Grundskolans kvalitetsresultat i korthet

Här kan du läsa om hur väl våra elever i grundskolan når de nationella målen för såväl kunskaper som värdegrund. Du kan även ta del av resultaten från våra årliga enkätundersökningar bland elever och vårdnadshavare.

Betygsresultaten för eleverna i årskurs 9 ligger fortsatt klart över riksgenomsnitten. Våren 2019 låg det genomsnittliga meritvärdet på 242 poäng (riksgenomsnitt 230 poäng). Andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen ligger inom AcadeMedia på 82 procent (riksgenomsnitt 76 procent) och andelen behöriga till gymnasieskolan är 91 procent (riksgenomsnitt 84 procent).

Analysen av hur väl resultaten på de nationella proven stämmer överens med de satta slutbetygen i årskurs 9 visar att AcadeMedias grundskolor fortsatt ligger i nivå med de genomsnittliga avvikelserna för riket i engelska och svenska. Skillnaden gentemot riket är emellertid något större i matematik.

När det handlar om hur väl grundskolan uppfyller de nationella målen som handlar om värdegrund följs detta bland annat upp i årliga enkäter riktade till elever och vårdnadshavare. Resultatet 2019/20 är högre än året innan på de flesta frågorna inom värdegrundsområdet. Andelen elever som svarar de högsta svarsalternativen på frågorna stiger 1-3 procentenheter och det är endast frågan om arbetsro som sjunker något.

Även andelen som kan rekommendera sin grundskola ökar och uppgår till 68 procent bland grundskolans elever och 78 procent bland föräldrarna.

Inom AcadeMedia bedrivs grundskoleverksamheten av Pysslingen Skolor och Vittra.

Innehållsansvarig

Uppdaterad