Kvalitetsresultat i korthet

Här är en kort sammanfattning av resultaten som presenteras i vår senaste kvalitetsrapport, för 2015. De är indelade i förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen. Om du vill ha mer fördjupning, med diagram och tabeller, kan du läsa vår kvalitetsrapport. Den hittar du här.

Förskolan

Förskolan

AcadeMedias förskolor fortsätter att uppvisa goda resultat, även om en viss nedgång kunde noteras i 2016 års enkätundersökning. 82 procent av föräldrarna uppger de högsta svarsalternativen (7-10) på frågan om de kan rekommendera sitt barns förskola och 90 procent uppger att det egna barnet trivs där.

Resultaten ligger även högt när det handlar om värdegrundsfrågor som exempelvis barnens trygghet i förskolan, att personalen arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt och att personalen tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker. Lägre utfall noteras dock på frågan om barnet kan få lugn och ro på sin förskola, där är det 78 procent av föräldrarna som uppger de högsta svarsalternativen i enkätundersökningen. När det gäller undervisningen anger 89 procent att pedagogerna på den egna förskolan gör så att barnen får lust att lära. Även frågan om huruvida pedagogerna hjälper barnen att utvecklas så långt som möjligt får högt utfall.

AcadeMedias förskolor har under de senaste åren utarbetat utvecklingsdrivande metoder för att följa upp kvaliteten inom förskolan. Det handlar såväl om efterlevnaden av grundläggande lagkrav som kvaliteten i undervisningen och måluppfyllelsen i relation till det givna uppdraget. Då de olika huvudmännen inom AcadeMedia som bedriver förskola ännu inte är fullt synkroniserade i sitt kvalitets- och utvecklingsarbete går det dock inte i nuläget att sammanställa resultaten på koncernövergripande nivå. Ett arbete med att koordinera detta pågår för närvarande och förväntas ha resulterat i gemensamma processer inför läsåret 2016/17.

Läs mer på sidan 11 i kvalitetsrapporten.

 

Grundskolan

Grundskolan

Betygsresultaten för eleverna i årskurs 9 i AcadeMedias grundskolor fortsätter att ligga klart över genomsnittet i riket. Det genomsnittliga meritvärdet baserat på 17 ämnen ligger på 240 (att jämföra med rikets 225). Även andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen ligger med god marginal över riksgenomsnittet (84 procent jämfört med rikets 77 procent). I likhet med övriga riket sjönk andelen behöriga till gymnasieskolan något under läsåret 2014/15 och hamnade på 92 procent (att jämföra med rikets 86 procent).

En analys av hur väl resultaten på de nationella proven stämmer överens med de satta slutbetygen i årskurs 9 visar att AcadeMedias grundskolor totalt sett ligger i nivå med övriga riket.

När det handlar om grundskolans måluppfyllelse utifrån värdegrundsuppdraget är det övergripande utfallet i 2016 års enkätundersökning i nivå med föregående år. Andelen elever som uppger de högsta svarsalternativen (7-10) på frågan om de känner sig trygga i skolan sjunker dock till 81 procent – något som behöver tas på stort allvar. Fortsatt ligger även utfallet på frågorna om eleverna behandlar varandra med respekt och om de kan få arbetsro i skolan alldeles för lågt (54 respektive 59 procent).

Andelen elever och föräldrar som kan rekommendera sin grundskola ligger kvar på föregående års nivåer – 66 procent av eleverna och 75 procent av föräldrarna anger här de högsta svarsalternativen i enkätundersökningen.

Läs mer på sidan 27 i kvalitetsrapporten.

 

Gymnasiet

Gymnasiet

Betygsresultaten inom AcadeMedias gymnasieskolor fortsätter att ligga strax under riksgenomsnitten, med stora variationer på huvudmanna- och enhetsnivå. Avståndet till riket har dock minskat något under det gångna året. Andelen elever med examen (baserad på elever med ”avgångsbetyg”) steg under läsåret 2014/15 och hamnade på 87,4 procent – att jämföra med ett viktat riksgenomsnitt på 88,9 procent. Den genomsnittliga betygspoängen (baserad på elever med ”avgångsbetyg”) låg oförändrad kvar på 13,9 (riksgenomsnittet 14,0). Betygspoängen beräknad enbart på de elever som erhållit examen hamnade på 14,5 – samma nivå som riksgenomsnittet.

Den så kallade genomströmningen (andelen elever med examen inom tre år) inom AcadeMedias gymnasieskolor ökade avsevärt under föregående år och hamnade på 72,1 procent – att jämföra med ett viktat riksgenomsnitt på 73,2 procent.

En granskning av överensstämmelsen mellan nationella prov och slutbetyg visar på något större avvikelser än i riket totalt.

Förutom dessa gängse resultatmått som redovisas i den nationella statistiken har AcadeMedia i samarbete med SCB utarbetat ett så kallat förädlingsvärde. Syftet är att ta reda på hur gymnasieskolorna lyckas resultatmässigt med sina elever i förhållande till deras kunskapsnivå när de börjar i gymnasiets första årskurs. Enligt SCB:s beräkningar är förädlingsvärdet positivt inom AcadeMedias gymnasieskolor såväl när det handlar om elever som erhållit examen (+0,3) som elever som fått ”avgångsbetyg” (+0,2) och samtliga avgångselever (+0,1).

När det gäller värdegrundsresultaten får frågor kopplade till detta område ett lägre utfall i årets enkätundersökning. 87 procent av gymnasieeleverna anger de högsta svarsalternativen (7-10) på frågan om de känner sig trygga i skolan och i likhet med grundskolan får frågorna om eleverna behandlar varandra med respekt och om de kan få arbetsro i skolan de lägsta utfallen (68 respektive 60 procent). Vad gäller den upplevda kvaliteten har andelen elever som anger de högsta svarsalternativen på frågan om de kan rekommendera den egna skolan totalt sett gått ner till 66 procent. Variationen i utfall mellan olika huvudmän och enheter är dock påfallande stor.

I de mätningar som gjorts bland tidigare gymnasieelever noteras en tydlig förbättring när det handlar om hur nöjd man är med sin gamla skola. Här anger 74 procent de högsta svarsalternativen på frågan om de kan rekommendera sin gamla gymnasieskola.

Läs mer på sidan 43 i kvalitetsrapporten.

 

Vuxenutbildningen

Vux

Alltjämt kvarstår svårigheter i att på övergripande nivåer sammanställa vuxenutbildningens resultat och göra jämförelser med övriga riket, då det endast inom ett fåtal områden finns nationella jämförelsetal att tillgå. Sammanfattningsvis visar ändå genomförda uppföljningar att AcadeMedias vuxenutbildning överlag har nöjda deltagare (upplevd kvalitet) som kan rekommendera sin verksamhet och vi förefaller även i hög grad lyckas med målsättningen att deltagare 6-12 månader efter avslutad utbildning ska ha arbete eller vara i vidare studier (ändamålsenlig kvalitet). Det finns dock fortsatta utmaningar i att nå en högre måluppfyllelse inom den funktionella kvaliteten där resultaten varierar mellan verksamhetsområdena.

När det gäller arbetsförmedlingstjänster saknas nationella jämförelsetal i princip helt. Genomförda enkätundersökningar inom AcadeMedias vuxenutbildning under det gångna året visar att 82 procent av deltagarna uppger de högsta svarsalternativen på frågan om de kan rekommendera AcadeMedias verksamheter som anordnare.

Inom Svenska för invandrare (Sfi) ligger AcadeMedias verksamheter något över riksgenomsnittet när det handlar om det antal timmar den studerande behöver för att slutföra en kurs (231 timmar jämfört med riksgenomsnittet på 222 timmar). Andelen Sfi-elever som i enkätundersökningen uppger att de kan rekommendera utbildningsanordnaren till andra ligger på 81 procent.

Inom grundläggande vuxenutbildning är det 91 procent av eleverna inom AcadeMedias verksamheter som når minst betyget E vilket är något bättre än riksgenomsnittet på 89 procent. 73 procent av eleverna anger i enkätundersökningen att de kan rekommendera verksamheten.

Inom gymnasial vuxenutbildning får 83 procent av AcadeMedias elever minst betyget E, vilket är något under riksgenomsnittet på 87 procent. 83 procent av eleverna anger att de kan rekommendera verksamheten.

Inom AcadeMedias yrkeshögskoleutbildningar når 66 procent målen i form av examen. Detta är en förbättring jämfört med tidigare år, men fortsatt under senast tillgängliga riksgenomsnittet (71 procent). Andelen studerande som i enkätundersökningen uppger de högsta svarsalternativen på frågan om de kan rekommendera utbildningsanordnaren ligger på 80 procent, och det är 84 procent som 6-12 månader efter avslutad utbildning har en anställning. Det senare är en klar förbättring mot 2014 men ändå något under riksgenomsnittet på 87 procent.

Läs mer på sidan 59 i kvalitetsrapporten.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad