Grundskolans kvalitetsresultat i korthet

Här kan du läsa om hur väl våra elever i grundskolan når de nationella målen för såväl kunskaper som värdegrund. Du kan även ta del av resultaten från våra årliga enkätundersökningar bland elever och föräldrar.

Betygsresultaten för eleverna i årskurs 9 i AcadeMedias grundskolor ligger fortsatt klart över riksgenomsnitten. Våren 2018 låg det genomsnittliga meritvärdet på 246 poäng (riksgenomsnitt 229 poäng). Andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen ligger inom AcadeMedia på 83 procent (riksgenomsnitt 76 procent) och andelen behöriga till gymnasieskolan är 91 procent (riksgenomsnitt 84 procent).

Analyserna av hur väl resultaten på de nationella proven stämmer överens med de satta slutbetygen i årskurs 9 har över tid visat att AcadeMedias grundskolor legat i nivå med de genomsnittliga avvikelserna för riket i stort under senare år (utfall för läsåret 2017/18 är ännu ej publicerat av Skolverket).

När det handlar om hur väl grundskolan uppfyller de nationella målen som handlar om värdegrund mäts resultaten i årliga enkätundersökningar. Utfallet 2018 är totalt sett i nivå med förra året. Andelen elever som svarar de högsta svarsalternativen (7-10) på frågan om de känner sig trygga i skolan uppgår till 80 procent medan frågorna som handlar om hur elever bemöter varandra och möjligheterna till inflytande och arbetsro i skolan hamnar lägre (55 till 58 procent).

Även andelen som kan rekommendera sin grundskola ligger i nivå med föregående års resultat och uppgår till 64 procent bland grundskolans elever och 73 procent bland föräldrarna.

Inom AcadeMedia bedrivs grundskoleverksamheten av Pysslingen Skolor och Vittra.

Innehållsansvarig

Uppdaterad