Kunskapsresultat

Här presenteras de senaste kunskapsresultaten på följande indikatorer för årskurs 9:

 • Andel som klarar kunskapskraven i alla ämnen
 • Andel behöriga till gymnasieskolan
 • Genomsnittligt meritvärde
 • Överensstämmelse nationella prov – betyg
 • SALSA-värde

Betygsresultat – grundskolan åk 9

Preliminärt kan det konstateras att det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i årskurs 9 i AcadeMedias grundskolor ökade till 246,7 poäng under läsåret 2019/20. Resultatet ligger betydligt högre än riksgenomsnittet på 231,1 poäng.

 

 

 

 

Även andelen elever med godkända betyg i alla ämnen ökade till preliminärt 83,9 procent. Riksgenomsnittet ökade också, till 76,1 procent.

 

 

 

 

Andelen behöriga till gymnasieskolan ökade preliminärt till 91,8 procent, vilket är en bra bit över riksgenomsnittet på
85,6 procent.

 

 

 

 

Överensstämmelsen mellan de nationella prov som genomfördes under läsåret 2018/19 och de satta slutbetygen i årskurs 9 inom AcadeMedias grundskolor ligger totalt sett i nivå med riksgenomsnittet i engelska och svenska. Skillnaden är något större för den andel elever som får ett högre slutbetyg än vad de presterade på det nationella provet i matematik, där utfallet var
43 procent jämfört med riket på 39 procent. Vårterminen 2020 ställdes de nationella proven in pga. den pågående coronapandemin, därav finns inte några nya resultat att tillgå.

SALSA-värdet beräknas utifrån skillnaden mellan en skolas verkliga meritvärde och dess modellberäknade meritvärde. Det senare tar hänsyn till elevgruppens sammansättning utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund, andel nyinvandrade elever och könsfördelning. Ett positivt SALSA-värde innebär således att skolan presterar bättre än förväntat.

Andelen grundskolor inom AcadeMedia med positivt SALSA-värde är något lägre 2018/19 jämfört med föregående läsår, 48 procent mot tidigare 50 procent. Totalt sett noterar AcadeMedias grundskolor ett positivt SALSA-värde, men spridningen mellan verksamheterna är påfallande stor.

Värdegrundsresultat

Inom AcadeMedias grundskolor genomförs en årlig enkätundersökning bland elever (från och med årskurs fyra) samt vårdnadshavare. I den finns ett antal frågeställningar som syftar till att övergripande fånga resultatet av verksamheternas värdegrundsarbete.

De specifika frågor som är kopplade till värdegrundsuppdraget handlar om huruvida eleverna känner sig trygga i skolan, om de vuxna ingriper om någon behandlas illa, om eleverna behandlar varandra på ett bra sätt, om de vuxna tar hänsyn till vad eleverna tycker och tänker, om eleverna har möjlighet att påverka det de jobbar med i skolan samt om eleverna kan få arbetsro. Frågan om det är ordning och reda i skolan är ny och saknar därför jämförelsetal för tidigare år. Dessa frågor lyder under området Studiemiljö.

Positivt utfall registreras i enkätundersökningen endast för de elever/vårdnadshavare som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala. AcadeMedia ställer därmed betydligt högre krav på när ett svar ska registreras som positivt än vad de flesta andra utbildningsanordnare i riket gör. Även Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) stannar vid fyrgradiga skalor i sina respektive enkäter.

Den fråga som noterar högst resultat i 2019/20 års mätning är den om man känner sig trygg i sin skola där
83 procent av eleverna instämmer. Näst högst utfall får frågan om de vuxna på skolan ingriper om någon behandlas illa (69 procent). Lägst utfall syns på frågan om man har möjlighet att påverka det man jobbar med i skolan där 56 procent instämmer.

Vårdnadshavarna är överlag mer positiva i sina svar än eleverna. Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt i skolan är 85 procent och
79 procent uppger att de vuxna tar hänsyn till vad eleverna tycker och tänker. Frågan om arbetsro och om eleverna behandlar varandra på ett bra sätt noterar de lägsta utfallen med 63 respektive 68 procent.

