Kvalitetsresultat förskolan

Funktionell kvalitet – uppfyllelse av de nationella målen

Inom kvalitetsaspekten Funktionell kvalitet följer AcadeMedia upp i vilken mån de nationella målen för respektive skolform uppnås. Eftersom det saknas nationell uppföljning av förskolans måluppfyllelse har AcadeMedias svenska förskoleverksamheter under de senaste åren utarbetat ett eget verktyg för detta.

Uppföljningen är utformad som en självvärdering, där huvudprincipen är att förskolorna själva bedömer resultatet av sin undervisning. Bedömningsskalan är fyrgradig med värdena 2, 4, 6 och 8. Siffran 4 anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten och 8 är ett maximalt värde ur ett kvalitetsperspektiv. Uppföljningsverktyget fungerar även som ett reflektionsunderlag under hela verksamhetsåret i samband med förskolornas utvärdering och planering. De områden som bedöms korresponderar med förskolans läroplan.

forskola-funktionell-kvalitet-tabell_3Det högsta utfallet våren 2016 noteras för området Normer och värden. Området Utveckling och lärande är i sin tur uppdelat i sex delområden där Språk och kommunikation samt Lek har högst utfall, medan Naturvetenskap och teknik samt Kultur noterar lägre värden. Generellt sett är resultatet för 2016 totalt sett något lägre än året innan.

I sammanhanget bör det understrykas att jämförelser över tid och mellan verksamheter bör göras med försiktighet då uppföljningsverktyget fortfarande är nytt och dessutom bygger på förskolepersonalens självvärdering av kvaliteten i den egna verksamheten.

LärandeIndex – undervisningens kvalitet

forskola-larandeindex-tabellDe allra flesta förskolorna inom AcadeMedia genomför årligen även en särskild uppföljning av kvaliteten i undervisningen. Det här uppföljningsverktyget, som syftar till att granska pedagogernas förhållningssätt, kallas LärandeIndex och har i många år använts av Pysslingens förskolor. Här kompletteras självbedömningarna även med externa bedömningar – utförda av särskilt utvalda förskollärare som ingår i en för ändamålet tränad bedömargrupp (totalt cirka 100 personer). Dessa externa bedömare besöker parvis förskolorna under två dagar varje år. Uppföljningsverktyget Lärandeindex används – tillsammans med bedömningarna av förskolans måluppfyllelse – som reflektionsunderlag vid utvärdering och planering av verksamheten.

Bedömningarna inom ramen för LärandeIndex görs på en skala från 0-6, där siffran 6 är ett tillstånd när pedagogerna med utgångspunkt i hög ämneskompetens har ett didaktiskt förhållningssätt i så gott som alla avseenden.

I 2016 års mätning noteras de högsta värdena för områdena Värdegrund, Lek och Skapande medan Matematik samt Naturvetenskap och teknik ligger lägst.

Trenden är nedåtgående jämfört med 2015, där Språk och kommunikation är det område som minskar mest.

Förskolornas lärmiljö i Sverige

I den årliga svenska enkätundersökningen bland föräldrar till barn i förskolan ställs frågor som syftar till att ta reda på föräldrarnas upplevelse av om barnet känner sig tryggt i sin förskola, blir behandlat med respekt, om personalen aktivt verkar för att alla ska bli behandlade med respekt, om barnet kan få lugn och ro samt om personalen på förskolan tar hänsyn till vad barnet tycker och tänker. Dessa frågor lyder under området Lärmiljö.

Positivt utfall registreras endast för de föräldrar som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala.

Den fråga som i 2017 års mätning noterar högst utfall bland föräldrarna är den som handlar om huruvida förskolans personal arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt, följt av om barnet känner sig tryggt i förskolan och om personalen tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker. Frågan om barnet kan få lugn och ro i förskolan får det lägsta utfallet. De senaste årens nedgång planar ut i kundundersökningen 2017 och resultatet är i princip oförändrat mot föregående år.

Upplevd kvalitet – nöjdhet bland föräldrar i Sverige

I enkätundersökningen bland föräldrar till barn i förskolan ingår också frågor om hur nöjda de generellt sett är med kvaliteten i verksamheten. Nöjdheten mäts genom ett så kallat NöjdKundIndex (NKI), där 100 är maxvärdet, samt genom måtten rekommendationsgrad och trivselgrad.

