Gymnasieskolans kvalitetsresultat i korthet

Här hittar du information om kunskaps- och värdegrundsresultaten på våra gymnasieskolor. Du kan även ta del av resultaten från de årliga enkätundersökningarna bland eleverna, och hur tidigare årskullar bedömer sin gamla gymnasieskola när de ser tillbaka på sin studietid.

Enligt sammanställningen som publicerades i Skolverkets databas SIRIS gällande läsåret 2016/17 ligger resultaten för AcadeMedias avgångselever strax under eller i nivå med riksgenomsnitten.

Andelen gymnasieelever som erhöll examen minskade något under det gångna läsåret, från 89,8 till 89,4 procent (riksgenomsnitt 90,2 procent). Betygspoängen ligger kvar på samma nivå som föregående år, 14,1 poäng (riksgenomsnitt 14,2 poäng). Det kan fortfarande konstateras stora variationer på huvudmanna- och enhetsnivå.

Andelen elever inom AcadeMedia som fullföljt sin gymnasieutbildning på tre år och erhållit examen läsåret 2016/17 (den så kallade genomströmningen) har ökat till 73,6 procent men ligger lägre än riksgenomsnittet (75,2 procent). En granskning av överensstämmelsen mellan nationella prov och slutbetyg visar på något större avvikelser än i riket totalt.

På frågor om skolornas värdegrundsarbete syns i elevenkäten totalt sett en svagt nedåtgående trend över de tre senaste åren. Eleverna känner sig i hög grad trygga men ger generellt sett alltför låga betyg till arbetsron och möjligheterna att påverka undervisningen.

När det gäller den upplevda kvaliteten ligger andelen gymnasieelever som kan rekommendera sin skola på samma nivå som förra året, men även här är variationen i utfall mellan olika huvudmän och enheter påfallande stor.

I den senaste mätningen som gjorts bland tidigare gymnasieelever har nöjdheten ökat på flertalet områden liksom även andelen som kan rekommendera sin gamla gymnasieskola.

Innehållsansvarig

Uppdaterad