Nöjdhet

I den årliga enkätundersökningen tillfrågas elever och vårdnadshavare även hur nöjda de är med skolan. Det mäts genom frågor om hur nöjd man är med skolan i allmänhet och med undervisningen i synnerhet, samt genom måtten rekommendationsgrad och trivselgrad. Resultaten beräknas även här utifrån hur stor andel av eleverna respektive vårdnadshavarna som markerat de högsta svarsalternativen (7–10) på en tiogradig skala.

Andelen elever som i 2019/20 års enkät anger att de trivs i skolan är 78 procent, vilket är en uppgång jämfört med året innan. Även rekommendationsgraden bland eleverna stiger såväl som de båda frågorna om nöjdhet med skolan som helhet respektive med undervisningen.

 

 

Bland vårdnadshavarna är andelen som upplever att barnet trivs i skolan 83 procent i 2019/20 års enkät medan andelen som rekommenderar skolan är 78 procent. Båda resultaten är förbättringar jämfört med föregående läsår. Även den övergripande nöjdheten har ökat, men i mindre omfattning.

 

Kvalitetschefens kommentar till grundskolans kvalitetsresultat

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

AcadeMedias egen preliminära sammanställning för läsåret 2019/20 visar att det genomsnittliga meritvärdet i grundskolorna fortsätter att stiga. Även andelen elever med godkända betyg i alla ämnen samt andelen med behörighet till gymnasieskolan ökar glädjande nog. Det innebär att betygsresultaten i AcadeMedias grundskolor ligger fortsatt väsentligt över riksgenomsnitten. Analys av läsårets betygsresultat pågår såväl på enhetsnivå som på huvudmannanivå.

Olyckligtvis ställdes vårens nationella prov in på grund av coronapandemin och det är därmed inte möjligt att analysera överensstämmelsen mellan utfallet på proven och de satta slutbetygen. Av tidigare års analyser framgår emellertid att avvikelserna inom AcadeMedias grundskolor totalt sett ligger i nivå med övriga riket när det gäller engelska och svenska. I matematik är skillnaden något större, vilket ingående analyseras.

Resultatet i 2019/20 års elev- och vårdnadshavarenkät är högre än tidigare, vilket är mycket glädjande. Särskilt positivt är att nöjdheten med undervisningen uppvisar en stadigt stigande trend. Trots uppgångarna är resultaten inom värdegrundsområdet dock inte på de nivåer vi skulle önska. Här har AcadeMedias grundskolor – i likhet med landets övriga grundskolor – en utmaning att hantera för att alla elever ska kunna garanteras en miljö som gynnar lärandet. Totalt sett är det 85 procent av vårdnadshavarna som anger de högsta svarsalternativen på frågan om deras barn är tryggt i skolan. Motsvarande andel bland eleverna ligger på 83 procent.

Ännu en utmaning handlar om spridningen mellan olika skolor där vissa noterar absoluta toppresultat, medan andra har kvalitetsresultat som ibland ligger under det förväntade. Ytterligare åtgärder behöver därmed sättas in för att säkerställa en likvärdig utbildning till alla elever.

Grundskolans prioriterade utvecklingsområden 2020/21

Öka likvärdigheten

 • Förbättra planeringen av utbildningen för att säkerställa att resurser används på bästa sätt med fokus på det kompensatoriska uppdraget
 • Fortsätta den särskilda utbildningssatsningen i samarbete med Karlstads universitet för att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning
 • Genomföra riktade stödinsatser till de lägst presterande grundskolorna

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

 • Utveckla likabehandlings- och värdegrundsarbetet, bland annat genom ny trygghetsundersökning
 • Utveckla underlag för analys av skillnader mellan pojkar och flickors måluppfyllelse
 • Vidareutveckla kvalitetsarbetet i fritidshemmen

Förstärka elevhälsoarbetet

 • Fortsätta att utveckla den centrala elevhälsoorganisationen för att i högre grad kunna stödja skolornas arbete

Innehållsansvarig

Uppdaterad