Funktionell kvalitet – uppfyllelse av de nationella målen

Inom kvalitetsaspekten Funktionell kvalitet följer AcadeMedia upp i vilken mån de nationella målen för respektive skolform uppnås. Eftersom det saknas nationell uppföljning av förskolans måluppfyllelse har AcadeMedias svenska förskoleverksamheter under de senaste åren utarbetat ett eget verktyg för detta.

Uppföljningen är utformad som en självvärdering, där huvudprincipen är att förskolorna själva bedömer resultatet av sin undervisning. Bedömningsskalan är fyrgradig med värdena 2, 4, 6 och 8. Siffran 4 anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten och 8 är ett maximalt värde ur ett kvalitetsperspektiv. Uppföljningsverktyget fungerar även som ett reflektionsunderlag under hela verksamhetsåret i samband med förskolornas utvärdering och planering. De områden som bedöms korresponderar med förskolans läroplan.

funktionell_kvalitet_forskola_del1

Det högsta utfallet våren 2017 noteras för området Normer och värden. Området Utveckling och lärande är i sin tur uppdelat i sex delområden där Språk och kommunikation samt Lek och Skapande har högst utfall, medan Kultur, Matematik samt Naturvetenskap och teknik noterar lägre värden.

 

 

funktionell_kvalitet_forskola_del2I sammanhanget bör det understrykas att jämförelser över tid och mellan verksamheter bör göras med försiktighet då uppföljningsverktyget fortfarande är relativt nytt och dessutom bygger på förskolepersonalens självvärdering av kvaliteten i den egna verksamheten.

Från och med läsåret 16/17 redovisas utfallet även som ett genomsnitt per avdelning (istället för som tidigare år att endast presenteras för respektive förskola som helhet – där det lägsta värdet på en enskild avdelning fick representera hela enheten).

Förskolornas lärmiljö i Sverige

Lärmiljö_fskI den årliga svenska enkätundersökningen bland föräldrar till barn i förskolan ställs frågor som syftar till att ta reda på föräldrarnas upplevelse av om barnet känner sig tryggt i sin förskola, blir behandlat med respekt, om personalen aktivt verkar för att alla ska bli behandlade med respekt, om barnet kan få lugn och ro samt om personalen på förskolan tar hänsyn till vad barnet tycker och tänker. Dessa frågor lyder under området Lärmiljö.

Positivt utfall registreras endast för de föräldrar som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala.

De frågor som i 2018 års mätning noterar högst utfall bland föräldrarna är de som handlar om huruvida barnet känner sig tryggt i förskolan och om personalen tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker. Frågan om barnet kan få lugn och ro i förskolan får det lägsta utfallet. Här noteras dock en ökning med 3 procentenheter.

* Frågorna är omformulerade. Tidigare formuleringar:
Barnen på mitt barns förskola behandlar varandra med respekt.
Förskolans personal arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade mer respekt.

Upplevd kvalitet – nöjdhet bland föräldrar i Sverige

Föräldrar_fskI enkätundersökningen bland föräldrar till barn i förskolan ingår också frågor om hur nöjda de generellt sett är med kvaliteten i verksamheten. Nöjdheten mäts genom ett så kallat NöjdKundIndex (NKI), där 100 är maxvärdet, samt genom måtten rekommendationsgrad och trivselgrad.

I Sverige är andelen föräldrar som upplever att barnet trivs i förskolan 92 procent och andelen som rekommenderar förskolan är 82 procent. Förskolornas NöjdKundIndex ligger på 76 av 100. I årets enkät lades det till en ny fråga syftande till att fånga föräldrarnas nöjdhet med verksamheten på det egna barnets förskola. Som framgår av diagrammet så är 84 procent av föräldrarna nöjda med verksamheten på barnets förskola.

Upplevd kvalitet – nöjdhet bland föräldrar i Norge

forskola-upplevd-kvalitet-foraldrar-norge-diagram_3I de norska förskolorna mäter Espira föräldrarnas nöjdhet med det egna barnets förskola på en 6-gradig skala. Här syns en stigande trendkurva över de senaste åren och utfallet ökade från 5,31 till 5,34 mellan 2015 och 2016. Även andelen föräldrar i Norge som kan rekommendera förskolan ökade under samma period från 85,7 till 86,9 procent.

