Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Inom kvalitetsaspekten funktionell kvalitet följer AcadeMedia upp i vilken mån verksamheterna når de nationella målen för respektive utbildning. Inom grundskolan handlar detta om såväl kunskapsmål som värdegrundsmål. Samtliga elever ska nå behörighet till gymnasieskolan, klara kunskapskraven i alla ämnen och därutöver ges förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential. AcadeMedias grundskolor ska även ligga över riksgenomsnittet avseende meritvärde och ha god kontroll på överensstämmelsen mellan resultat på nationella prov och satta betyg.

Nedan presenteras de senaste resultaten på följande resultatindikatorer för årskurs 9.

 • Andel som klarar kunskapskraven i alla ämnen
 • Andel behöriga till gymnasieskolan
 • Genomsnittligt meritvärde
 • Måluppfyllelse per ämne
 • Överensstämmelse nationella prov – betyg
 • SALSA-värde

Betygsresultat – grundskolan åk 9

grundskola-genomsnittligt-meritvarde
Våren 2017 var det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i årskurs 9 i AcadeMedias grundskolor 242 poäng, vilket är en bra bit över riksgenomsnittet (VT 2016) på 224 poäng.

 

 

 

grundskola-lagst-betyg-eÄven andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen låg med god marginal över riksgenomsnittet 2016 (82,7 procent jämfört med rikets 74,1 procent). Här noteras dock en minskning sedan förra året på 3,2 procentenheter.

 

 

 

Andelen behöriga till gymnasieskolan minskade något grundskolan-behoriga-gymnasietoch hamnade våren 2017 på 90,1 procent vilket fortfarande var en bra bit högre än rikets genomsnitt 2016 på 82,5 procent. Även här noteras en minskning med 3,3 procentenheter sedan förra året. (Alla dessa resultatmått inkluderar elever med okänd bakgrund.)

 

 

 

andel-elever-med-lagst-e-per-amneVåren 2017 var andelen elever inom AcadeMedias grundskolor som gick ut årskurs 9 med minst betyget E högre än riksgenomsnittet i samtliga ämnen förutom moderna språk (språkval). Jämfört med rikets genomsnitt låg AcadeMedia allra högst i ämnet svenska som andraspråk, följt av engelska, geografi, idrott och hälsa samt samhällskunskap medan utfallet jämfört med riket var lägst i moderna språk (språkval) och svenska.

 

 

 

 

Överensstämmelse_grundskolaÖverensstämmelsen mellan de nationella prov som genomfördes under läsåret 2016/17 och de satta slutbetygen i årskurs 9 våren 2017 inom AcadeMedias grundskolor ligger totalt sett i nivå med riksgenomsnitten.

 

 

 

GrundskolanSALSASALSA-värdet beräknas utifrån skillnaden mellan en skolas verkliga meritvärde och dess modellberäknade meritvärde. Det senare tar hänsyn till elevgruppens sammansättning utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund, andel elever med utländsk bakgrund och könsfördelning. Ett positivt SALSA-värde innebär således att skolan presterar bättre än förväntat.

Andelen grundskolor inom AcadeMedia med positivt SALSA-värde fortsätter att minska under 2017 (totala antalet skolor varierar dock mellan åren). Totalt sett noterar AcadeMedias grundskolor ett positivt SALSA-värde, men variationen mellan verksamheterna är påfallande stor.

Funktionell kvalitet – värdegrund

Inom AcadeMedias grundskolor genomförs en årlig enkätundersökning bland elever (från och med årskurs fyra) samt föräldrar. I den finns ett antal frågeställningar som syftar till att övergripande fånga resultatet av verksamheternas värdegrundsarbete.

De specifika frågor som är kopplade till värdegrundsuppdraget handlar om huruvida eleverna behandlar varandra med respekt, om personalen tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt, om eleverna känner sig trygga på skolan, om eleverna kan få arbetsro samt om personalen tar hänsyn till vad eleverna har för synpunkter.

Positivt utfall registreras i enkätundersökningen endast för de elever/föräldrar som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala. AcadeMedia ställer därmed betydligt högre krav på när ett svar ska registreras som positivt än vad de flesta andra utbildningsanordnare i riket gör. Även Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stannar vid fyrgradiga skalor i sina respektive enkäter.

lärmiljö_gskDen fråga som noterar högst utfall i 2018 års mätning är den om man känner sig trygg i sin skola där 80 procent av eleverna instämmer. Näst högst utfall får frågan om skolans personal ingriper om någon behandlas illa med 66 procent. Lägst utfall syns på frågan om man har möjlighet att påverka det man jobbar med i skolan där 55 procent instämmer.

* Frågorna är omformulerade. Tidigare formulering:
På min skola behandlar eleverna varandra med respekt.
De vuxna på min skola tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt.

Upplevd_föräldrar_gskFöräldrarna är överlag mer positiva i sina svar än eleverna. Inom området värdegrund är andelen föräldrar som upplever att deras barn känner sig tryggt i skolan 84 procent och 79 procent menar att skolans personal ingriper om någon blir illa behandlad. Frågan om arbetsro och om eleverna behandlar varandra på ett bra sätt noterar de lägsta utfallen med 64 respektive 67 procent.

