Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Inom kvalitetsaspekten funktionell kvalitet följer AcadeMedia upp i vilken mån verksamheterna når de nationella målen för respektive utbildning. Inom grundskolan handlar detta om såväl kunskapsmål som värdegrundsmål. Samtliga elever ska nå behörighet till gymnasieskolan, klara kunskapskraven i alla ämnen och därutöver ges förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential. AcadeMedias grundskolor ska även ligga över riksgenomsnittet avseende meritvärde och ha god kontroll på överensstämmelsen mellan resultat på nationella prov och satta betyg.

Nedan presenteras de senaste resultaten på följande resultatindikatorer för årskurs 9.

 • Andel som klarar kunskapskraven i alla ämnen
 • Andel behöriga till gymnasieskolan
 • Genomsnittligt meritvärde
 • Måluppfyllelse per ämne
 • Överensstämmelse nationella prov – betyg
 • SALSA-värde

Betygsresultat – grundskolan åk 9

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i årskurs 9 i AcadeMedias grundskolor minskade till 242,3 poäng under läsåret 2018/19. Resultatet är dock en bra bit över riksgenomsnittet på 229,8 poäng.

 

 

 

Även andelen elever med godkända betyg i alla ämnen minskade läsåret 2018/19 till 82,3 procent. Riksgenomsnittet var 75,5 procent.

 

 

 

 

Andelen behöriga till gymnasieskolan ökade till 91,3 procent, vilket är en bra bit högre än riksgenomsnittet på 84,3 procent.

 

 

 

 

Våren 2019 var andelen elever inom AcadeMedias grundskolor som gick ut årskurs 9 med betygen A-E högre än riksgenomsnittet i samtliga ämnen. Jämfört med rikets genomsnitt låg AcadeMedia allra högst i ämnet svenska som andraspråk, följt av matematik, engelska, fysik samt kemi medan utfallet jämfört med riket var lägst i moderna språk (språkval) och slöjd.

 

 

 

 

 

Överensstämmelsen mellan de nationella prov som genomfördes under läsåret 2018/19 och de satta slutbetygen i årskurs 9 inom AcadeMedias grundskolor ligger totalt sett i nivå med riksgenomsnittet i engelska och svenska. Skillnaden är något större för den andel elever som får ett högre slutbetyg än vad de presterade på det nationella provet i matematik, där utfallet var 43% jämfört med riket på 39%.

SALSA-värdet beräknas utifrån skillnaden mellan en skolas verkliga meritvärde och dess modellberäknade meritvärde. Det senare tar hänsyn till elevgruppens sammansättning utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund, andel nyinvandrade elever och könsfördelning. Ett positivt SALSA-värde innebär således att skolan presterar bättre än förväntat.

Andelen grundskolor inom AcadeMedia med positivt SALSA-värde är något lägre 2018/19 jämfört med föregående läsår, 48% mot tidigare 50%. Totalt sett noterar AcadeMedias grundskolor ett positivt SALSA-värde, men spridningen mellan verksamheterna är påfallande stor.

Funktionell kvalitet – värdegrund

Inom AcadeMedias grundskolor genomförs en årlig enkätundersökning bland elever (från och med årskurs fyra) samt vårdnadshavare. I den finns ett antal frågeställningar som syftar till att övergripande fånga resultatet av verksamheternas värdegrundsarbete.

De specifika frågor som är kopplade till värdegrundsuppdraget handlar om huruvida eleverna känner sig trygga i skolan, om de vuxna ingriper om någon behandlas illa, om eleverna behandlar varandra på ett bra sätt, om de vuxna tar hänsyn till vad eleverna tycker och tänker, om eleverna har möjlighet att påverka det de jobbar med i skolan samt om eleverna kan få arbetsro. Frågan om det är ordning och reda i skolan är ny och saknar därför jämförelsetal för tidigare år. Dessa frågor lyder under området Studiemiljö.

Positivt utfall registreras i enkätundersökningen endast för de elever/vårdnadshavare som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala. AcadeMedia ställer därmed betydligt högre krav på när ett svar ska registreras som positivt än vad de flesta andra utbildningsanordnare i riket gör. Även Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stannar vid fyrgradiga skalor i sina respektive enkäter.

Den fråga som noterar högst resultat i 2019/20 års mätning är den om man känner sig trygg i sin skola där
83 procent av eleverna instämmer. Näst högst utfall får frågan om de vuxna på skolan ingriper om någon behandlas illa (69 procent). Lägst utfall syns på frågan om man har möjlighet att påverka det man jobbar med i skolan där 56 procent instämmer.

