Gymnasieskolans kvalitetsresultat i korthet

Här hittar du information om kunskaps- och värdegrundsresultaten på våra gymnasieskolor. Du kan även ta del av resultaten från de årliga enkätundersökningarna bland eleverna, och hur tidigare årskullar bedömer sin gamla gymnasieskola när de ser tillbaka på sin studietid.

Betygsresultaten inom AcadeMedias gymnasieskolor har förbättrats och våren 2016 var andelen elever med examen högre än genomsnittet i riket. Även den genomsnittliga betygspoängen har gått upp och är i nivå med riket. Det syns dock fortfarande stora variationer på huvudmanna- och enhetsnivå.

Andelen elever inom AcadeMedia som fullföljt sin gymnasieutbildning på tre år och erhållit examen läsåret 2015/16 (den så kallade genomströmningen) har också ökat och ligger högre än riksgenomsnittet. En granskning av överensstämmelsen mellan nationella prov och slutbetyg visar dock på något större avvikelser än i riket totalt.

På frågor om skolornas värdegrundsarbete syns i elevenkäten totalt sett en svagt nedåtgående trend över de tre senaste åren. Eleverna känner sig i hög grad trygga men ger generellt sett alltför låga betyg till arbetsron och möjligheterna att påverka undervisningen.

När det gäller den upplevda kvaliteten ligger andelen gymnasieelever som kan rekommendera sin skola på samma nivå som förra året, men variationen i utfall mellan olika huvudmän och enheter är påfallande stor.

I de mätningar som gjorts bland tidigare gymnasieelever har nöjdheten ökat på flertalet områden liksom även andelen som kan rekommendera sin gamla gymnasieskola.

Innehållsansvarig

Uppdaterad