Kvalitetsresultat grundskolan

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Inom kvalitetsaspekten funktionell kvalitet följer AcadeMedia upp i vilken mån verksamheterna når de nationella målen för respektive utbildning. Inom grundskolan handlar detta om såväl kunskapsmål som värdegrundsmål. Samtliga elever ska nå behörighet till gymnasieskolan, klara kunskapskraven i alla ämnen och därutöver ges förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential. AcadeMedias grundskolor ska även ligga över riksgenomsnittet avseende meritvärde och ha god kontroll på överensstämmelsen mellan resultat på nationella prov och satta betyg.

Här presenteras de senaste resultaten på följande resultatindikatorer för årskurs 9.

 • Andel som klarar kunskapskraven i alla ämnen
 • Andel behöriga till gymnasieskolan
 • Genomsnittligt meritvärde
 • Måluppfyllelse per ämne
 • Överensstämmelse nationella prov – betyg
 • SALSA-värde

Betygsresultat – grundskolan åk 9

grundskola-funktionell-kvalitet-meritvarde_2Våren 2016 var det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i årskurs 9 i AcadeMedias grundskolor 242 poäng, vilket är en bra bit över riksgenomsnittet på 224 poäng.

 

 

 

 

grundskola-funktionell-kvalitet-andel-e-diagram_2Även andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen låg med god marginal över riksgenomsnittet (85,9 procent jämfört med rikets 74,2 procent).

 

 

 

 

 

grundskola-funktionell-kvalitet-gymnasiebehorighet_2I motsats till övriga riket ökade andelen behöriga till gymnasieskolan något och hamnade våren 2016 på 93,4 procent vilket fortfarande var en bra bit högre än rikets genomsnitt på 83,1 procent. (Alla dessa resultatmått inkluderar elever med okänd bakgrund.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grundskola-funktionell-kvalitet-andel-e-per-amne-tabellVåren 2016 var andelen elever inom AcadeMedias grundskolor som gick ut årskurs 9 med minst betyget E högre än rikets genomsnitt i samtliga ämnen, med undantag för i ämnet modersmål. Jämfört med rikets genomsnitt låg AcadeMedia allra högst i ämnet engelska, följt av biologi och matematik medan utfallet jämfört med riket var lägst i slöjd och bild.

 

 

 

 

 

 

gsk-relation-np-vs-betyg-vt16Överensstämmelsen mellan de nationella prov som genomfördes under läsåret 2015/16 och de satta slutbetygen i årskurs 9 våren 2016 är i princip densamma inom AcadeMedias grundskolor som för riket totalt sett.

 

 

 

SALSA-värdet beräknas utifrån skillnaden mellan en skolas verkliga meritvärde och dess modellberäknade meritvärde. Det senare tar hänsyn till elevgruppens sammansättning utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund, andel elever med utländsk bakgrund och könsfördelning. Ett positivt SALSA-värde innebär således att skolan presterar bättre än förväntat.

Andelen grundskolor inom AcadeMedia med positivt SALSA-värde minskade med fyra procentenheter mellan 2014 och 2015, och fortsatte att minska något under 2016 (totala antalet skolor varierar dock mellan åren). Totalt sett noterar AcadeMedias grundskolor ett positivt SALSA-värde, men variationen mellan verksamheterna är påfallande stor.

Funktionell kvalitet – värdegrund

Inom AcadeMedias grundskolor genomförs en årlig enkätundersökning bland elever (från och med årskurs fyra) samt föräldrar. I den finns ett antal frågeställningar som syftar till att övergripande fånga resultatet av verksamheternas värdegrundsarbete.

De specifika frågor som är kopplade till värdegrundsuppdraget handlar om huruvida eleverna behandlar varandra med respekt, om personalen tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt, om eleverna känner sig trygga på skolan, om eleverna kan få arbetsro samt om personalen tar hänsyn till vad eleverna har för synpunkter.