Vårdnadshavarna är överlag mer positiva i sina svar än eleverna. Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt i skolan är 85 procent och
79 procent uppger att de vuxna tar hänsyn till vad eleverna tycker och tänker. Frågan om arbetsro och om eleverna behandlar varandra på ett bra sätt noterar de lägsta utfallen med 63 respektive 68 procent.

Upplevd kvalitet – nöjdhet

I den årliga enkätundersökningen tillfrågas elever och vårdnadshavare även hur nöjda de är med skolan. Det mäts genom frågor om hur nöjd man är med skolan som helhet och med undervisningen i synnerhet, samt genom måtten rekommendationsgrad och trivselgrad. Resultaten beräknas även här utifrån hur stor andel av eleverna respektive vårdnadshavarna som markerat de högsta svarsalternativen (7–10) på en tiogradig skala.

Andelen elever som i 2019/20 års enkät anger att de trivs i skolan är 78 procent, vilket är en uppgång jämfört med året innan. Även rekommendationsgraden bland eleverna stiger såväl som de båda frågorna om nöjdhet med skolan som helhet respektive med undervisningen.

 

 

Bland vårdnadshavarna är andelen som upplever att barnet trivs i skolan 83 procent i 2019/20 års enkät medan andelen som rekommenderar skolan är 78 procent. Båda resultaten är förbättringar jämfört med föregående läsår. Även den övergripande nöjdheten har ökat, men i mindre omfattning.

 

Kvalitetschefens kommentar till grundskolans kvalitetsresultat

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Betygsresultaten för läsåret 2018/19 visar att det genomsnittliga meritvärdet i AcadeMedias grundskolor minskade drygt tre poäng jämfört med föregående år. Även andelen elever med godkända betyg i alla ämnen minskade, medan andelen med behörighet till gymnasieskolan ökade. Betygsresultaten i AcadeMedias grundskolor ligger dock fortsatt väsentligt över riksgenomsnitten.

Det kan konstateras att AcadeMedias grundskolor totalt sett ligger i nivå med övriga riket när det gäller överensstämmelsen mellan nationella prov och slutbetyg i engelska och svenska. I matematik är dock skillnaden relativt riket något större, det är av största vikt att följa upp och vidare analysera orsakerna till detta.

Resultatet i 2019/20 års elev- och vårdnadshavarenkät är högre än tidigare, vilket är mycket glädjande. Särskilt positivt är att nöjdheten med undervisningen uppvisar en stadigt stigande trend. Trots uppgångarna är resultaten inom värdegrundsområdet inte på de nivåer vi skulle önska. Här har AcadeMedias grundskolor – i likhet med landets övriga grundskolor – en utmaning att hantera för att alla elever ska kunna garanteras en lugn och trygg miljö som gynnar lärandet. På totalen är det 85 procent av vårdnadshavarna som anger de högsta svarsalternativen på frågan om deras barn är tryggt i skolan. Motsvarande andel bland eleverna ligger på 83 procent.

Ännu en utmaning handlar om spridningen mellan olika skolor där vissa noterar absoluta toppresultat, medan andra har kvalitetsresultat som ibland ligger under det förväntade. Ytterligare åtgärder behöver därmed sättas in för att säkerställa en likvärdig utbildning till alla elever.

Under innevarande läsår kommer satsningen på att följa upp och utveckla undervisningen på varje grundskola att fortsätta. Målet att få alla elever att klara minst godkända betyg i alla ämnen ligger fast. Viktiga led för att lyckas med detta är att fortsätta med den proaktiva uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling, säkerställa en väl fungerande elevhälsa och ett strukturerat kollegialt lärande på varje enhet samt att genomföra löpande dialoger om måluppfyllelsen i hela styrkedjan. De skolor som målmedvetet och över tid arbetat på det sättet är också de som noterar högst resultatförbättring.

Grundskolans prioriterade utvecklingsområden 2019/20

Öka likvärdigheten

 • Genomföra särskilda utbildningsinsatser för att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning
 • Göra insatser för att stärka likvärdigheten mellan årskurserna samt kvalitetssäkra övergången mellan de olika skolformerna
 • Genomföra riktade stödinsatser till de lägst presterande grundskolorna

Utveckling av ledarskapet

 • Vidareutveckla stödet och strukturen för resultatdialoger i hela styrkedjan
 • Genomföra kompetensutvecklingsinsatser och nätverk för rektorer, förstelärare och arbetslagsledare med fokus på det pedagogiska uppdraget och arbetet för ökad måluppfyllelse

Förstärka elevhälsoarbetet

 • Utöka fortbildningsinsatserna för elevhälsans kompetenser genom digitala och webbaserade utbildningar

För information om koncernens prioriterade utvecklingsområden, se kvalitetsrapporten.

Innehållsansvarig

Uppdaterad