Grundskolans kvalitetsresultat i korthet

Här kan du läsa om hur väl våra elever i grundskolan når de nationella målen för såväl kunskaper som värdegrund. Du kan även ta del av resultaten från våra årliga enkätundersökningar bland elever och föräldrar.

Enligt AcadeMedias interna sammanställning av betygsresultaten för läsåret 2018/19 ligger resultaten för eleverna i årskurs 9 fortsatt klart över riksgenomsnitten. Det preliminära genomsnittliga meritvärdet ligger på 242 poäng (förra årets riksgenomsnitt 229 poäng). Andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen ligger preliminärt inom AcadeMedia på 82 procent (förra årets riksgenomsnitt 76 procent) och andelen behöriga till gymnasieskolan är 91 procent (förra årets riksgenomsnitt 84 procent). Definitiva utfall och jämförelser med aktuella riksgenomsnitt kan redovisas efter september då den nationella betygsstatistiken presenteras i Skolverkets databas.

Analysen av hur väl resultaten på de nationella proven stämmer överens med de satta slutbetygen i årskurs 9 visar att AcadeMedias grundskolor fortsatt ligger i nivå med de genomsnittliga avvikelserna för riket i stort (utfall för läsåret 2018/19 är ännu ej publicerat av Skolverket).

När det handlar om hur väl grundskolan uppfyller de nationella målen som handlar om värdegrund mäts resultaten i årliga enkätundersökningar. Utfallet 2018/19 är totalt sett i nivå med förra året. Andelen elever som svarar de högsta svarsalternativen (7-10) på frågan om de känner sig trygga i skolan uppgår till 82 procent medan frågorna som handlar om hur elever bemöter varandra och möjligheterna till inflytande och arbetsro i skolan hamnar lägre (54 till 59 procent).

Även andelen som kan rekommendera sin grundskola ligger i nivå med föregående års resultat och uppgår till 65 procent bland grundskolans elever och 74 procent bland föräldrarna.

Inom AcadeMedia bedrivs grundskoleverksamheten av Pysslingen Skolor och Vittra.

Innehållsansvarig

Uppdaterad