Grundskolans kvalitetsresultat i korthet

Här kan du läsa om hur väl våra elever i grundskolan når de nationella målen för såväl kunskaper som värdegrund. Du kan även ta del av resultaten från våra årliga enkätundersökningar bland elever och vårdnadshavare.

Enligt AcadeMedias egen sammanställning ligger betygsresultaten för eleverna i årskurs 9 läsåret 2019/20 fortsatt klart över de senast publicerade riksgenomsnitten. Det preliminära meritvärdet ligger på 247 poäng (förra årets riksgenomsnitt 230 poäng) och andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen på 84 procent (förra årets riksgenomsnitt 76 procent). Andelen behöriga till gymnasieskolan uppgår till 92 procent (förra årets riksgenomsnitt 84 procent).

Vårterminen 2020 ställdes de nationella proven in pga. den pågående coronapandemin, därav finns inte några nya resultat att tillgå. Analysen av de senast tillgängliga resultaten för de nationella proven och hur väl de stämmer överens med de satta slutbetygen i årskurs 9 visar emellertid att AcadeMedias grundskolor fortsatt ligger i nivå med riket i engelska och svenska. Skillnaden gentemot riket är emellertid något större i matematik.

När det handlar om hur väl grundskolan uppfyller de nationella målen som handlar om värdegrund följs detta bland annat upp i årliga enkäter riktade till elever och vårdnadshavare. Resultatet 2019/20 är högre än året innan på de flesta frågorna inom värdegrundsområdet. Andelen elever som svarar de högsta svarsalternativen på frågorna stiger 1-3 procentenheter och det är endast frågan om arbetsro som sjunker något.

Även andelen som kan rekommendera sin grundskola ökar och uppgår till 68 procent bland grundskolans elever och 78 procent bland föräldrarna.

Inom AcadeMedia bedrivs grundskoleverksamheten av Pysslingen Skolor och Vittra.

Innehållsansvarig

Uppdaterad