Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Inom kvalitetsaspekten funktionell kvalitet följer AcadeMedia upp i vilken mån verksamheterna når de nationella målen för respektive utbildning. Inom grundskolan handlar detta om såväl kunskapsmål som värdegrundsmål. Samtliga elever ska nå behörighet till gymnasieskolan, klara kunskapskraven i alla ämnen och därutöver ges förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential. AcadeMedias grundskolor ska även ligga över riksgenomsnittet avseende meritvärde och ha god kontroll på överensstämmelsen mellan resultat på nationella prov och satta betyg.

Nedan presenteras de senaste resultaten på följande resultatindikatorer för årskurs 9.

 • Andel som klarar kunskapskraven i alla ämnen
 • Andel behöriga till gymnasieskolan
 • Genomsnittligt meritvärde
 • Måluppfyllelse per ämne
 • Överensstämmelse nationella prov – betyg
 • SALSA-värde

Betygsresultat – grundskolan åk 9

grundskola-genomsnittligt-meritvarde
Våren 2017 var det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i årskurs 9 i AcadeMedias grundskolor 242 poäng, vilket är en bra bit över riksgenomsnittet (VT 2016) på 224 poäng.

 

 

 

grundskola-lagst-betyg-eÄven andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen låg med god marginal över riksgenomsnittet 2016 (82,7 procent jämfört med rikets 74,1 procent). Här noteras dock en minskning sedan förra året på 3,2 procentenheter.

 

 

 

Andelen behöriga till gymnasieskolan minskade något grundskolan-behoriga-gymnasietoch hamnade våren 2017 på 90,1 procent vilket fortfarande var en bra bit högre än rikets genomsnitt 2016 på 82,5 procent. Även här noteras en minskning med 3,3 procentenheter sedan förra året. (Alla dessa resultatmått inkluderar elever med okänd bakgrund.)

 

 

 

andel-elever-med-lagst-e-per-amneVåren 2017 var andelen elever inom AcadeMedias grundskolor som gick ut årskurs 9 med minst betyget E högre än riksgenomsnittet i samtliga ämnen förutom moderna språk (språkval). Jämfört med rikets genomsnitt låg AcadeMedia allra högst i ämnet svenska som andraspråk, följt av engelska, geografi, idrott och hälsa samt samhällskunskap medan utfallet jämfört med riket var lägst i moderna språk (språkval) och svenska.

 

 

 

 

Överensstämmelse_grundskolaÖverensstämmelsen mellan de nationella prov som genomfördes under läsåret 2016/17 och de satta slutbetygen i årskurs 9 våren 2017 inom AcadeMedias grundskolor ligger totalt sett i nivå med riksgenomsnitten.

 

 

 

GrundskolanSALSASALSA-värdet beräknas utifrån skillnaden mellan en skolas verkliga meritvärde och dess modellberäknade meritvärde. Det senare tar hänsyn till elevgruppens sammansättning utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund, andel elever med utländsk bakgrund och könsfördelning. Ett positivt SALSA-värde innebär således att skolan presterar bättre än förväntat.

Andelen grundskolor inom AcadeMedia med positivt SALSA-värde fortsätter att minska under 2017 (totala antalet skolor varierar dock mellan åren). Totalt sett noterar AcadeMedias grundskolor ett positivt SALSA-värde, men variationen mellan verksamheterna är påfallande stor.

Funktionell kvalitet – värdegrund

Inom AcadeMedias grundskolor genomförs en årlig enkätundersökning bland elever (från och med årskurs fyra) samt föräldrar. I den finns ett antal frågeställningar som syftar till att övergripande fånga resultatet av verksamheternas värdegrundsarbete.

De specifika frågor som är kopplade till värdegrundsuppdraget handlar om huruvida eleverna behandlar varandra med respekt, om personalen tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt, om eleverna känner sig trygga på skolan, om eleverna kan få arbetsro samt om personalen tar hänsyn till vad eleverna har för synpunkter.

Positivt utfall registreras i enkätundersökningen endast för de elever/föräldrar som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala. AcadeMedia ställer därmed betydligt högre krav på när ett svar ska registreras som positivt än vad de flesta andra utbildningsanordnare i riket gör. Även Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stannar vid fyrgradiga skalor i sina respektive enkäter.

Den fråga som noterar högst utfall i 2017 års mätning är den om man känner sig trygg i sin skola där 81 procent av eleverna instämmer. Näst högst utfall får frågan om skolans personal tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt med 70 procent. Lägst utfall syns på frågan om eleverna behandlar varandra med respekt där 53 procent instämmer.

Resultaten på övriga frågor är något sjunkande, där den om man har möjlighet att påverka det man jobbar med i skolan minskat mest – från 60 till 56 procent.

Föräldrarna är överlag mer positiva i sina svar än eleverna. Inom området värdegrund är andelen föräldrar som upplever att deras barn känner sig tryggt i skolan 84 procent och 82 procent menar att skolans personal arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt. Frågan om arbetsro och om eleverna behandlar varandra med respekt noterar de lägsta utfallen med 63 procent. Frågan om barnet har möjlighet att påverka det hen jobbar med i skolan minskar markant från 73 till 68 procent.

Upplevd kvalitet – nöjdhet

I den årliga enkätundersökningen tillfrågas elever och föräldrar även hur nöjda de är med skolan. Nöjdhet, eller upplevd kvalitet, mäts genom ett så kallat NöjdKundIndex (NKI) samt genom måtten rekommendationsgrad och trivselgrad. Resultaten beräknas även här utifrån hur stor andel av eleverna respektive föräldrarna som markerat de högsta svarsalternativen (7–10) på en tiogradig skala.

Andelen elever som i 2017 års enkät anger att de trivs i skolan uppgår till 75 procent – en minskning med en procentenhet jämfört med året innan. En svag nedgång noteras även för andelen elever som anser sig kunna rekommendera sin skola. Samtidigt stiger NöjdKundIndex en enhet.

 

Bland föräldrarna är andelen som upplever att barnet trivs i skolan 82 procent i 2017 års enkät och andelen som rekommenderar skolan var 72 procent. Samtliga tre mått har minskat något sedan 2016.

 

 

Kvalitetschefens kommentar till grundskolans kvalitetsresultat

ingela-gullberg
Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Betygsresultaten för avgångseleverna i årskurs 9 inom AcadeMedias grundskolor ligger fortsatt en bra bit över riksgenomsnitten i samtliga resultatmått.

Resultatsammanställningen för läsåret 2016/17 visar dock att såväl andelen behöriga till gymnasieskolan som andelen med lägst betyget E i samtliga ämnen sjunkit med drygt 3 procentenheter, vilket är oroande. Det kan också konstateras att variationerna mellan AcadeMedias grundskolor fortsatt är alltför stora, samt att det finns ett antal skolor vars resultatutveckling inte är så positiv som den är på andra skolor inom koncernen. I syfte att komma till rätta med bakomliggande problematik på dessa enheter har därför en särskild organisation inrättats på övergripande nivå – med uppgift att stötta skolorna i deras nödvändiga utvecklingsarbete. Parallellt med detta visar analysen av betygsresultaten för läsåret 2016/17 att arbetet för ökad likvärdighet behöver intensifieras ytterligare.

Utfallet i 2017 års elev- och föräldraenkät är också något lägre än föregående år och resultaten inom värdegrundsområdet är inte tillfredsställande. Här har AcadeMedias grundskolor – i likhet med landets övriga grundskolor – en stor utmaning att hantera. En genomförd korrelationsanalys visar att viljan att rekommendera sin skola till andra starkt samvarierar med om personalen aktivt arbetar för att alla ska bli behandlade med respekt, om personalen tar hänsyn till elevernas synpunkter och om de gör så att eleverna får lust att lära sig mer. Detta understryker hur viktigt bemötandet från lärare och annan personal är för elevernas totala upplevelse av sin skola. Den något lägre rekommendationsgraden signalerar också behovet av att i än högre grad involvera elever och föräldrar i skolans kvalitetsarbete samt att säkerställa en löpande och förtroendeskapande kommunikation mellan hem och skola.

Under innevarande läsår kommer satsningen på att följa upp och utveckla undervisningen på varje grundskola att fortsätta. Målet att få alla elever att klara minst godkända betyg i alla ämnen ligger fast. Viktiga led för att lyckas med detta är att fortsätta med den proaktiva uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling, säkerställa en väl fungerande elevhälsa och ett strukturerat kollegialt lärande på varje enhet samt att genomföra löpande dialoger om måluppfyllelsen i hela styrkedjan. De skolor som målmedvetet och över tid arbetat på det sättet är också de som noterar högst resultatförbättring.

Grundskolans prioriterade utvecklingsområden

 • Starkare styrkedja och utvecklat kvalitetsarbete
  • Förbättra stöd och struktur för resultatdialoger i hela styrkedjan samt utveckla uppföljningen och analysen av elevernas kunskapsutveckling på varje skola som bas för att utveckla verksamheten.
  • Intensifierade insatser för att komma till rätta med de lägst presterande grundskolorna.
 • Utveckling av undervisningen
  • Säkerställa att varje huvudman och skola genomför uppföljningar av undervisningens kvalitet samt skapar arenor för att utveckla lärarnas undervisningsskicklighet genom strukturerat kollegialt lärande.
 • Förstärkt värdegrunds- och elevhälsoarbete
  • Intensifiera värdegrundsarbetet för att öka elevernas studiero och respektfullt förhållningssätt mellan varandra.

Innehållsansvarig

Uppdaterad