Funktionell kvalitet – uppfyllelse av de nationella målen

Inom kvalitetsaspekten Funktionell kvalitet följer AcadeMedia upp i vilken mån de nationella målen för respektive skolform uppnås. Eftersom det saknas nationell uppföljning av förskolans måluppfyllelse har AcadeMedias svenska förskoleverksamheter under de senaste åren utarbetat ett eget verktyg för detta.

Uppföljningen är utformad som en självvärdering, där huvudprincipen är att förskolorna själva bedömer resultatet av sin undervisning. Bedömningsskalan är fyrgradig med värdena 2, 4, 6 och 8. Siffran 4 anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten och 8 är ett maximalt värde ur ett kvalitetsperspektiv. Uppföljningsverktyget fungerar även som ett reflektionsunderlag under hela verksamhetsåret i samband med förskolornas utvärdering och planering. De områden som bedöms korresponderar med förskolans läroplan.

Det högsta utfallet våren 2019 noteras för området Normer och värden, därefter Barns inflytande och Utveckling och lärande. Området Utveckling och lärande är i sin tur uppdelat i sex delområden där Språk och kommunikation och Lek har högst utfall, medan Matematik och Kultur noterar de lägsta värdena.

I sammanhanget bör det understrykas att jämförelser över tid och mellan verksamheter bör göras med försiktighet då uppföljningsverktyget fortfarande är relativt nytt och dessutom bygger på förskolepersonalens självvärdering av kvaliteten i den egna verksamheten.

Förskolornas lärmiljö i Sverige

I den årliga svenska undersökningen bland vårdnadshavare till barn i förskolan ställs frågor som syftar till att ta reda på vårdnadshavarnas upplevelse av om barnet känner sig tryggt i förskolan, om förskolan har god ordning och hygien, om de vuxna ingriper om någon blir illa behandlad, om barnen behandlar varandra på ett bra sätt, om de vuxna tar hänsyn till vad barnet tycker och tänker, om barnet har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll, om det är en stimulerande lärmiljö samt om barnet kan få lugn och ro i förskolan. (Frågan om förskolan har god ordning och hygien är ny och saknar jämförelsetal för tidigare år.) Dessa frågor lyder under området Lärmiljö.

Positivt utfall registreras endast för de föräldrar som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala.

De frågor som i 2019/20 års mätning noterar högst utfall bland vårdnadshavarna är de som handlar om huruvida de vuxna tar hänsyn till vad barnet tycker och tänker och om barnet känner sig tryggt i förskolan. Frågorna om barnet kan få lugn och ro och om barnet kan påverka verksamhetens innehåll får de lägsta resultaten.

Upplevd kvalitet – nöjdhet bland vårdnadshavare (Sverige)

I enkäten ingår också frågor om hur nöjda vårdnadshavarna generellt sett är med kvaliteten i förskolan. Detta mäts genom frågor om hur nöjd man är med förskolan som helhet resp. med dess verksamhet, samt genom måtten rekommendationsgrad och trivselgrad.

I Sverige är andelen vårdnadshavare som upplever att barnet trivs i förskolan 92 procent och andelen som rekommenderar förskolan är 86 procent. Det är 87 procent som uppger sig vara nöjda med förskolan som helhet och 84 procent är nöjda med verksamheten på det egna barnets förskola.

Upplevd kvalitet – nöjdhet bland vårdnadshavare i Norge

Från och med vårterminen 2019 utförde Espira den egna föräldraundersökningen med en ny skala. Den tidigare sexgradiga skalan är nu ersatt av en femgradig skala på den övergripande frågan om nöjdhet, för att den ska motsvara den nationella brukarundersökningen vars skala är 1-5. Utfallet i årets undersökning visar att nöjdheten är hög och ligger på 4,5, några jämförande resultat från tidigare år finns alltså inte att tillgå. Övriga frågor i undersökningen besvaras fortsatt med en sexgradig skala för att resultaten ska kunna jämföras mellan åren. Den så kallade rekommendationsgraden (vårdnadshavarnas benägenhet att rekommendera den egna förskolan till andra) stiger under läsåret 2018/19, från 84,1 till 84,7 procent.

Upplevd kvalitet – nöjdhet bland vårdnadshavare i Tyskland

Inom Joki visar 2018/19 års uppföljning att 88 procent av vårdnadshavarna kan rekommendera verksamheten till andra (föregående år var resultatet 92 procent). Motsvarande siffra för Stepke är 76 procent, att jämföra med 61 procent föregående år.

KTS, som förvärvades i april 2018, har nu gjort motsvarande undersökningar för att följa upp vårdnadshavarnas upplevelse av kvaliteten på den egna förskolan. Resultatet från läsåret 2018/19 visar att 79 procent av vårdnadshavarna kan rekommendera verksamheten till andra.

Kvalitetschefens kommentar till förskolans kvalitetsresultat

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Resultaten i alla uppmätta kvalitetsaspekter ligger relativt högt i AcadeMedias förskolor.

Resultatet från 2019/20 års enkät visar att vårdnadshavarnas nöjdhet med AcadeMedias förskolor fortsätter att öka, vilket tydligast manifesteras i den stigande benägenheten att rekommendera den egna förskolan till andra. Inom området lärmiljö ligger nivåerna fortsatt högt, även om det noteras en viss nedgång när det gäller möjligheten att få lugn och ro. Ett särskilt glädjeämne i sammanhanget är att förskolans intensiva satsning på att erbjuda barnen stimulerande lärmiljöer fortsätter att ge utdelning. I årets undersökning stiger utfallet på den frågan med hela fem procentenheter, upp till 86 procent, vilket måste anses vara ett mycket bra resultat.

Arbetet med att följa upp och utveckla undervisningens kvalitet fortsätter. Utfallet på den senaste självbedömningen av måluppfyllelsen som gjordes av AcadeMedias förskolor under vårterminen 2019 visar på samma nivåer som året innan inom läroplansområdet Barns inflytande medan områdena Normer och värden och Utveckling och lärande visar ett stigande resultat.

I sammanhanget finns anledning att poängtera att de kvalitetsuppföljningar som används inom AcadeMedias förskolor i hög grad utarbetats inte bara för att kunna poängsätta verksamheten, utan också för att vara effektiva verktyg i kvalitetsarbetet och därmed bidra till att utveckla den pedagogiska verksamheten genom det fokus som de sätter på varje barns rätt till en förskoleverksamhet av god kvalitet.

Förskolans prioriterade utvecklingsområden 2019/20

Reviderad läroplan

  • Genomföra utbildningsinsatser för pedagoger och ledningsteam för ökad samsyn kring förskolans uppdrag
  • Implementera reviderade verktyg i kvalitets- och utvecklingsarbetet

Likvärdig lärmiljö och inkludering

  • Genomföra fortsatta insatser för att utveckla förskolornas lärmiljöer
  • Utöka tillgången till specialpedagogisk rådgivning
  • Utveckla förskolornas pedagogiska dokumentation och kommunikation med vårdnadshavarna
  • Genomföra riktade stödinsatser till de förskolor som har störst utvecklingsbehov

För information om koncernens prioriterade utvecklingsområden, se kvalitetsrapporten.

Innehållsansvarig

Uppdaterad