Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Inom kvalitetsaspekten funktionell kvalitet följer AcadeMedia upp i vilken mån verksamheterna når de nationella målen för respektive utbildning. Inom gymnasieskolan handlar detta om såväl kunskapsmål som värdegrundsmål.

AcadeMedias målsättning är att samtliga gymnasieelever ska nå en gymnasieexamen. AcadeMedias gymnasieutbildningar ska även ligga över riksgenomsnittet avseende genomsnittlig betygspoäng och ha god kontroll på överensstämmelsen mellan resultat på nationella prov och satta betyg. Andelen elever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år ska också ligga över riksgenomsnittet. Samtliga program, såväl högskoleförberedande som yrkesprogram, ska ha ett positivt förädlingsvärde och därutöver ge eleverna förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential.

Här presenteras de senaste resultaten på följande resultatindikatorer för gymnasieskolan.

 • Andel elever med examen (baserad på elever med avgångsbetyg).
 • Genomsnittlig betygspoäng (baserad på elever med avgångsbetyg respektive med examen).
 • Genomströmning (andel elever med examen inom tre år).
 • Överensstämmelse nationella prov – kursbetyg.
 • Förädlingsvärde (eget värde – framtaget i samarbete med SCB).

 

Årets betygssammanställning visar att andelen gymnasieelever med examen ökade, från 88,7 till 89,5 procent (riksgenomsnitt var 91,0 procent). Om nyförvärven Praktiska Gymnasiet och Hagströmska Gymnasiet exkluderas steg andelen med examen med hela 1,8 procentenheter till 90,5 procent.

 

 

 

Den genomsnittliga betygspoängen inom AcadeMedias gymnasieskolor (baserad på elever med avgångsbetyg) låg läsåret 2018/19 på 14,1 – samma nivå som föregående år (riksgenomsnitt var 14,4). Exkluderas nyförvärven hamnar den genomsnittliga betygspoängen på 14,3.

 

 

 

 

Den genomsnittliga betygspoängen (baserad på elever med examen) låg på 14,5, vilket är under riksgenomsnittet. Exkluderas nyförvärven blir resultatet istället 14,8.

 

 

 

 

 

Andelen elever inom AcadeMedia som fullföljde sin gymnasieutbildning på tre år och fick examen läsåret 2018/19 ligger på 76,0 procent. Det är en förbättring med hela 1,8 procentenheter jämfört med föregående år men utfallet är fortsatt lägre än riksgenomsnittet. Inklusive nyförvärven Praktiska Gymnasiet och Hagströmska Gymnasiet blir utfallet 74,5 procent.

 

 

Andelen gymnasieelever som våren 2019 fick ett högre betyg än vad de presterat på de nationella proven var inom AcadeMedias gymnasieskolor högre än riksgenomsnitten i såväl matematik som svenska och engelska. Samtidigt var det något fler elever inom AcadeMedia som fick ett lägre betyg än övriga riket i engelska. Avståndet till riket avseende andel med högre kursbetyg än provbetyg har minskat i engelska och svenska jämfört med föregående år, medan det ökat i matematik.

För att komplettera den nationella statistiken arbetar AcadeMedia kontinuerligt med att utveckla nya mätetal och analyser. Ett exempel på detta är att ta reda på hur AcadeMedias gymnasieskolor lyckas resultatmässigt med sina elever (uttryckt i genomsnittlig betygspoäng) i förhållande till elevernas kunskapsnivå (uttryckt i meritvärde) när de börjar i gymnasiets första årskurs. AcadeMedia har valt att benämna detta mått förädlingsvärde.

Differensen mellan det faktiska gymnasiebetyget och det förväntade gymnasiebetyget är det vi menar med förädlingsvärdet. Om differensen är positiv har skolan ett högre genomsnittligt gymnasiebetyg än vad som kan förväntas utifrån elevernas meritvärde i årskurs 9. Om differensen är negativ har skolan ett lägre genomsnittligt gymnasiebetyg än vad som kan förväntas utifrån elevernas i meritvärde i årskurs 9.

Förädlingsvärdet beräknas utifrån tre olika grupper av elever: examen*, avgångsbetyg** och samtliga***. Analysen visar att förädlingsvärdet är högst för elever med avgångsbetyg (0,25) medan utfallet för gruppen med examen respektive samtliga blev 0,24 respektive 0,22 för vårterminen 2019.

*Elever som erhållit examensbevis
**Elever som fått ett studiebevis om minst 2 500 poäng (innefattar både de elever som fått examensbevis och de som inte fått det men ändå har 2 500 poäng i sitt studiebevis).
***Samtliga elever räknas, dvs. de med examensbevis, de med studiebevis om minst 2 500 poäng samt de med studiebevis om färre än 2 500 poäng.

Funktionell kvalitet – värdegrund

I den årliga enkätundersökningen bland gymnasiets elever finns ett antal frågor som syftar till att övergripande fånga resultatet av skolornas värdegrundsarbete. Frågorna handlar om huruvida eleverna känner sig trygga, om personalen ingriper om någon blir illa behandlad, om eleverna behandlar varandra på ett bra sätt och om eleverna kan få arbetsro i skolan. Ett positivt utfall registreras för de elever som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på undersökningens tiogradiga skala.

Syftet är att mäta hur väl gymnasieskolorna aktivt och medvetet påverkar och stimulerar eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och om detta kommer till uttryck i praktisk vardaglig handling så att målen i läroplanen nås.

Den fråga som noterar högst utfall i 2018/19 års mätning är den om eleven känner sig trygg i sin skola där 86 procent av eleverna instämmer. Näst högst utfall får frågan om skolans personal ingriper om någon blir illa behandlad (74 procent). Lägst utfall noteras i likhet med tidigare år på frågan om arbetsro (61 procent).