I Sverige är andelen föräldrar som upplever att barnet trivs i förskolan 91 procent och andelen som rekommenderar förskolan är 81 procent. Förskolornas NöjdKundIndex ligger på 75 av 100.

Upplevd kvalitet – nöjdhet bland föräldrar i Norge

forskola-upplevd-kvalitet-foraldrar-norge-diagram_3I de norska förskolorna mäts föräldrarnas nöjdhet med det egna barnets förskola på en 6-gradig skala. Här syns en stigande trendkurva över de senaste åren och utfallet ökade från 5,31 till 5,34 mellan 2015 och 2016. Även andelen föräldrar i Norge som kan rekommendera förskolan ökade under samma period från 85,7 till 86,9 procent.

Upplevd kvalitet – nöjdhet bland föräldrar i Tyskland

Bland Jokis sju förskolor var rekommendationsgraden år 2015 85%, ett år senare har den ökat något till 86%. År 2017 års undersökning har ännu inte genomförts.

Framtagandet av rekommendationsgraden i Jokis förskolor skiljer sig från AcadeMedia i övrigt. Joki använder sig av en s.k. NPS, Net Promoter Score, vilket innebär att andelen respondenter som svarat alternativ 1-6 på en tiogradig skala subtraheras från andelen som svarat 9 eller 10. Metoden ställer högre krav på vad som anses vara en acceptabel rekommendationsgrad då man även tar hänsyn till andelen ”kritiker”. (Källa: Netigate)

Kvalitetschefens kommentar till förskolans kvalitetsresultat

ingela-gullberg
Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Resultaten i alla uppmätta kvalitetsaspekter ligger relativt högt i AcadeMedias förskolor. Samtidigt har utfallet på flera viktiga indikatorer försämrats under föregående år vilket behöver följas upp noggrant.

En större omorganisation genomfördes i den svenska organisationen inför läsåret 2015/16 vilket sannolikt förklarade att nöjdheten bland föräldrarna gick ner i 2016 års enkätundersökning. Utfallet för 2017 visar att nöjdheten nu stabiliserats men är fortsatt under de höga nivåer som noterades åren dessförinnan. I de norska förskolorna håller fortsatt den positiva trenden i sig, och utfallet i föräldraenkäten 2016 blev det högsta som hittills noterats. Även de tyska förskolorna (Joki) ligger högt och stabilt avseende föräldrarnas benägenhet att rekommendera verksamheten.

I uppföljningarna av undervisningens kvalitet och förskolans måluppfyllelse i relation till de nationella målen är det svårt att dra några säkra slutsatser om utvecklingen över tid. Dels då de bygger på förskolornas egna bedömningar av verksamheten, dels då tolkningarna av bedömningskriterierna vässats och kravnivåerna därmed successivt kommit att höjas.

I syfte att vidareutveckla förskolornas plattform för uppföljning och utveckling har en AcadeMediagemensam kvalitetsstab inrättats, vilket skapat förutsättningar för ett mer sammanhållet och likvärdigt kvalitets- och utvecklingsarbete. I tillägg har varje förskola även utsedda nyckelpersoner som bistår förskolechefen i det lokala kvalitetsarbetet och fungerar som länk till den gemensamma kvalitetsstaben.

Anpassade utbildningar, supportsystem och möjlighet till kollegialt lärande inom och mellan förskolor finns också på plats för att driva det systematiska kvalitetsarbetet vidare och därigenom ytterligare kunna höja kvaliteten på varje enskild förskola.

Förskolans prioriterade utvecklingsområden

 • Starkare styrkedja och utvecklat kvalitetsarbete.
  • Fortsatt satsning på ledarutveckling med fokus på 100% – alla ska i mål.
  • Förtydliga styrkedjan och utveckla förskolornas ledningsorganisation.
  • Förbättra stöd och struktur för resultatdialoger i hela styrkedjan samt utvecklad analys av resultaten på varje enhet.
  • Fullt ut implementera interna granskningar i förskolan.
  • Utveckla kvalitetsorganisationen för att bättre kunna bistå de lägst presterande förskolorna i arbetet med att höja måluppfyllelsen.
 • Utveckling av undervisningen/verksamheten.
  • Öka förutsättningarna för kollegialt lärande och samverkan/erfarenhetsutbyte mellan olika förskolor.
  • Genomföra insatser för att förbättra förskolans lärandemiljö så att den i allt högre utsträckning upplevs som harmonisk och stimulerande.

Innehållsansvarig

Uppdaterad