Hantering av personuppgifter

Uppdatering 19 april 2018

Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Det är en ny EU-gemensam lag som ersätter den nu gällande personuppgiftslagen (PuL). All information om hur AcadeMedia kommer att behandla personuppgifter i enlighet med GDPR finns på trygg.academedia.se. På den här sidan kan du istället läsa om hur AcadeMedia behandlar personuppgifter enligt PuL.


Hantering av personuppgifter enligt PuL

Information till vuxenstuderande, elever och vårdnadshavare på förskolor, skolor och vuxenutbildningar som ingår i AcadeMedia.

Inom AcadeMedias verksamheter används olika digitala tjänster. Dessa används för exempelvis administration, köhantering, bedömningar samt kurs- och lektionsplaneringar, men även som stöd direkt i det pedagogiska arbetet. Som en del i detta samlar vi in och lagrar information om dig, till exempel namn, personnummer och kontaktinformation. Vi registrerar även information i våra system, till exempel pedagogiska planer, bedömningar och betyg samt medicinsk information inom ramen för skolornas elevhälsoarbete.

Det är viktigt för oss att vi hanterar information på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Inom AcadeMedia har vi tagit fram riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter och hur vi arbetar med digitala tjänster. Nedan följer kortfattad information om dina rättigheter och vårt arbete.

Personuppgifter

Vår hantering och lagring av personuppgifter regleras i personuppgiftslagen (PuL). Behandlingen av personuppgifter inom våra skolverksamheter är tillåten enligt PuL eftersom den sker för att fullgöra uppgifter som följer av lag. Varje utbildningsanordnare och huvudman är personuppgiftsansvarig för de förskolor, skolor och utbildningar som ingår i verksamheten. Information om vem som är personuppgiftsansvarig finns på respektive verksamhets webb. Där finns också uppgift om hur man kommer i kontakt med respektive verksamhets dataskyddsombud.

Om du har frågor kring vår behandling av dina uppgifter är du välkommen att ta kontakt med i första hand din förskola, skola eller lokala utbildningsanordnare. Om du är osäker på vem du ska kontakta kan du alltid vända dig till AcadeMedia centralt via info@academedia.se så hjälper vi dig rätt.

Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut registerutdrag av de personuppgifter som behandlas om dig samt få rättelse kring felaktiga uppgifter i våra system. Vill du ha ett registerutdrag, rättelse eller radering av dina personuppgifter så ska du vända dig till ditt dataskyddsombud med en skriftlig och undertecknad ansökan. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt.

Känsliga uppgifter

I de fall vi bedömer personuppgifter som känsliga, eller att lagen anger att vi behöver det, kommer vi att inhämta ert samtycke att samla och hantera dessa uppgifter.

Viss information som vi samlar in om dig kommer vi att sprida till dem som behöver känna till dessa uppgifter inom vår organisation, exempelvis information om allergier eller beslut om anpassningar av undervisningen.
Våra skolors medicinska arbete inom elevhälsan är separerad från den pedagogiska verksamheten och regleras bland annat av hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att övrig personal på skolan inte har tillgång till den information och de personuppgifter som hanteras inom denna verksamhet.

Vi förbättrar kontinuerligt våra rutiner och riktlinjer för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi hanterar alltid känslig information enligt lagar och föreskrifter.

Molntjänster

Vi använder oss bland annat av digitala tjänster som kallas molntjänster. Att använda molntjänster ger oss flera fördelar, bland annat:

  • utökade möjligheter till samarbete
  • enkelt att dela med sig av sitt material, både inom utbildningen och med omvärlden
  • tillgång till tjänsterna oberoende av plats och tid

Molntjänster innebär att informationen lagras hos externa leverantörer och är tillgänglig för användaren över internet. Exempel på molntjänster som vi använder är Google Apps for Education och Microsofts Office 365. Informationen tillhör fortfarande AcadeMedias verksamheter och vi styr över vem som kan få tillgång till den. För att garantera att personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett avtal med varje leverantör, ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Enligt avtalet får leverantörerna inte dela med sig av våra användares personuppgifter och material till tredje part.

Vad händer när man slutar sin utbildning?

Om du vill behålla ditt material efter din utbildning måste du själv föra över det till ett privat konto eller egen lagringsplats. Ditt användarkonto inaktiveras normalt i samband med att du lämnar utbildningen och datan raderas en tid efter detta. Det gäller även material som lagras hos våra leverantörer (inklusive molntjänster som till exempel Google Apps for Education). Viss administrativ information (till exempel betyg eller faktureringsunderlag) lagras även efter utbildningens slut.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vilka system vi använder, vilken information vi lagrar eller hur vi arbetar för att hålla din information säker? Du får gärna fråga direkt på din förskola, skola eller utbildningsanordnare eller ta kontakt med ditt dataskyddsombud. Om du är osäker på vart du ska vända dig kan du alltid kontakta AcadeMedia på info@academedia.se så hjälper vi dig rätt.

Innehållsansvarig

Uppdaterad