* Frågorna är omformulerade. Tidigare formuleringar:
Skolans personal arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt.
Eleverna på mitt barns skola behandlar varandra med respekt.

Upplevd kvalitet – nöjdhet

I den årliga enkätundersökningen tillfrågas elever och föräldrar även hur nöjda de är med skolan. Nöjdhet, eller upplevd kvalitet, mäts genom ett så kallat NöjdKundIndex (NKI) samt genom måtten rekommendationsgrad och trivselgrad. Resultaten beräknas även här utifrån hur stor andel av eleverna respektive föräldrarna som markerat de högsta svarsalternativen (7–10) på en tiogradig skala.

Nöjdhet_gskAndelen elever som i 2018 års enkät anger att de trivs i skolan uppgår till 75 procent – vilket är oförändrat jämfört med året innan. NöjdKundIndex och rekommendationsgraden bland eleverna ligger oförändrade. På den nya frågan om eleverna är nöjda med undervisningen på skolan är det 69 procent av eleverna som anger de högsta svarsalternativen.

 

Föräldrar_grskBland föräldrarna är andelen som upplever att barnet trivs i skolan 82 procent i 2018 års enkät och andelen som rekommenderar skolan är 73 procent. NöjdKundIndex och rekommendationsgraden bland föräldrarna i grundskolan har ökat något sedan 2017.

 

 

 

Kvalitetschefens kommentar till grundskolans kvalitetsresultat

ingela-gullberg
Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Betygsresultaten för avgångseleverna i årskurs 9 inom AcadeMedias grundskolor ligger fortsatt en bra bit över riksgenomsnitten i samtliga resultatmått.

Resultatsammanställningen för läsåret 2016/17 visar dock att såväl andelen behöriga till gymnasieskolan som andelen med lägst betyget E i samtliga ämnen sjunkit med drygt 3 procentenheter, vilket är oroande. Det kan också konstateras att variationerna mellan AcadeMedias grundskolor fortsatt är alltför stora, samt att det finns ett antal skolor vars resultatutveckling inte är så positiv som den är på andra skolor inom koncernen. I syfte att komma till rätta med bakomliggande problematik på dessa enheter har därför en särskild organisation inrättats på övergripande nivå – med uppgift att stötta skolorna i deras nödvändiga utvecklingsarbete. Parallellt med detta visar analysen av betygsresultaten för läsåret 2016/17 att arbetet för ökad likvärdighet behöver intensifieras ytterligare.

Utfallet i 2018 års elev- och föräldraenkät ligger i linje med föregående år och resultaten inom värdegrundsområdet är fortfarande inte på de nivåer vi skulle önska. Här har AcadeMedias grundskolor – i likhet med landets övriga grundskolor – en stor utmaning att hantera. På totalen är det 84 procent av föräldrarna som anger de högsta svarsalternativen på frågan om deras barn är trygga i skolan. Motsvarande andel bland eleverna ligger på 80 procent. Att föräldrarna svarar mer positivt än eleverna är något som känns igen sedan tidigare års undersökningar.

En genomförd korrelationsanalys visar att viljan att rekommendera sin skola till andra bland annat starkt samvarierar med om eleverna är nöjda med undervisningen, om lärarna hjälper eleverna i skolarbetet så att det går så bra som möjligt för dem och om personalen ingriper om någon behandlas illa på skolan. Detta understryker hur viktig kvaliteten på undervisningen och bemötandet från annan personal är för elevernas totala upplevelse av sin skola.

Under innevarande läsår kommer satsningen på att följa upp och utveckla undervisningen på varje grundskola att fortsätta. Målet att få alla elever att klara minst godkända betyg i alla ämnen ligger fast. Viktiga led för att lyckas med detta är att fortsätta med den proaktiva uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling, säkerställa en väl fungerande elevhälsa och ett strukturerat kollegialt lärande på varje enhet samt att genomföra löpande dialoger om måluppfyllelsen i hela styrkedjan. De skolor som målmedvetet och över tid arbetat på det sättet är också de som noterar högst resultatförbättring.

Grundskolans prioriterade utvecklingsområden

 • Starkare styrkedja och utvecklat kvalitetsarbete
  • Förbättra stöd och struktur för resultatdialoger i hela styrkedjan samt utveckla uppföljningen och analysen av elevernas kunskapsutveckling på varje skola som bas för att utveckla verksamheten.
  • Intensifierade insatser för att komma till rätta med de lägst presterande grundskolorna.
 • Utveckling av undervisningen
  • Säkerställa att varje huvudman och skola genomför uppföljningar av undervisningens kvalitet samt skapar arenor för att utveckla lärarnas undervisningsskicklighet genom strukturerat kollegialt lärande.
 • Förstärkt värdegrunds- och elevhälsoarbete
  • Intensifiera värdegrundsarbetet för att öka elevernas studiero och respektfullt förhållningssätt mellan varandra.

Innehållsansvarig

Uppdaterad