Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Inom kvalitetsaspekten funktionell kvalitet följer AcadeMedia upp i vilken mån verksamheterna når de nationella målen för respektive utbildning. Inom grundskolan handlar detta om såväl kunskapsmål som värdegrundsmål. Samtliga elever ska nå behörighet till gymnasieskolan, klara kunskapskraven i alla ämnen och därutöver ges förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential. AcadeMedias grundskolor ska även ligga över riksgenomsnittet avseende meritvärde och ha god kontroll på överensstämmelsen mellan resultat på nationella prov och satta betyg.

Nedan presenteras de senaste resultaten på följande resultatindikatorer för årskurs 9.

 • Andel som klarar kunskapskraven i alla ämnen
 • Andel behöriga till gymnasieskolan
 • Genomsnittligt meritvärde
 • Måluppfyllelse per ämne
 • Överensstämmelse nationella prov – betyg
 • SALSA-värde

Betygsresultat – grundskolan åk 9

Våren 2018 var det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i
årskurs 9 i AcadeMedias grundskolor 245,8 poäng, vilket är en bra bit över riksgenomsnittet på 228,7 poäng

.

 

 

Även andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen låg med god marginal över riksgenomsnittet (83,0 procent jämfört med rikets 75,6 procent).

 

 

 

Andelen behöriga till gymnasieskolan ökade något och hamnade våren 2018 på 90,6 procent vilket är en bra bit högre än rikets genomsnitt på 84,4 procent.

 

 

 

Våren 2018 var andelen elever inom AcadeMedias grundskolor som gick ut årskurs 9 med betygen A-E högre än riksgenomsnittet i samtliga ämnen. Jämfört med rikets genomsnitt låg AcadeMedia allra högst i ämnet svenska som andraspråk, följt av engelska, samhällskunskap, geografi samt matematik medan utfallet jämfört med riket var lägst i moderna språk (språkval) och musik.

 

 

 

Överensstämmelsen mellan de nationella prov som genomfördes under läsåret 2017/18 och de satta slutbetygen i årskurs 9 inom AcadeMedias grundskolor ligger totalt sett i nivå med riksgenomsnitten.

Eftersom många nationella prov läckte ut på förhand våren 2018 genomförde majoriteten av Sveriges skolor ersättningsprov i matematik i årskurs 9. Det medförde att Skolverket bedömde kvaliteten på det kvarvarande materialet som för låg. Därav saknas nationell statistik för detta ämne.

SALSA-värdet beräknas utifrån skillnaden mellan en skolas verkliga meritvärde och dess modellberäknade meritvärde. Det senare tar hänsyn till elevgruppens sammansättning utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund, andel nyinvandrade elever och könsfördelning. Ett positivt SALSA-värde innebär således att skolan presterar bättre än förväntat.

Andelen grundskolor inom AcadeMedia med positivt SALSA-värde är 2017/18 i nivå med föregående läsår efter en tids nedgång. Totalt sett noterar AcadeMedias grundskolor ett positivt SALSA-värde, men spridningen mellan verksamheterna är påfallande stor.

Funktionell kvalitet – värdegrund

Inom AcadeMedias grundskolor genomförs en årlig enkätundersökning bland elever (från och med årskurs fyra) samt föräldrar. I den finns ett antal frågeställningar som syftar till att övergripande fånga resultatet av verksamheternas värdegrundsarbete.

De specifika frågor som är kopplade till värdegrundsuppdraget handlar om huruvida eleverna behandlar varandra med respekt, om personalen tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt, om eleverna känner sig trygga på skolan, om eleverna kan få arbetsro samt om personalen tar hänsyn till vad eleverna har för synpunkter.

Positivt utfall registreras i enkätundersökningen endast för de elever/föräldrar som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala. AcadeMedia ställer därmed betydligt högre krav på när ett svar ska registreras som positivt än vad de flesta andra utbildningsanordnare i riket gör. Även Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stannar vid fyrgradiga skalor i sina respektive enkäter.

lärmiljö_gskDen fråga som noterar högst utfall i 2018 års mätning är den om man känner sig trygg i sin skola där 80 procent av eleverna instämmer. Näst högst utfall får frågan om skolans personal ingriper om någon behandlas illa med 66 procent. Lägst utfall syns på frågan om man har möjlighet att påverka det man jobbar med i skolan där 55 procent instämmer.

*Frågorna är omformulerade. Tidigare formulering:
På min skola behandlar eleverna varandra med respekt.
De vuxna på min skola tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt.

Upplevd_föräldrar_gskFöräldrarna är överlag mer positiva i sina svar än eleverna. Inom området värdegrund är andelen föräldrar som upplever att deras barn känner sig tryggt i skolan 84 procent och 79 procent menar att skolans personal ingriper om någon blir illa behandlad. Frågan om arbetsro och om eleverna behandlar varandra på ett bra sätt noterar de lägsta utfallen med 64 respektive 67 procent.

