Gymnasieskolans kvalitetsresultat i korthet

Här hittar du information om kunskaps- och värdegrundsresultaten på våra gymnasieskolor och resultaten från de årliga enkätundersökningarna bland eleverna.

Enligt AcadeMedias interna sammanställning av betygsresultaten 2017/18 minskade andelen gymnasieelever som erhöll examen något under det gångna läsåret, från 89,4 till 88,8 procent (riksgenomsnitt 2017 var 90,2 procent). Betygspoängen låg dock kvar på samma nivå som föregående år, 14,1 poäng (riksgenomsnitt 2017 var 14,2 poäng). Definitivt utfall och jämförelse med aktuellt riksgenomsnitt kan redovisas först vid årsskiftet då den nationella betygsstatistiken presenteras. Stora variationer på huvudmanna- och enhetsnivå kan fortfarande konstateras.

Andelen elever inom AcadeMedia som fullföljt sin gymnasieutbildning på tre år och erhållit examen läsåret 2016/17 (den så kallade genomströmningen) har ökat till 73,6 procent men ligger lägre än riksgenomsnittet (75,2 procent). Utfall för läsåret 2017/18 publiceras i Skolverkets databas SIRIS i december. En granskning av överensstämmelsen mellan nationella prov och slutbetyg VT18 visar på något större avvikelser än i riket totalt.

När det gäller värdegrundsarbetet så ligger årets elevenkätsresultat i nivå med förra årets mätning. Gymnasieleverna känner sig i hög grad trygga (87 procent) men ger generellt sett alltför låga betyg till arbetsron och bemötandet mellan eleverna på skolan (59 respektive 68 procent).

När det gäller den upplevda kvaliteten så ökar andelen gymnasieelever som kan rekommendera sin skola och trivseln bland elever något, men även här är variationen i utfall mellan olika huvudmän och enheter påfallande stor.

Innehållsansvarig

Uppdaterad