Positivt utfall registreras i enkätundersökningen endast för de elever/föräldrar som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala. AcadeMedia ställer därmed betydligt högre krav på när ett svar ska registreras som positivt än vad de flesta andra utbildningsanordnare i riket gör. Även Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stannar vid fyrgradiga skalor i sina respektive enkäter.

Den fråga som noterar högst utfall i 2017 års mätning är den om man känner sig trygg i sin skola där 81 procent av eleverna instämmer. Näst högst utfall får frågan om skolans personal tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt med 70 procent. Lägst utfall syns på frågan om eleverna behandlar varandra med respekt där 53 procent instämmer.

Resultaten på övriga frågor är något sjunkande, där den om man har möjlighet att påverka det man jobbar med i skolan minskat mest – från 60 till 56 procent.

Föräldrarna är överlag mer positiva i sina svar än eleverna. Inom området värdegrund är andelen föräldrar som upplever att deras barn känner sig tryggt i skolan 84 procent och 82 procent menar att skolans personal arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt. Frågan om arbetsro och om eleverna behandlar varandra med respekt noterar de lägsta utfallen med 63 procent. Frågan om barnet har möjlighet att påverka det hen jobbar med i skolan minskar markant från 73 till 68 procent.

Upplevd kvalitet – nöjdhet

I den årliga enkätundersökningen tillfrågas elever och föräldrar även hur nöjda de är med skolan. Nöjdhet, eller upplevd kvalitet, mäts genom ett så kallat NöjdKundIndex (NKI) samt genom måtten rekommendationsgrad och trivselgrad. Resultaten beräknas även här utifrån hur stor andel av eleverna respektive föräldrarna som markerat de högsta svarsalternativen (7–10) på en tiogradig skala.

Andelen elever som i 2017 års enkät anger att de trivs i skolan uppgår till 75 procent – en minskning med en procentenhet jämfört med året innan. En svag nedgång noteras även för andelen elever som anser sig kunna rekommendera sin skola. Samtidigt stiger NöjdKundIndex en enhet.

 

Bland föräldrarna är andelen som upplever att barnet trivs i skolan 82 procent i 2017 års enkät och andelen som rekommenderar skolan var 72 procent. Samtliga tre mått har minskat något sedan 2016.

 

 

Kvalitetschefens kommentar till grundskolans kvalitetsresultat

ingela-gullberg
Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Betygsresultaten för avgångseleverna i årskurs 9 inom AcadeMedias grundskolor ligger en bra bit över riksgenomsnitten och uppvisar en positiv utveckling över tid. Avstånden mot riksgenomsnitten växer också i samtliga resultatmått.

Den största resultatförbättringen mellan 2015 och 2016 noteras gällande andelen elever med lägst betyget E (godkänt) i alla ämnen, vilket speglar grundskolornas målmedvetna satsning på ”100 % – alla ska i mål”. Värt att notera är att andelen grundskoleelever som når kunskapskraven och får godkänt betyg i alla ämnen (liksom andelen behöriga till gymnasieskolan) har ökat i snabbare takt än det genomsnittliga meritvärdet, samt att det totalt sett inte finns någon tendens bland AcadeMedias grundskolor att sätta högre betyg än övriga riket i förhållande till utfall på de nationella proven. Variationen mellan skolorna när det handlar om överensstämmelse mellan resultat på nationella prov och satta betyg är dock fortfarande besvärande stor, vilket innebär att arbetet med att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning behöver fortsätta med oförminskad styrka.

Det så kallade SALSA-värdet är också generellt sett positivt bland AcadeMedias grundskolor (ett positivt SALSA-värde betyder att skolorna presterar bättre resultat än förväntat, sett till elevgruppens sammansättning). Värt att notera är att andelen grundskoleelever med utländsk bakgrund inom AcadeMedia är i nivå med övriga riket, medan den är något högre än riket när det handlar om andel elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. Resultatmässigt lyckas AcadeMedias grundskolor bättre än övriga riket i alla elevgrupper – störst skillnad uppåt noteras när det handlar om elever vars föräldrar har förgymnasial/gymnasial utbildning.

