Funktionell kvalitet – uppfyllelse av de nationella målen

Inom kvalitetsaspekten Funktionell kvalitet följer AcadeMedia upp i vilken mån de nationella målen för respektive skolform uppnås. Eftersom det saknas nationell uppföljning av förskolans måluppfyllelse har AcadeMedias svenska förskoleverksamheter under de senaste åren utarbetat ett eget verktyg för detta.

Uppföljningen är utformad som en självvärdering, där huvudprincipen är att förskolorna själva bedömer resultatet av sin undervisning. Bedömningsskalan är fyrgradig med värdena 2, 4, 6 och 8. Siffran 4 anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten och 8 är ett maximalt värde ur ett kvalitetsperspektiv. Uppföljningsverktyget fungerar även som ett reflektionsunderlag under hela verksamhetsåret i samband med förskolornas utvärdering och planering. De områden som bedöms korresponderar med förskolans läroplan.

Det högsta utfallet våren 2019 noteras för området Normer och värden, därefter Barns inflytande och Utveckling och lärande. Området Utveckling och lärande är i sin tur uppdelat i sex delområden där Språk och kommunikation och Lek har högst utfall, medan Matematik och Kultur noterar de lägsta värdena.

I sammanhanget bör det understrykas att jämförelser över tid och mellan verksamheter bör göras med försiktighet då uppföljningsverktyget fortfarande är relativt nytt och dessutom bygger på förskolepersonalens självvärdering av kvaliteten i den egna verksamheten.

Förskolornas lärmiljö i Sverige

I den årliga svenska enkätundersökningen bland föräldrar till barn i förskolan ställs frågor som syftar till att ta reda på föräldrarnas upplevelse av om barnet känner sig tryggt i förskolan, om personalen ingriper om någon blir illa behandlad, om barnen behandlar varandra på ett bra sätt, om barnet kan få lugn och ro, om personalen på förskolan tar hänsyn till vad barnet tycker och tänker samt om barnet har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll. Dessa frågor lyder under området Lärmiljö.

Positivt utfall registreras endast för de föräldrar som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala.

De frågor som i 2018/19 års mätning noterar högst utfall bland föräldrarna är de som handlar om huruvida barnet känner sig tryggt i förskolan och om personalen tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker. Frågan om barnet kan få lugn och ro i förskolan samt om barnet kan påverka verksamhetens innehåll får det lägsta utfallet.

Upplevd kvalitet – nöjdhet bland föräldrar i Sverige

I enkätundersökningen bland föräldrar till barn i förskolan ingår också frågor om hur nöjda de generellt sett är med kvaliteten i verksamheten. Nöjdheten mäts genom ett så kallat NöjdKundIndex (NKI), där 100 är maxvärdet, samt genom måtten rekommendationsgrad och trivselgrad.

I Sverige är andelen föräldrar som upplever att barnet trivs i förskolan 91 procent och andelen som rekommenderar förskolan är 83 procent. Förskolornas NöjdKundIndex ligger på 76 av 100. I år är andra gången som frågan huruvida föräldrarna är nöjda med verksamheten ställs. Som framgår av diagrammet är det 84 procent av föräldrarna som svarar något av de högsta svarsalternativen (7-10) på denna fråga.

Upplevd kvalitet – nöjdhet bland föräldrar i Norge

Från och med vårterminen 2019 utförde Espira den egna föräldraundersökningen med en ny skala. Den tidigare sexgradiga skalan är nu ersatt av en femgradig skala på den övergripande frågan om nöjdhet, för att den ska motsvara den nationella brukarundersökningen vars skala är 1-5. Utfallet i årets undersökning visar att nöjdheten är hög och ligger på 4,5, några jämförande resultat från tidigare år finns alltså inte att tillgå. Övriga frågor i undersökningen besvaras fortsatt med en sexgradig skala för att resultaten ska kunna jämföras mellan åren. Den så kallade rekommendationsgraden (föräldrarnas benägenhet att rekommendera den egna förskolan till andra) stiger under läsåret 2018/19, från 84,1 till 84,7 procent.

Upplevd kvalitet – nöjdhet bland föräldrar i Tyskland

Inom Joki visar 2018/19 års uppföljning att 88 procent av föräldrarna kan rekommendera verksamheten till andra (föregående år var resultatet 92 procent). Motsvarande siffra för Stepke är 76 procent, att jämföra med 61 procent föregående år.

KTS, som förvärvades i april 2018, har nu gjort motsvarande undersökningar för att följa upp föräldrarnas upplevelse av kvaliteten på den egna förskolan. Resultatet från läsåret 2018/19 visar att 79 procent av föräldrarna kan rekommendera verksamheten till andra.

Kvalitetschefens kommentar till förskolans kvalitetsresultat

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Resultaten i alla uppmätta kvalitetsaspekter ligger relativt högt i AcadeMedias förskolor.

Utfallet i 2018/19 års föräldraenkät visar att föräldrarnas upplevda kvalitet ökar något eller är i nivå med föregående års mätning. Föräldrarna upplever också att det är en stimulerande lärmiljö i förskolan och att deras barn kan få lugn och ro, vilket är positivt eftersom det är ett område som AcadeMedias förskolor har jobbat med att utveckla.

Arbetet med att följa upp och utveckla undervisningens kvalitet fortsätter. Utfallet på den senaste självbedömningen av måluppfyllelsen som gjordes av AcadeMedias förskolor under vårterminen 2019 visar på samma nivåer som året innan inom läroplansområdet Barns inflytande medan områdena Normer och värden och Utveckling och lärande visar ett stigande resultat.

I sammanhanget finns anledning att poängtera att de kvalitetsuppföljningar som används inom AcadeMedias förskolor i hög grad utarbetats inte bara för att kunna poängsätta verksamheten, utan också för att vara effektiva verktyg i kvalitetsarbetet och därmed bidra till att utveckla den pedagogiska verksamheten genom det fokus som de sätter på varje barns rätt till en förskoleverksamhet av god kvalitet.

AcadeMedias förskolor arbetar innevarande år fortsatt med anpassade utbildningar, vässade supportsystem och ökade möjligheter till kollegialt lärande inom och mellan förskolor för att driva det systematiska kvalitetsarbetet vidare – och därigenom ytterligare kunna höja kvaliteten på varje enskild förskola.

Förskolans prioriterade utvecklingsområden 2019/20

Reviderad läroplan

  • Genomföra utbildningsinsatser för pedagoger och ledningsteam för ökad samsyn kring förskolans uppdrag
  • Implementera reviderade verktyg i kvalitets- och utvecklingsarbetet

Likvärdig lärmiljö och inkludering

  • Genomföra fortsatta insatser för att utveckla förskolornas lärmiljöer
  • Utöka tillgången till specialpedagogisk rådgivning
  • Utveckla förskolornas pedagogiska dokumentation och kommunikation med vårdnadshavarna
  • Genomföra riktade stödinsatser till de förskolor som har störst utvecklingsbehov

För information om koncernens prioriterade utvecklingsområden, se kvalitetsrapporten.

Innehållsansvarig

Uppdaterad