Gymnasieskolans kvalitetsresultat i korthet

Här hittar du information om kunskaps- och värdegrundsresultaten på våra gymnasieskolor och resultaten från de årliga enkätundersökningarna bland eleverna.

Andelen gymnasieelever som erhöll examen minskade något under det gångna läsåret, från 89,4 till 88,7 procent (riksgenomsnitt 90,4 procent). Betygspoängen ligger kvar på samma nivå som föregående år, 14,1 poäng (riksgenomsnitt 14,3 poäng). Det kan konstateras att spridningen på huvudmanna- och enhetsnivå fortfarande är stor.

Andelen elever inom AcadeMedia som fullföljt sin gymnasieutbildning på tre år och erhållit examen läsåret 2017/18 (den så kallade genomströmningen) har ökat till 74,2 procent men ligger fortsatt lägre än riksgenomsnittet (76,1 procent). En granskning av överensstämmelsen mellan nationella prov och slutbetyg VT18 visar på något större avvikelser än i riket totalt.*

När det gäller värdegrundsarbetet ligger årets elevenkätsresultat i nivå med förra årets mätning. Gymnasieleverna känner sig i hög grad trygga (86 procent) men ger generellt sett alltför låga betyg till arbetsron och bemötandet mellan eleverna på skolan (61 respektive 69 procent).

När det gäller den upplevda kvaliteten ligger andelen gymnasieelever som kan rekommendera sin skola kvar på föregående läsårs nivå medan trivseln bland elever minskar något, men även här är variationen i utfall mellan olika huvudmän och enheter påfallande stor.

*Utfallet gällande den funktionella kvaliteten är exklusive nyförvärven Praktiska Gymnasiet och Hagströmska Gymnasiet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad