuds undervisning av god kvalitet och att det bedrivs ett utvecklingsarbete som skapar goda förutsättningar för ökad måluppfyllelse. Vid signaler om brister i exempelvis undervisningen, skolans elevhälsoarbete, i den pedagogiska ledningen eller i kvalitetsarbetet utreds orsakerna och lämpliga åtgärder vidtas.

När det handlar om kontroll av resultat i de olika kvalitetsaspekterna följer vi inom AcadeMedia inte bara upp dessa i efterhand, till exempel när betygen redan är satta. Det är ju då för sent att kunna göra något för de elever det handlar om. För att tidigt kunna identifiera vilka elever som är i behov av ytterligare insatser för att kunna nå minst godkända betyg genomför alla grund- och gymnasieskolor obligatoriska måluppfyllelse-/betygsprognoser varje termin. Utifrån prognoserna kan verksamhetsledningen utläsa i vilka skolor/klasser/ämnen/kurser som elever riskerar att få icke godkända betyg och vid behov se över organisation och resursfördelning. Motsvarande måluppfyllelseprognoser genomförs även av alla förskolor inom AcadeMedia.

Till detta kommer ytterligare en väsentlig del, nämligen säkerställande av att huvudmännens och enheternas metoder och processer för att utvärdera och utveckla undervisningens kvalitet fungerar väl och är ändamålsenliga. När vi på olika sätt tar temperaturen på en skola eller en förskola, exempelvis i de interna granskningarna, följs därmed även upp hur rektorn/förskolechefen organiserar och leder arbetet med att stärka och utveckla undervisningen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad