Gymnasieskolans kvalitetsresultat i korthet

Här hittar du information om kunskaps- och värdegrundsresultaten på våra gymnasieskolor och resultaten från de årliga enkätundersökningarna bland eleverna.

Enligt AcadeMedias interna sammanställning av betygsresultaten 2019/20 ökar andelen gymnasieelever som erhållit examen under det gångna läsåret, från 89,5 till
90,3 procent (riksgenomsnitt 91,4 procent). Betygspoängen ökar preliminärt 0,1 poäng jämfört med föregående år, och landar på 14,2 poäng (riksgenomsnitt 14,4 poäng). Stora variationer på huvudmanna- och enhetsnivå kan fortfarande konstateras.

Andelen elever inom AcadeMedia som fullföljde sin gymnasieutbildning på tre år och fick examen läsåret 2018/19 (den så kallade genomströmningen) ökade till 74,5 procent men ligger fortsatt lägre än riksgenomsnittet
(76,6 procent).

Vårterminen 2020 ställdes de nationella proven in pga. den pågående coronapandemin, därav finns inte några nya resultat att tillgå. Analysen av de senast tillgängliga resultaten för de nationella proven och hur väl de stämmer överens med de satta slutbetygen visar emellertid att AcadeMedias gymnasieskolor fortsätter att ha något större avvikelser än riket totalt.

När det gäller värdegrundsarbetet ligger resultaten från årets elevenkät generellt sett högre jämfört med förra årets mätning. Gymnasieleverna känner sig i hög grad trygga (87 procent) men ger överlag alltför låga betyg till arbetsron och bemötandet mellan eleverna på skolan (63 respektive 72 procent).

När det gäller den generella nöjdheten stiger andelen gymnasieelever som kan rekommendera sin skola såväl som trivseln och nöjdheten med undervisningen, men även här är variationen mellan olika huvudmän och enheter påfallande stor.

Inom AcadeMedia bedrivs gymnasieverksamheten av Designgymnasiet, Didaktus, Drottning Blankas Gymnasieskola, Framtidsgymnasiet, Hagströmska Gymnasiet, Internationella Hotell- och Restaurangskolan, Klara Teoretiska Gymnasium, LBS Kreativa Gymnasiet, NTI-gymnasiet, Praktiska Gymnasiet, ProCivitas Privata Gymnasium, Rytmus och Sjölins Gymnasium.

Innehållsansvarig

Uppdaterad