Grundskolans kvalitetsresultat i korthet

Här kan du läsa om hur väl våra elever i grundskolan når de nationella målen för såväl kunskaper som värdegrund. Här kan du även ta del av resultaten från våra årliga enkätundersökningar bland elever och föräldrar.

Betygsresultaten för eleverna i årskurs 9 i AcadeMedias grundskolor ligger fortsatt klart över riksgenomsnitten. Våren 2017 låg det genomsnittliga meritvärdet (inklusive elever med okänd bakgrund) på 242 poäng (riksgenomsnitt 224 poäng). Andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen ligger inom AcadeMedia på 83 procent (riksgenomsnitt 74 procent) och andelen behöriga till gymnasieskolan är 90 procent (riksgenomsnitt 83 procent). Noteras bör dock att resultaten (undantaget meritvärdet) sjunkit med drygt 3 procentenheter under det gångna läsåret.

Analyserna av hur väl resultaten på de nationella proven stämmer överens med de satta slutbetygen i årskurs 9 har över tid visat att AcadeMedias grundskolor legat i nivå med de genomsnittliga avvikelserna för riket i stort under senare år (utfall för läsåret 2016/17 ännu ej publicerat av Skolverket).

När det handlar om hur väl grundskolan uppfyller de nationella målen som handlar om värdegrund mäts resultaten i årliga enkätundersökningar. Utfallet 2017 visar en svagt nedåtgående trend över de tre senaste åren totalt sett även om andelen elever som uppger att de känner sig trygga i skolan är oförändrad (81 procent) sedan föregående år. Fortsatt är andelen elever som upplever att elever behandlar varandra med respekt och att de kan få arbetsro i skolan alldeles för låg (53 respektive 57 procent).

Även andelen som kan rekommendera sin grundskola har sjunkit något sedan föregående år och uppgår nu till 64 procent bland grundskolans elever och 72 procent bland föräldrarna.

Inom AcadeMedia bedrivs grundskoleverksamheten av Pysslingen Skolor och Vittra.

Innehållsansvarig

Uppdaterad