Förskolans kvalitetsresultat i korthet

Här kan du ta del av våra egna uppföljningar av måluppfyllelsen i förskolan och de bedömningar som återkommande görs av undervisningens kvalitet. Du kan också läsa om utfallet i den årliga föräldraundersökningen.

AcadeMedias svenska förskoleverksamheter har, i avsaknad av en enhetlig och nationell uppföljning, utarbetat egna verktyg för uppföljning och utveckling av kvaliteten i förskolan. I 2019 års uppföljning av målen i förskolans läroplan får området Normer och värden högst utfall, följt av Barns Inflytande och Utveckling och lärande där underområdena Språk och kommunikation, Lek samt Skapande noterar de högsta resultaten.

Alla förskolor inom AcadeMedia genomför också varje år en enkät bland vårdnadshavarna och de kan i hög utsträckning konstateras vara nöjda. I 2019/20 års undersökning svarade 86 procent av vårdnadshavarna att de kan rekommendera sitt barns förskola och 92 procent uppgav att det egna barnet trivs. I de norska förskolornas undersökning 2018/19 var det 85 procent av vårdnadshavarna som kunde rekommendera barnets förskola och i de tyska företagen Stepke, Joki och KTS låg motsvarande andelar på 76, 88 respektive 79 procent.

I den svenska enkäten ställs även frågor om värdegrundsarbetet, exempelvis barnets trygghet i förskolan, om de vuxna ingriper om någon blir illa behandlad och om de vuxna tar hänsyn till vad barnet tycker och tänker. Resultaten ligger generellt sett högt (kring 90 procent svarar något av de högsta svarsalternativen)medan utfallet på om barnet kan få lugn och ro respektive om barnet kan påverka verksamhetens innehåll ligger något lägre (79 respektive 83 procent). Andelen föräldrar som är nöjda med verksamheten på sitt barns förskola är 84 procent.

Inom AcadeMedia bedrivs den svenska förskoleverksamheten av Pysslingen Förskolor, Pysslingen Skolor och Vittra. I Norge bedrivs förskoleverksamheten inom Espira och i Tyskland inom Joki, Stepke, KTS och Espira.

Innehållsansvarig

Uppdaterad