*Frågorna är omformulerade. Tidigare formuleringar:
Skolans personal arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt.
Eleverna på mitt barns skola behandlar varandra med respekt.

Upplevd kvalitet – nöjdhet

I den årliga enkätundersökningen tillfrågas elever och föräldrar även hur nöjda de är med skolan. Nöjdhet, eller upplevd kvalitet, mäts genom ett så kallat NöjdKundIndex (NKI) samt genom måtten rekommendationsgrad och trivselgrad. Resultaten beräknas även här utifrån hur stor andel av eleverna respektive föräldrarna som markerat de högsta svarsalternativen (7–10) på en tiogradig skala.

Nöjdhet_gskAndelen elever som i 2018 års enkät anger att de trivs i skolan uppgår till 75 procent – vilket är oförändrat jämfört med året innan. NöjdKundIndex och rekommendationsgraden bland eleverna ligger oförändrade. På den nya frågan om eleverna är nöjda med undervisningen på skolan är det 69 procent av eleverna som anger de högsta svarsalternativen.

Föräldrar_grskBland föräldrarna är andelen som upplever att barnet trivs i skolan 82 procent i 2018 års enkät och andelen som rekommenderar skolan är 73 procent. NöjdKundIndex och rekommendationsgraden bland föräldrarna i grundskolan har ökat något sedan 2017.

 

Kvalitetschefens kommentar till grundskolans kvalitetsresultat

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Slutbetygen för avgångseleverna i årskurs 9 inom AcadeMedias grundskolor ligger fortsatt en bra bit över riksgenomsnitten i samtliga resultatmått. Sammanställningen för våren 2018 visar en positiv utveckling av andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen och andel med behörighet till gymnasieskolan då de stiger med upp till 0,5 procentenheter jämfört med föregående läsår. Även det genomsnittliga meritvärdet stiger med nästan fyra poäng, vilket får anses vara en kraftig ökning. Det bör dock noteras att betygsresultaten i riket som helhet förbättrats i än högre utsträckning under det gångna läsåret.

Våren 2018 var det problem med omfattande läckage av det nationella provet i framför allt matematik i årskurs 9. Som en konsekvens av det saknas resultat i den nationella statistiken för detta ämne. Det kan emellertid konstateras att AcadeMedias grundskolor totalt sett ligger i nivå med övriga riket när det gäller överensstämmelsen mellan nationella prov och slutbetyg i engelska och svenska. Spridningen mellan skolorna är dock stor.

Utfallet i 2018 års elev- och föräldraenkät ligger i linje med föregående år och resultaten inom värdegrundsområdet är fortfarande inte på de nivåer vi skulle önska. Här har AcadeMedias grundskolor – i likhet med landets övriga grundskolor – en stor utmaning att hantera. På totalen är det 84 procent av föräldrarna som anger de högsta svarsalternativen på frågan om deras barn är trygga i skolan. Motsvarande andel bland eleverna ligger på 80 procent. Att föräldrarna svarar mer positivt än eleverna är något som känns igen sedan tidigare års undersökningar.

En genomförd korrelationsanalys visar att viljan att rekommendera sin skola till andra bland annat starkt samvarierar med om eleverna är nöjda med undervisningen, om lärarna hjälper eleverna i skolarbetet så att det går så bra som möjligt för dem och om personalen ingriper om någon behandlas illa på skolan. Detta understryker hur viktig kvaliteten på undervisningen och bemötandet från annan personal är för elevernas totala upplevelse av sin skola.

Under innevarande läsår kommer satsningen på att följa upp och utveckla undervisningen på varje grundskola att fortsätta. Målet att få alla elever att klara minst godkända betyg i alla ämnen ligger fast. Viktiga led för att lyckas med detta är att fortsätta med den proaktiva uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling, säkerställa en väl fungerande elevhälsa och ett strukturerat kollegialt lärande på varje enhet samt att genomföra löpande dialoger om måluppfyllelsen i hela styrkedjan. De skolor som målmedvetet och över tid arbetat på det sättet är också de som noterar högst resultatförbättring.

Grundskolans prioriterade utvecklingsområden 2018/19

 • Starkare styrkedja och utvecklat kvalitetsarbete
  • Vidareutveckla systematiken i kvalitetsarbetet på skol- och huvudmannanivå med resultatdialoger i hela styrkedjan, samt utveckla analysen undervisningens kvalitet som grund för skolans utveckling
  • Fortsätta att rikta utvecklingsinsatserna till de lägst presterande grundskolorna
 • Utveckling av undervisningen
  • Säkerställa att varje huvudman och skola genomför uppföljningar av undervisningens kvalitet samt skapar arenor för att utveckla lärarnas undervisningsskicklighet genom strukturerat kollegialt lärande
 • Förstärkt elevhälsoarbete
  • Verka för att alla skolor har en samverkande elevhälsa som stödjer arbetet med att få samtliga elever att nå sina mål, med ett fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete

Innehållsansvarig

Uppdaterad