*Inkl. nyförvärven av Praktiska Gymnasiet och Hagströmska Gymnasiet. Exkl. blir utfallet 88%, 76%, 71% resp. 62%.

Upplevd kvalitet – nöjdhet

Andelen gymnasieelever som trivs på sin skola har minskat något jämfört med föregående läsår. Utfallet på övriga frågor är oförändrat.

Resultaten beräknas utifrån hur stor andel av eleverna som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala.

*Inkl. nyförvärven av Praktiska Gymnasiet och Hagströmska Gymnasiet. Exkl. blir utfallet 73%, 70%, 79% resp. 72%.

Kvalitetschefens kommentar till gymnasieskolans kvalitetsresultat

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Betygssammanställningen för läsåret 2018/19 visar att andelen med examen steg med nästan 2 procentenheter (exklusive nyförvärven Praktiska Gymnasiet och Hagströmska Gymnasiet). Även den genomsnittliga betygspoängen ökade och ligger strax under riksgenomsnittet. Även när samtliga verksamheter inkluderas steg andelen med examen men i något mindre omfattning.

Gymnasieskolan skiljer sig från grundskolan på så sätt att det över de senaste åren funnits en tendens att sätta högre kursbetyg än vad eleverna presterat på de nationella proven. Detta gäller såväl i svenska som i engelska och matematik. Samtidigt var det fler elever inom AcadeMedia som fick ett lägre betyg än i övriga riket i engelska. Detta talar för att det pågående arbetet med att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning behöver intensifieras ytterligare. Även i det här avseendet finns påfallande stora skillnader mellan gymnasieskolorna inom AcadeMedia.

En svårighet i analysen av gymnasieskolornas resultat är att de resultatmått som finns att tillgå i den nationella statistiken inte är tillräckligt vassa. Det tydligaste exemplet på det är att de mest använda jämförelsemåtten på riksnivå (andel med examen och genomsnittlig betygspoäng) enbart baseras på de elever som klarat att fullfölja sin utbildning. Elever med de lägsta studieresultaten – det vill säga de som inte fått med sig en fullständig utbildning om minst 2500 poäng – exkluderas i beräkningarna och utgör i statistiken ett besvärande ”mörkertal”. Det leder till att en gymnasieskolas betygsresultat kan se betydligt bättre ut än vad de faktiskt är sett till hur skolan lyckats med alla sina elever.

Inte heller finns något ”förädlingsvärde” (value added) att tillgå i den nationella statistiken. Det vill säga ett mått som visar hur skolorna lyckas utveckla elevernas kunskaper i förhållande till den kunskapsnivå de hade när de påbörjade sin gymnasieutbildning. Ett sådant resultatmått skulle starkt bidra till att synliggöra de gymnasieskolor som är verkligt duktiga på att ta sig an uppdraget och får eleverna att nå högre än vad de gjorde i grundskolan.

I avvaktan på vassare resultatmått på nationell nivå har AcadeMedia utvecklat egna verktyg för att följa upp i vilken utsträckning våra gymnasieskolor är effektiva i sitt arbete med att få samtliga elever att fullfölja sin gymnasieutbildning med examen – och dessutom nå sin fulla potential.

När det gäller utfallet i 2018/19 års elevenkät är andelen som rekommenderar sin skola till andra oförändrad medan trivseln bland elever minskar något. Noteras bör att nyförvärven Praktiska Gymnasiet och Hagströmska Gymnasiet ingår i årets siffror varför resultatet inte helt går att jämföra med tidigare år. Variationen mellan de olika skolorna och huvudmännen inom AcadeMedias gymnasiesegment är även här påfallande stor.

AcadeMedias gymnasieskolor har kommit en bra bit på vägen när det handlar om proaktiv uppföljning av elevernas kunskapsutveckling, uppföljning och utveckling av undervisningen och goda exempel på framgångsrikt arbete med strukturerat kollegialt lärande finns inom flera av verksamheterna.

Dessa avgörande insatser utvecklas nu vidare och goda erfarenheter sprids inom koncernen – allt i syfte att kunna höja kvaliteten på varje enskild skola och nå en hög och jämn måluppfyllelse på alla gymnasieskolor inom AcadeMedia.

Gymnasieskolans prioriterade utvecklingsområden 2019/20

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

 • Vidareutveckla den proaktiva uppföljningen av elevernas kunskapsresultat, bl.a. genom införande av examensprognoser för att i god tid fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen för utbildningen
 • Utarbeta en gemensam process och systemstöd för systematiskt arbete med elevernas garanterade undervisningstid

Öka likvärdigheten och utveckla undervisningen

 • Genomföra särskilda utbildningssatsningar för att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning
 • Fullfölja implementeringen av en gemensam process för att utveckla skolornas uppföljning och utvärdering av undervisningen
 • Erbjuda fortsatt processtöd för att utveckla lärarnas undervisningsskicklighet genom strukturerat kollegialt lärande
 • Genomföra introduktionsutbildningar för yrkeslärare och icke-behöriga lärare med fokus på skolans och lärarens uppdrag
 • Genomföra riktade stödinsatser till de lägst presterande gymnasieskolorna

Förstärka elevhälsoarbetet

 • Fortsätta att utveckla den centrala elevhälsoorganisationen för att i högre grad kunna stödja skolornas förebyggande och hälsofrämjande arbete, samt erbjuda kompetensutveckling och nätverksmöjligheter för elevhälsans medicinska insatser
 • Fortsätta det närvarofrämjande arbetet

För information om koncernens prioriterade utvecklingsområden, se kvalitetsrapporten.

Innehållsansvarig

Uppdaterad