Uppföljning av läroplanens mål

AcadeMedia följer regelbundet upp i vilken mån de nationella målen för respektive skolform uppnås. Eftersom det saknas nationell uppföljning av förskolans måluppfyllelse har AcadeMedias svenska förskoleverksamheter utarbetat ett eget verktyg för detta.

Uppföljningen är utformad som en självvärdering, där huvudprincipen är att förskolorna själva bedömer resultatet av sin undervisning. Uppföljningsverktyget fungerar även som ett reflektionsunderlag under verksamhetsåret i samband med förskolornas utvärdering och planering.

De huvudområden som bedöms på varje förskola utgår från läroplanen: Barns delaktighet och inflytande, Kultur, Lek, Matematik, Naturvetenskap och teknik, Normer och värden, Skapande samt Språk och kommunikation. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i fyra perspektiv: Förskola och hem, Undervisning, Utbildning samt Utvärdering, uppföljning och utveckling. Bedömningsskalan är femgradig där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.

Det målområde där förskolornas undervisning får det högsta resultatet läsåret 2019/20 är Språk och kommunikation (5,4), följt av Lek, Naturvetenskap och teknik samt Normer och värden (samtliga på 5,2). Barns delaktighet och inflytande respektive Skapande och Matematik ligger något lägre (alla tre på 5,1). Lägst utfall noteras för målområdet Kultur (4,9). Eftersom bedömningsgrunder och skala har reviderats under 2019/20 saknas jämförelsetal för föregående år.

Förskolornas lärmiljö i Sverige

I den årliga svenska undersökningen bland vårdnadshavare till barn i förskolan ställs frågor som syftar till att ta reda på vårdnadshavarnas upplevelse av om barnet känner sig tryggt i förskolan, om förskolan har god ordning och hygien, om de vuxna ingriper om någon blir illa behandlad, om barnen behandlar varandra på ett bra sätt, om de vuxna tar hänsyn till vad barnet tycker och tänker, om barnet har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll, om det är en stimulerande lärmiljö samt om barnet kan få lugn och ro i förskolan. (Frågan om förskolan har god ordning och hygien är ny och saknar jämförelsetal för tidigare år.) Dessa frågor lyder under området Lärmiljö.

Positivt utfall registreras endast för de föräldrar som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala.

De frågor som i 2019/20 års mätning noterar högst utfall bland vårdnadshavarna är de som handlar om huruvida de vuxna tar hänsyn till vad barnet tycker och tänker och om barnet känner sig tryggt i förskolan. Frågorna om barnet kan få lugn och ro och om barnet kan påverka verksamhetens innehåll får de lägsta resultaten.

 

Nöjdhet bland vårdnadshavare (Sverige)

I enkäten ingår också frågor om hur nöjda vårdnadshavarna generellt sett är med kvaliteten i förskolan. Detta mäts genom frågor om hur nöjd man är med förskolan som helhet resp. med dess verksamhet, samt genom måtten rekommendationsgrad och trivselgrad.

I Sverige är andelen vårdnadshavare som upplever att barnet trivs i förskolan 92 procent och andelen som rekommenderar förskolan är 86 procent. Det är
87 procent som uppger sig vara nöjda med förskolan som helhet och 84 procent är nöjda med verksamheten på det egna barnets förskola.

 

Nöjdhet bland vårdnadshavare i Norge

Den nationella brukarundersökningen som genomfördes hösten 2019 visar att nöjdheten bland Espiras vårdnadshavare är hög, 4,5 på en femgradig skala. Det är i nivå med det nationella genomsnittet och oförändrat jämfört med året innan. Utfallet är något under snittet för de fristående förskolorna totalt sett (4,6) men över de kommunala (4,4).

Vårdnadshavarnas vilja att rekommendera den egna förskolan ligger på samma nivå, 4,5. Då denna fråga inte är obligatorisk att ställa i den norska, nationella enkäten saknas jämförelsetal.

Nöjdhet bland vårdnadshavare i Tyskland

På grund av den pågående coronapandemin har inte vårens enkätundersökningar i de tyska förskolorna kunnat genomföras som planerat. De senast tillgängliga resultaten från 2019 visar att 88 procent av vårdnadshavarna inom Joki kan rekommendera den egna förskolan till andra (föregående år var resultatet 92 procent). Motsvarande siffra för Stepke var 76 procent, att jämföra med 61 procent året innan. Resultatet inom den senast förvärvade tyska verksamheten KTS visade att 79 procent av vårdnadshavarna kan rekommendera den egna förskolan till andra.

Kvalitetschefens kommentar till förskolans kvalitetsresultat

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Det är glädjande att kunna konstatera att resultaten i alla uppmätta kvalitetsaspekter totalt sett ligger högt i AcadeMedias förskolor.

Resultatet från 2019/20 års enkät visar att vårdnadshavarnas nöjdhet med AcadeMedias förskolor fortsätter att öka, vilket tydligast manifesteras i den stigande benägenheten att rekommendera den egna förskolan till andra. Inom området lärmiljö ligger nivåerna fortsatt högt, även om det noteras en viss nedgång när det gäller möjligheten att få lugn och ro. Ett särskilt glädjeämne i sammanhanget är att förskolans intensiva satsning på att erbjuda barnen stimulerande lärmiljöer fortsätter att ge utdelning. I årets undersökning stiger utfallet på den frågan med hela fem procentenheter, upp till 86 procent, vilket måste anses vara ett mycket bra resultat.

Arbetet med att följa upp och utveckla kvaliteten på förskolornas undervisning fortsätter. Utfallet på den senaste självbedömningen av måluppfyllelsen som gjordes av AcadeMedias förskolor under vårterminen 2020 visar att det målområde där förskolornas undervisning får det högsta utfallet är Språk och kommunikation. Större utmaningar konstateras inom målområdet Kultur, som noterar det lägsta utfallet. Eftersom skalan och bedömningsgrunderna reviderats under året blir det först nästa år möjligt att dra några slutsatser kring eventuella trender.

I sammanhanget finns anledning att understryka att de kvalitetsuppföljningar som används inom AcadeMedias förskolor i hög grad utarbetats inte bara för att kunna poängsätta verksamheten, utan också för att vara effektiva verktyg i kvalitetsarbetet och därmed bidra till att utveckla den pedagogiska verksamheten genom det fokus som de sätter på varje barns rätt till en förskoleverksamhet av god kvalitet.

Förskolans prioriterade utvecklingsområden 2020/21

Förskolans lärmiljö

  • Genomföra fortsatta insatser för att utveckla en omsorgsfull lärmiljö som präglas av tillgänglighet, stimulans och progression
  • Utveckla arbetet för en trygg och säker miljö, t ex genom trygghetsvandringar
  • Utveckla arbetssätt för att skapa trygga introduktioner och övergångar för både barn och vårdnadshavare
  • Utveckla förskolornas pedagogiska dokumentation och kommunikation med vårdnadshavarna

Utveckla undervisningen

  • Utveckla planeringen av förskolornas dagliga moment och aktiviteter (tider, platser, barngrupp och pedagoger)
  • Utveckla de externa bedömningarna av förskolorna så att de får ett ännu tydligare fokus på undervisningens kvalitet
  • Fortsätta arbetet med förskolans digitalisering
  • Fortsätta att förtydliga förskollärarens roll och samarbete mellan personalens olika kompetenser

Öka likvärdigheten

  • Genomföra riktade stödinsatser till de förskolor och avdelningar som har störst utvecklingsbehov


Sammanställningen avser AcadeMedias förskolor i
Sverige.

Innehållsansvarig

Uppdaterad