Utfallet i 2017 års elev- och föräldraenkät är något lägre än föregående år och resultaten inom värdegrundsområdet är fortfarande inte tillfredsställande. Varje elev behöver kunna gå till skolan och känna sig trygg, utan att löpa risk för kränkande behandling i någon form. Här har AcadeMedias grundskolor – i likhet med landets övriga grundskolor – en stor utmaning att hantera.

En genomförd korrelationsanalys visar också att viljan att rekommendera sin skola till andra starkt samvarierar med om personalen aktivt arbetar för att alla ska bli behandlade med respekt, om personalen tar hänsyn till elevernas synpunkter och om de gör så att eleverna får lust att lära sig mer. Detta understryker hur viktigt bemötandet från lärare och annan personal är för elevernas totala upplevelse av sin skola.

Den något lägre rekommendationsgraden signalerar också behovet av att i än högre grad involvera elever och föräldrar i skolans kvalitetsarbete samt att säkerställa en löpande och förtroendeskapande kommunikation mellan hem och skola.

Sammantaget framstår det som att grundskolans satsning på att få alla elever att klara minst godkända betyg i alla ämnen gett resultat. Viktiga led i den satsningen har varit att utveckla den proaktiva uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling, göra löpande analyser under verksamhetsåret och se till att det vidtas nödvändiga åtgärder för elever som riskerar att få F i något ämne. De skolor som kommit längst i det arbetet är också de skolor som noterar högst resultatförbättring.

Fortfarande återstår dock mycket på såväl huvudmanna- som enhetsnivå för att ytterligare kunna utveckla undervisningen och därigenom öka skolornas måluppfyllelse ytterligare både när det handlar om kunskaps- och värdegrundsuppdraget.

För att bättre kunna stötta skolorna i sitt arbete har det bildats en koncerngemensam kvalitets- och utvecklingsstab under det gångna året. Därigenom kan kunskap och erfarenhet från olika verksamheter inom AcadeMedia ännu lättare utbytas och spridas. Den centrala kvalitetsstaben (som består av kvalitetsutvecklare, elevhälsa och andra viktiga nyckelkompetenser) arbetar såväl operativt som strategiskt tillsammans med andra staber och linjeorganisationen för att stötta rektorerna i deras uppdrag och stärka dem i deras pedagogiska ledarskap. Allt för att ytterligare kunna höja kvaliteten på varje enskild grundskola inom AcadeMedia.

Grundskolans prioriterade utvecklingsområden

 • Starkare styrkedja och utvecklat kvalitetsarbete
  • Fortsatt satsning på ledarutveckling med fokus på 100% – alla ska i mål och tydliggörande av rektors pedagogiska ledarskap.
  • Förbättra stöd och struktur för resultatdialoger i hela styrkedjan och utvecklad analys av resultaten på varje enhet.
  • Utveckla kvalitetsorganisationen för att bättre kunna bistå de lägst presterande grundskolorna i arbetet med att höja måluppfyllelsen.
 • Utveckling av undervisningen
  • Öka förutsättningarna för kollegialt lärande och utveckla förstelärarnas handledarkompetens.
  • Satsning på Läsa-Skriva-Räkna i de lägre årskurserna.
  • Särskilda insatser för att öka läsförståelsen och utveckla undervisningen i matematik.
  • Utarbeta gemensamma metoder för att följa upp och utveckla undervisningens kvalitet.
  • Fortsatt arbete för att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning.
 • Förstärkt värdegrunds- och elevhälsoarbete
  • Intensifierat arbete för att öka elevernas studiero och skapa ett mer respektfullt förhållningssätt mellan elever.
  • Utveckla elevhälsoorganisationen för att i högre grad kunna arbeta främjande och förebyggande.
  • Genomföra särskilda insatser för att säkerställa att elever i behov av särskilt stöd får tillgång till sådant i olika former.

Innehållsansvarig

Uppdaterad