Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Inom kvalitetsaspekten funktionell kvalitet följer AcadeMedia upp i vilken mån verksamheterna når de nationella målen för respektive utbildning. Inom grundskolan handlar detta om såväl kunskapsmål som värdegrundsmål. Samtliga elever ska nå behörighet till gymnasieskolan, klara kunskapskraven i alla ämnen och därutöver ges förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential. AcadeMedias grundskolor ska även ligga över riksgenomsnittet avseende meritvärde och ha god kontroll på överensstämmelsen mellan resultat på nationella prov och satta betyg.

Nedan presenteras de senaste resultaten på följande resultatindikatorer för årskurs 9.

 • Andel som klarar kunskapskraven i alla ämnen
 • Andel behöriga till gymnasieskolan
 • Genomsnittligt meritvärde
 • Måluppfyllelse per ämne
 • Överensstämmelse nationella prov – betyg
 • SALSA-värde

Betygsresultat – grundskolan åk 9

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i årskurs 9 i AcadeMedias grundskolor minskade till 242,3 poäng under läsåret 2018/19. Resultatet är dock en bra bit över riksgenomsnittet på 229,8 poäng.

 

 

 

Även andelen elever med godkända betyg i alla ämnen minskade läsåret 2018/19 till 82,3 procent. Riksgenomsnittet var 75,5 procent.

 

 

 

 

Andelen behöriga till gymnasieskolan ökade till 91,3 procent, vilket är en bra bit högre än riksgenomsnittet på 84,3 procent.

 

 

 

 

Våren 2019 var andelen elever inom AcadeMedias grundskolor som gick ut årskurs 9 med betygen A-E högre än riksgenomsnittet i samtliga ämnen. Jämfört med rikets genomsnitt låg AcadeMedia allra högst i ämnet svenska som andraspråk, följt av matematik, engelska, fysik samt kemi medan utfallet jämfört med riket var lägst i moderna språk (språkval) och slöjd.

 

 

 

 

 

Överensstämmelsen mellan de nationella prov som genomfördes under läsåret 2018/19 och de satta slutbetygen i årskurs 9 inom AcadeMedias grundskolor ligger totalt sett i nivå med riksgenomsnittet i engelska och svenska. Skillnaden är något större för den andel elever som får ett högre slutbetyg än vad de presterade på det nationella provet i matematik, där utfallet var 43% jämfört med riket på 39%.

SALSA-värdet beräknas utifrån skillnaden mellan en skolas verkliga meritvärde och dess modellberäknade meritvärde. Det senare tar hänsyn till elevgruppens sammansättning utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund, andel nyinvandrade elever och könsfördelning. Ett positivt SALSA-värde innebär således att skolan presterar bättre än förväntat.

Andelen grundskolor inom AcadeMedia med positivt SALSA-värde är något lägre 2018/19 jämfört med föregående läsår, 48% mot tidigare 50%. Totalt sett noterar AcadeMedias grundskolor ett positivt SALSA-värde, men spridningen mellan verksamheterna är påfallande stor.

Funktionell kvalitet – värdegrund

Inom AcadeMedias grundskolor genomförs en årlig enkätundersökning bland elever (från och med årskurs fyra) samt föräldrar. I den finns ett antal frågeställningar som syftar till att övergripande fånga resultatet av verksamheternas värdegrundsarbete.

De specifika frågor som är kopplade till värdegrundsuppdraget handlar om huruvida eleverna känner sig trygga i skolan, om personalen ingriper om någon behandlas illa, om eleverna behandlar varandra på ett bra sätt, om eleverna kan få arbetsro, om personalen tar hänsyn till vad eleverna tycker och tänker samt om eleverna har möjlighet att påverka det de jobbar med i skolan. Dessa frågor lyder under området Studiemiljö.

Positivt utfall registreras i enkätundersökningen endast för de elever/föräldrar som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala. AcadeMedia ställer därmed betydligt högre krav på när ett svar ska registreras som positivt än vad de flesta andra utbildningsanordnare i riket gör. Även Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stannar vid fyrgradiga skalor i sina respektive enkäter.

Den fråga som noterar högst utfall i 2018/19 års mätning är den om man känner sig trygg i sin skola där 82 procent av eleverna instämmer. Näst högst utfall får frågan om skolans personal ingriper om någon behandlas illa på 66 procent. Lägst utfall syns på frågan om man har möjlighet att påverka det man jobbar med i skolan där 54 procent instämmer.

Föräldrarna är överlag mer positiva i sina svar än eleverna. Andelen föräldrar som upplever att deras barn känner sig tryggt i skolan är 85 procent och 79 procent menar att skolans personal ingriper om någon blir illa behandlad. Frågan om arbetsro och om eleverna behandlar varandra på ett bra sätt noterar de lägsta utfallen med 65 respektive 67 procent.

