Förskolans kvalitetsresultat i korthet

Här kan du ta del av våra egna uppföljningar av måluppfyllelsen i förskolan och de bedömningar som återkommande görs av kvaliteten i verksamheten. Du kan också läsa om utfallet i den årliga föräldraundersökningen.

AcadeMedias svenska förskoleverksamheter har, i avsaknad av en enhetlig och nationell uppföljning, utarbetat egna verktyg för uppföljning och utveckling av kvaliteten i förskolan.  Varje halvår görs bedömningar av hur förskolorna arbetar och hur väl man lyckas i förhållande till läroplanen. Det målområde där förskolornas undervisning fick det högsta resultatet läsåret 2019/20 var Språk och kommunikation, följt av Lek, Naturvetenskap och teknik samt Normer och värden.

Alla förskolor inom AcadeMedia genomför också varje år en enkät bland vårdnadshavarna och de kan i hög utsträckning konstateras vara nöjda. I 2020/21 års undersökning svarade 88 procent av vårdnadshavarna i de svenska förskolorna att de kan rekommendera sitt barns förskola och 93 procent uppgav att det egna barnet trivs.

I enkäten ställs även frågor om värdegrundsarbetet och lärmiljön, exempelvis barnets trygghet i förskolan, om de vuxna ingriper om någon blir illa behandlad och om de vuxna tar hänsyn till vad barnet tycker och tänker. Resultaten ligger generellt sett högt (kring 90 procent svarar något av de högsta svarsalternativen) medan utfallet på frågan om utomhusmiljön stimulerar till lek och lärande och om barnet kan få lugn och ro i förskolan ligger något lägre (75 respektive 83 procent). Andelen föräldrar som är nöjda med verksamheten på sitt barns förskola är 87 procent.

Inom AcadeMedia bedrivs den svenska förskoleverksamheten av Pysslingen Förskolor, Pysslingen Skolor, Noblaskolan, Montessori Mondial och Vittra. I Norge bedrivs förskoleverksamheten av Espira och i Tyskland av Joki, Stepke, KTS och Espira. De senast tillgängliga enkätresultaten för de norska förskolorna visar att rekommendationsgraden bland vårdnadshavarna är 4,5 på en femgradig skala. Även de tyska företagen Stepke, Joki och KTS har genomfört enkätundersökningar bland sina vårdnadshavare. Resultaten från dessa är emellertid inte klara än och kommer att presenteras under våren.

Innehållsansvarig

Uppdaterad