Gymnasieskolans kvalitetsresultat i korthet

Här hittar du information om kunskaps- och värdegrundsresultaten på våra gymnasieskolor. Du kan även ta del av resultaten från de årliga enkätundersökningarna bland eleverna, och hur tidigare årskullar bedömer sin gamla gymnasieskola när de ser tillbaka på sin studietid.

Enligt AcadeMedias preliminära betygssammanställning för läsåret 2016/17 fortsätter resultaten att totalt sett ligga i nivå med de senast publicerade riksgenomsnitten.

Andelen gymnasieelever som erhöll examen minskade något under det gångna läsåret, från 89,8 till 89,5 procent (förra årets riksgenomsnitt låg på 89,6 procent). Samtidigt steg betygspoängen, från 14,1 till 14,2 poäng (förra årets riksgenomsnitt låg på 14,1 poäng). Det kan fortfarande konstateras stora variationer på huvudmanna- och enhetsnivå. Definitiva utfall och jämförelser med aktuella riksgenomsnitt kan redovisas först vid årsskiftet då den nationella betygsstatistiken presenteras i Skolverkets databas SIRIS.

På frågor om skolornas värdegrundsarbete syns i elevenkäten totalt sett en svagt nedåtgående trend över de tre senaste åren. Eleverna känner sig i hög grad trygga men ger generellt sett alltför låga betyg till arbetsron och möjligheterna att påverka undervisningen.

När det gäller den upplevda kvaliteten ligger andelen gymnasieelever som kan rekommendera sin skola på samma nivå som förra året, men även här är variationen i utfall mellan olika huvudmän och enheter påfallande stor.

I den senaste mätningen som gjorts bland tidigare gymnasieelever har nöjdheten ökat på flertalet områden liksom även andelen som kan rekommendera sin gamla gymnasieskola.

Innehållsansvarig

Uppdaterad