Förskolans kvalitetsresultat i korthet

Här kan du ta del av våra egna uppföljningar av måluppfyllelsen i förskolan och de bedömningar som återkommande görs av kvaliteten i verksamheten. Du kan också läsa om utfallet i den årliga föräldraundersökningen.

AcadeMedias svenska förskoleverksamheter har, i avsaknad av en enhetlig och nationell uppföljning, utarbetat egna verktyg för uppföljning och utveckling av kvaliteten i förskolan.  Varje halvår görs bedömningar av hur förskolorna arbetar och hur väl man lyckas i förhållande till läroplanen. Det målområde där förskolornas undervisning fick det högsta resultatet läsåret 2019/20 var Språk och kommunikation, följt av Lek, Naturvetenskap och teknik samt Normer och värden.

Alla förskolor inom AcadeMedia genomför också varje år en enkät bland vårdnadshavarna och de kan i hög utsträckning konstateras vara nöjda. I 2019/20 års undersökning svarade 86 procent av vårdnadshavarna i de svenska förskolorna att de kan rekommendera sitt barns förskola och 92 procent uppgav att det egna barnet trivs.

I enkäten ställs även frågor om värdegrundsarbetet, exempelvis barnets trygghet i förskolan, om de vuxna ingriper om någon blir illa behandlad och om de vuxna tar hänsyn till vad barnet tycker och tänker. Resultaten ligger generellt sett högt (kring 90 procent svarar något av de högsta svarsalternativen)medan utfallet på om barnet kan få lugn och ro respektive om barnet kan påverka verksamhetens innehåll ligger något lägre (79 respektive
83 procent). Andelen föräldrar som är nöjda med verksamheten på sitt barns förskola är 84 procent.

Inom AcadeMedia bedrivs den svenska förskoleverksamheten av Pysslingen Förskolor, Pysslingen Skolor och Vittra. I Norge bedrivs förskoleverksamheten av Espira och i Tyskland av Joki, Stepke, KTS och Espira. De senast tillgängliga enkätresultaten för de norska förskolorna visar att rekommendationsgraden bland vårdnadshavarna
är 4,5 på en femgradig skala. I de tyska företagen Stepke, Joki och KTS kunde 76, 88 respektive 79 procent av vårdnadshavarna tänka sig att rekommendera den egna förskolan våren 2019.

Innehållsansvarig

Uppdaterad