Funktionell kvalitet – uppfyllelse av de nationella målen

Inom kvalitetsaspekten Funktionell kvalitet följer AcadeMedia upp i vilken mån de nationella målen för respektive skolform uppnås. Eftersom det saknas nationell uppföljning av förskolans måluppfyllelse har AcadeMedias svenska förskoleverksamheter under de senaste åren utarbetat ett eget verktyg för detta.

Uppföljningen är utformad som en självvärdering, där huvudprincipen är att förskolorna själva bedömer resultatet av sin undervisning. Bedömningsskalan är fyrgradig med värdena 2, 4, 6 och 8. Siffran 4 anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten och 8 är ett maximalt värde ur ett kvalitetsperspektiv. Uppföljningsverktyget fungerar även som ett reflektionsunderlag under hela verksamhetsåret i samband med förskolornas utvärdering och planering. De områden som bedöms korresponderar med förskolans läroplan.

Det högsta utfallet våren 2018 noteras för området Barns inflytande och Normer och värden. Området Utveckling och lärande är i sin tur uppdelat i sex delområden där Språk och kommunikation samt Lek och Skapande har högst utfall, medan Matematik, Naturvetenskap och teknik samt Kultur noterar lägre värden.

I sammanhanget bör det understrykas att jämförelser över tid och mellan verksamheter bör göras med försiktighet då uppföljningsverktyget fortfarande är relativt nytt och dessutom bygger på förskolepersonalens självvärdering av kvaliteten i den egna verksamheten.

Förskolornas lärmiljö i Sverige

Lärmiljö_fskI den årliga svenska enkätundersökningen bland föräldrar till barn i förskolan ställs frågor som syftar till att ta reda på föräldrarnas upplevelse av om barnet känner sig tryggt i sin förskola, blir behandlat med respekt, om personalen aktivt verkar för att alla ska bli behandlade med respekt, om barnet kan få lugn och ro samt om personalen på förskolan tar hänsyn till vad barnet tycker och tänker. Dessa frågor lyder under området Lärmiljö.

Positivt utfall registreras endast för de föräldrar som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala.

De frågor som i 2018 års mätning noterar högst utfall bland föräldrarna är de som handlar om huruvida barnet känner sig tryggt i förskolan och om personalen tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker. Frågan om barnet kan få lugn och ro i förskolan får det lägsta utfallet. Här noteras dock en ökning med 3 procentenheter.

* Frågorna är omformulerade. Tidigare formuleringar:
Barnen på mitt barns förskola behandlar varandra med respekt.
Förskolans personal arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade mer respekt.

Upplevd kvalitet – nöjdhet bland föräldrar i Sverige

Föräldrar_fskI enkätundersökningen bland föräldrar till barn i förskolan ingår också frågor om hur nöjda de generellt sett är med kvaliteten i verksamheten. Nöjdheten mäts genom ett så kallat NöjdKundIndex (NKI), där 100 är maxvärdet, samt genom måtten rekommendationsgrad och trivselgrad.

I Sverige är andelen föräldrar som upplever att barnet trivs i förskolan 92 procent och andelen som rekommenderar förskolan är 82 procent. Förskolornas NöjdKundIndex ligger på 76 av 100. I årets enkät lades det till en ny fråga syftande till att fånga föräldrarnas nöjdhet med verksamheten på det egna barnets förskola. Som framgår av diagrammet så är 84 procent av föräldrarna nöjda med verksamheten på barnets förskola.

Upplevd kvalitet – nöjdhet bland föräldrar i Norge

I de norska förskolorna mäter Espira föräldrarnas nöjdhet med det egna barnets förskola på en 6-gradig skala. Även i den senaste mätningen fortsätter nöjdheten att ligga högt, även om en mindre nedgång noteras. Den så kallade rekommendationsgraden (föräldrarnas benägenhet att rekommendera den egna förskolan till andra) sjunker också från 86,5 till 83,9 procent.

 

Upplevd kvalitet – nöjdhet bland föräldrar i Tyskland

Inom Joki visar 2018 års uppföljning att 92 procent av föräldrarna kan rekommendera verksamheten till andra. Motsvarande siffra för Stepke är 61 procent. I sammanhanget bör det noteras att flera av Stepkes förskolor är nya och har skolat in många barn samtidigt, vilket kan vara en förklaring till att utfallet är relativt lågt i årets föräldraenkät.

KTS, som förvärvades i april 2018, har ännu inte gjort motsvarande undersökningar för att följa upp föräldrarnas upplevelse av kvaliteten på den egna förskolan. Deras kvalitetsprocesser samordnas nu med övriga verksamheter i Tyskland.

Kvalitetschefens kommentar till förskolans kvalitetsresultat

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Resultaten i alla uppmätta kvalitetsaspekter ligger relativt högt i AcadeMedias förskolor.

Utfallet i 2018 års föräldraenkät visar att föräldrarnas upplevda kvalitet ökar något jämfört med föregående års mätning. Allt fler föräldrar upplever också att det är en stimulerande lärmiljö i förskolan och att deras barn kan få lugn och ro, vilket är positivt eftersom det är ett område som AcadeMedias förskolor har jobbat med att utveckla. Ett generellt mönster är att föräldrar på de renodlade förskolorna är lite mer nöjda med verksamheten än på förskolor som organisatoriskt hänger ihop med en grundskola. Skillnaderna är inte så stora men det är ändå viktigt att säkerställa att förskolan inte hamnar i skymundan av grundskolan.

Arbetet med att följa upp och utveckla undervisningens kvalitet fortsätter. Utfallet på den senaste självbedömningen av måluppfyllelsen som gjordes av AcadeMedias förskolor under vårterminen 2018 visar på samma nivåer som året innan inom läroplansområdet Normer och värden och något stigande inom Barns inflytande samt Utveckling och lärande.

I sammanhanget finns anledning att poängtera att de kvalitetsuppföljningar som används inom AcadeMedias förskolor i hög grad utarbetats inte bara för att kunna poängsätta verksamheten, utan också för att vara effektiva verktyg i kvalitetsarbetet och därmed bidra till att utveckla den pedagogiska verksamheten genom det fokus som de sätter på varje barns rätt till en förskoleverksamhet av god kvalitet.

AcadeMedias förskolor arbetar innevarande år fortsatt med anpassade utbildningar, vässade supportsystem och ökade möjligheter till kollegialt lärande inom och mellan förskolor för att driva det systematiska kvalitetsarbetet vidare – och därigenom ytterligare kunna höja kvaliteten på varje enskild förskola.

Förskolans prioriterade utvecklingsområden 2018/19

 • Starkare styrkedja och utvecklat kvalitetsarbete
  • Förbättra stödet och strukturen för resultatdialoger i hela styrkedjan samt utveckla analysen av resultaten på varje förskola
  • Säkerställa enhetlig och likvärdig användning av förskolans kvalitetsverktyg
  • Fortsätta med insatserna för att komma till rätta med de lägst presterande förskolorna
 • Utveckling av undervisningen samt implementering av reviderad läroplan
  • Verka för balans, ökat lärande och samarbete mellan olika kompetenser i arbetslagen
  • Utveckla tillgängliga och stimulerade lärmiljöer på förskolan
  • Utveckla och stärka omsorgsbegreppet för ett omsorgsfullt lärande på alla förskolor

Innehållsansvarig

Uppdaterad