Upplevd kvalitet – nöjdhet bland föräldrar i Tyskland

År 2017 var föräldrarnas benägenhet att rekommendera verksamheten inom Jokis sju förskolor på samma höga nivå som året innan, med ett Net Promoter Score (NPS) på 86. Svarsfrekvensen var dock endast 49 procent.upplevd-kvalitet-tyskland

Beräkningarna av föräldrarnas benägenhet att rekommendera sin förskola görs på olika sätt i de svenska och tyska verksamheterna. I ett NPS subtraheras andelen respondenter som svarat alternativ 1-6 på en tiogradig skala från andelen som svarat 9 eller 10. Metoden ställer därmed högre krav på vad som anses vara en acceptabel rekommendationsgrad då man även tar hänsyn till andelen ”kritiker”. (Källa: Netigate)

Motsvarande föräldraundersökning har ännu inte genomförts inom Stepke.

Kvalitetschefens kommentar till förskolans kvalitetsresultat

ingela-gullberg
Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Resultaten i alla uppmätta kvalitetsaspekter ligger relativt högt i AcadeMedias förskolor.

Utfallet i 2018 års föräldraenkät visar att föräldrarnas upplevda kvalitet ökar något jämfört med föregående års mätning. Allt fler föräldrar upplever också att det är en stimulerande lärmiljö i förskolan och att deras barn kan få lugn och ro, vilket är positivt eftersom det är ett område som AcadeMedias förskolor har jobbat med att utveckla. Ett generellt mönster är att föräldrar på de renodlade förskolorna är lite mer nöjda med verksamheten än på förskolor som organisatoriskt hänger ihop med en grundskola. Skillnaderna är inte så stora men det är ändå viktigt att säkerställa att förskolan inte hamnar i skymundan av grundskolan.

I AcadeMedias norska förskolor (Espira) håller den positiva trenden i sig, och utfallet i den senaste föräldraenkäten blev det högsta som hittills noterats. Även de tyska förskolorna (Joki) ligger högt och stabilt avseende föräldrarnas benägenhet att rekommendera verksamheten. Nya resultat kommer att presenteras under våren 2018.

Arbetet med att följa upp och utveckla undervisningens kvalitet fortsätter. Utfallet på den senaste självbedömningen av måluppfyllelsen som gjordes av AcadeMedias förskolor under vårterminen 2017 visar på samma nivåer som året innan inom läroplansområdena Normer och värden samt Barns inflytande, och något stigande inom Utveckling och lärande. Nytt för i år är att resultat även kan visas som ett genomsnitt baserat på kvalitetsbedömningar per avdelning (istället för som tidigare år att endast presenteras för respektive förskola som helhet – där det lägsta värdet på en enskild avdelning fick representera hela enheten). Som framgått ovan blir kvalitetsbedömningarna med denna mer rättvisande beräkningsgrund betydligt högre och avspeglar bättre de nivåer som AcadeMedias förskolor totalt sett befinner sig på.

I sammanhanget finns anledning att poängtera att de kvalitetsuppföljningar som används inom AcadeMedias förskolor i hög grad utarbetats inte bara för att kunna poängsätta verksamheten, utan också för att vara effektiva verktyg i kvalitetsarbetet och därmed bidra till att utveckla den pedagogiska verksamheten genom det fokus som de sätter på varje barns rätt till en förskoleverksamhet av god kvalitet.

AcadeMedias förskolor arbetar innevarande år fortsatt med anpassade utbildningar, vässade supportsystem och ökade möjligheter till kollegialt lärande inom och mellan förskolor för att driva det systematiska kvalitetsarbetet vidare – och därigenom ytterligare kunna höja kvaliteten på varje enskild förskola.

Förskolans prioriterade utvecklingsområden

 • Starkare styrkedja och utvecklat kvalitetsarbete.
  • Förbättra stöd och struktur för resultatdialoger i hela styrkedjan samt utvecklad analys av resultaten på varje förskola.
  • Säkerställa enhetlig och likvärdig användning av förskolans kvalitetsverktyg.
  • Vidareutveckla de interna granskningarna för att säkerställa att samtliga förskolor lever upp till grundläggande lagkrav och bedriver ett effektivt kvalitets- och utvecklingsarbete.
  • Intensifiera insatserna för att komma till rätta med de lägst presterande förskolorna.
 • Utveckling av undervisningen.
  • Implementera verktyget funktionell kvalitet – pedagogiska processer för att säkerställa och utveckla undervisningsskickligheten.
  • Verka för balans, ökat lärande och samarbete mellan olika kompetenser i arbetslagen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad