Förskolans kvalitetsresultat i korthet

Här kan du ta del av våra egna uppföljningar av måluppfyllelsen i förskolan och de bedömningar som återkommande görs av undervisningens kvalitet. Du kan också läsa om utfallet i den årliga föräldraundersökningen.

AcadeMedias svenska förskoleverksamheter har, i avsaknad av en enhetlig och nationell uppföljning, utarbetat egna verktyg för uppföljning och utveckling av kvaliteten i förskolan. I 2018 års uppföljning av målen i förskolans läroplan får områdena Barns inflytande och Normer och värden högst utfall, följt av och Utveckling och lärande, där underområdena Språk och kommunikation, Lek samt Skapande noterar de högsta resultaten.

Alla förskolor inom AcadeMedia genomför också varje år en föräldraenkät och föräldrarna kan i hög utsträckning konstateras vara nöjda. I 2018 års undersökning svarade 82 procent av de svenska föräldrarna att de kan rekommendera sitt barns förskola och 92 procent uppgav att det egna barnet trivs. I de norska förskolorna är det 84 procent av föräldrarna som kan rekommendera barnets förskola och i de tyska företagen Stepke och Joki ligger motsvarande andelar på 61 respektive 92 procent.

I den svenska föräldraenkäten ställs även frågor om värdegrundsarbetet, exempelvis barnens trygghet i förskolan, om personalen ingriper om någon blir illa behandlad och om personalen tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker. Resultaten ligger generellt sett högt (kring 90 procent av föräldrarna svarar något av de högsta svarsalternativen, 7-10) men på frågan om barnet kan få lugn och ro på sin förskola är utfallet något lägre (80 procent). När det gäller undervisningen tycker 90 procent av föräldrarna att pedagogerna gör så att barnen får lust att lära. Även frågan om huruvida pedagogerna hjälper barnen att utvecklas så långt som möjligt får högt utfall (87 procent).

Inom AcadeMedia bedrivs den svenska förskoleverksamheten av Pysslingen Förskolor, Pysslingen Skolor och Vittra. I Norge bedrivs förskoleverksamheten inom Espira och i Tyskland inom Joki, Stepke, KTS och Espira.

Innehållsansvarig

Uppdaterad