Upplevd kvalitet – nöjdhet

I den årliga enkätundersökningen tillfrågas elever och föräldrar även hur nöjda de är med skolan. Nöjdhet, eller upplevd kvalitet, mäts genom ett så kallat NöjdKundIndex (NKI) samt genom måtten rekommendationsgrad och trivselgrad. Resultaten beräknas även här utifrån hur stor andel av eleverna respektive föräldrarna som markerat de högsta svarsalternativen (7–10) på en tiogradig skala.

Andelen elever som i 2018/19 års enkät anger att de trivs i skolan uppgår till 76 procent, vilket är en liten uppgång jämfört med året innan. Även rekommendationsgraden bland eleverna stiger något medan NöjdKundIndex ligger oförändrat. På frågan om eleverna är nöjda med undervisningen i skolan är det 70 procent som anger de högsta svarsalternativen.

 

Bland föräldrarna är andelen som upplever att barnet trivs i skolan 81 procent i 2018/19 års enkät medan andelen som rekommenderar skolan är 74 procent. Det är en minskning respektive en ökning på en procentenhet jämfört med föregående läsår.

 

Kvalitetschefens kommentar till grundskolans kvalitetsresultat

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Betygsresultaten för läsåret 2018/19 visar att det genomsnittliga meritvärdet i AcadeMedias grundskolor minskade drygt tre poäng jämfört med föregående år. Även andelen elever med godkända betyg i alla ämnen minskade, medan andelen med behörighet till gymnasieskolan ökade. Betygsresultaten i AcadeMedias grundskolor ligger dock fortsatt väsentligt över riksgenomsnitten.

Det kan konstateras att AcadeMedias grundskolor totalt sett ligger i nivå med övriga riket när det gäller överensstämmelsen mellan nationella prov och slutbetyg i engelska och svenska. I matematik är dock skillnaden relativt riket något större, det är av största vikt att följa upp och vidare analysera orsakerna till detta.

Utfallet i 2018/19 års elev- och föräldraenkät ligger i linje med föregående år och resultaten inom värdegrundsområdet är fortfarande inte på de nivåer vi skulle önska. Här har AcadeMedias grundskolor – i likhet med landets övriga grundskolor – en stor utmaning att hantera. På totalen är det 85 procent av föräldrarna som anger de högsta svarsalternativen på frågan om deras barn är trygga i skolan. Motsvarande andel bland eleverna ligger på 82 procent. Att föräldrarna svarar mer positivt än eleverna är något som känns igen sedan tidigare års undersökningar.

En genomförd korrelationsanalys visar att elevernas vilja att rekommendera sin skola till andra starkt samvarierar med om de vuxna på skolan tar hänsyn till vad eleverna tycker och tänker, om lärarna gör så att eleverna får lust att lära sig mer, om lärarna hjälper eleverna i skolarbetet så att det ska gå så bra som möjligt för dem samt om personalen ingriper om någon behandlas illa. Detta understryker hur viktig kvaliteten på undervisningen och bemötandet från annan personal är för elevernas totala upplevelse av sin skola.

Under innevarande läsår kommer satsningen på att följa upp och utveckla undervisningen på varje grundskola att fortsätta. Målet att få alla elever att klara minst godkända betyg i alla ämnen ligger fast. Viktiga led för att lyckas med detta är att fortsätta med den proaktiva uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling, säkerställa en väl fungerande elevhälsa och ett strukturerat kollegialt lärande på varje enhet samt att genomföra löpande dialoger om måluppfyllelsen i hela styrkedjan. De skolor som målmedvetet och över tid arbetat på det sättet är också de som noterar högst resultatförbättring.

Grundskolans prioriterade utvecklingsområden 2019/20

Öka likvärdigheten

 • Genomföra särskilda utbildningsinsatser för att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning
 • Göra insatser för att stärka likvärdigheten mellan årskurserna samt kvalitetssäkra övergången mellan de olika skolformerna
 • Genomföra riktade stödinsatser till de lägst presterande grundskolorna

Utveckling av ledarskapet

 • Vidareutveckla stödet och strukturen för resultatdialoger i hela styrkedjan
 • Genomföra kompetensutvecklingsinsatser och nätverk för rektorer, förstelärare och arbetslagsledare med fokus på det pedagogiska uppdraget och arbetet för ökad måluppfyllelse

Förstärka elevhälsoarbetet

 • Utöka fortbildningsinsatserna för elevhälsans kompetenser genom digitala och webbaserade utbildningar

För information om koncernens prioriterade utvecklingsområden, se kvalitetsrapporten.

Innehållsansvarig

Uppdaterad