Förskolans kvalitetsresultat i korthet

Här kan du ta del av våra egna uppföljningar av måluppfyllelsen i förskolan och de bedömningar som återkommande görs av undervisningens kvalitet. Du kan också läsa om utfallet i den årliga föräldraundersökningen.

AcadeMedias svenska förskoleverksamheter har, i avsaknad av en enhetlig och nationell uppföljning, utarbetat egna verktyg för uppföljning och utveckling av kvaliteten i förskolan. I 2017 års uppföljning av målen i förskolans läroplan får området Normer och värden högst utfall, följt av Barns inflytande och Utveckling och lärande, där underområdena Språk och kommunikation, Lek samt Skapande noterar de högsta resultaten.

Alla förskolor inom AcadeMedia genomför också varje år en föräldraenkät och föräldrarna kan i hög utsträckning konstateras vara nöjda. Fler än 8 av 10 (81 procent) av de svenska föräldrarna svarade i 2017 års undersökning att de kan rekommendera sitt barns förskola och 9 av 10 (91 procent) uppgav att det egna barnet trivs. I de norska förskolorna ökar utfallet både på frågan om hur nöjd man är med barnets förskola (från 5,31 till 5,34 på en 6-gradig skala) och på frågan om man kan rekommendera förskolan (från 86 procent till 87 procent). Även föräldrarna till barnen i de tyska förskolorna (Joki) kan i hög grad rekommendera verksamheten (Net Promoter Score låg på 86 år 2016).

I den svenska föräldraenkäten ställs även frågor om värdegrundsarbetet, exempelvis barnens trygghet i förskolan, om personalen arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt och om personalen tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker. Resultaten ligger generellt sett högt (kring 90 procent nöjda) men på frågan om barnet kan få lugn och ro på sin förskola är utfallet något lägre (77 procent). När det gäller undervisningen tycker 89 procent av föräldrarna att pedagogerna gör så att barnen får lust att lära. Även frågan om huruvida pedagogerna hjälper barnen att utvecklas så långt som möjligt får högt utfall.

Inom AcadeMedia bedrivs den svenska förskoleverksamheten av Pysslingen Förskolor, Pysslingen Skolor och Vittra. I Norge bedrivs förskoleverksamhet inom Espira och i Tyskland inom Joki och Stepke.

Innehållsansvarig

Uppdaterad