Gymnasieskolans kvalitetsresultat i korthet

Här hittar du information om kunskaps- och värdegrundsresultaten på våra gymnasieskolor och resultaten från de årliga enkätundersökningarna bland eleverna.

Enligt AcadeMedias interna sammanställning av betygsresultaten 2019/20 ökar andelen gymnasieelever som erhållit examen under det gångna läsåret, från 89,5 till
90,3 procent (riksgenomsnitt 91,4 procent). Betygspoängen ökar preliminärt 0,1 poäng jämfört med föregående år, och landar på 14,2 poäng (riksgenomsnitt 14,4 poäng). Stora variationer på huvudmanna- och enhetsnivå kan fortfarande konstateras.

Andelen elever inom AcadeMedia som fullföljde sin gymnasieutbildning på tre år och fick examen läsåret 2018/19 (den så kallade genomströmningen) ökade till 74,5 procent men ligger fortsatt lägre än riksgenomsnittet
(76,6 procent).

Vårterminen 2020 ställdes de nationella proven in pga. den pågående coronapandemin, därav finns inte några nya resultat att tillgå. Analysen av de senast tillgängliga resultaten för de nationella proven och hur väl de stämmer överens med de satta slutbetygen visar emellertid att AcadeMedias gymnasieskolor fortsätter att ha något större avvikelser än riket totalt.

Samtliga resultat i årets enkät till gymnasieeleverna stiger jämfört med förra årets mätning, såväl när det gäller värdegrundsrelaterade frågor som frågor kring undervisning, allmän nöjdhet och rekommendationsgrad. Den senare, rekommendationsgraden, stiger med hela sju procentenheter och arbetsron som förra året låg på
63 procent stiger åtta procentenheter till 71 procent. Fortfarande är variationen mellan olika huvudmän och enheter stor.

Inom AcadeMedia bedrivs gymnasieverksamheten av Designgymnasiet, Didaktus, Drottning Blankas Gymnasieskola, Framtidsgymnasiet, Hagströmska Gymnasiet, Internationella Hotell- och Restaurangskolan, Klara Teoretiska Gymnasium, LBS Kreativa Gymnasiet, NTI-gymnasiet, Praktiska Gymnasiet, ProCivitas Privata Gymnasium, Rytmus och Sjölins Gymnasium.

Innehållsansvarig

Uppdaterad