Grundskolans kvalitetsresultat i korthet

Här kan du läsa om hur väl våra elever i grundskolan når de nationella målen för såväl kunskaper som värdegrund. Här kan du även ta del av resultaten från våra årliga enkätundersökningar bland elever och föräldrar.

Betygsresultaten för eleverna i årskurs 9 i AcadeMedias grundskolor är klart över genomsnittet i riket. Våren 2017 låg det preliminära genomsnittliga meritvärdet (inklusive elever med okänd bakgrund) på 241 poäng vilket kan jämföras med förra årets riksgenomsnitt på 224 poäng. Även andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen ligger med god marginal över riksgenomsnittet (preliminärt 84 procent jämfört med förra årets rikssnitt på 74 procent). Andelen behöriga till gymnasieskolan är preliminärt 90 procent (att jämföra med rikssnittet 2016 som låg på 83 procent). Noteras bör att AcadeMedias preliminära betygssammanställning visar att betygsresultaten totalt sett sjönk 2-3 procentenheter under läsåret 2016/17.

Analyserna av hur väl resultaten på de nationella proven stämmer överens med de satta slutbetygen i årskurs 9 har över tid visat att AcadeMedias grundskolor legat i nivå med de genomsnittliga avvikelserna för riket i stort under senare år (utfall för läsåret 2016/17 ännu ej publicerat).

När det handlar om hur väl grundskolan uppfyller de nationella målen som handlar om värdegrund mäts resultaten i årliga enkätundersökningar. Utfallet 2017 visar en svagt nedåtgående trend över de tre senaste åren totalt sett även om andelen elever som uppger att de känner sig trygga i skolan är oförändrad (81 procent) sedan föregående år. Fortsatt är andelen elever som upplever att elever behandlar varandra med respekt och att de kan få arbetsro i skolan alldeles för låg (53 respektive 57 procent).

Även andelen som kan rekommendera sin grundskola har sjunkit något sedan föregående år och uppgår nu till 64 procent bland grundskolans elever och 72 procent bland föräldrarna.

Inom AcadeMedia bedrivs grundskoleverksamheten av Pysslingen Skolor och Vittra.

Innehållsansvarig

Uppdaterad