Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Inom kvalitetsaspekten funktionell kvalitet följer AcadeMedia upp i vilken mån verksamheterna når de nationella målen för respektive utbildning. Inom gymnasieskolan handlar detta om såväl kunskapsmål som värdegrundsmål.

AcadeMedias målsättning är att samtliga gymnasieelever ska nå en gymnasieexamen. AcadeMedias gymnasieutbildningar ska även ligga över riksgenomsnittet avseende betygspoäng och ha god kontroll på överensstämmelsen mellan resultat på nationella prov och satta betyg. Andelen elever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år ska också ligga över riksgenomsnittet. Samtliga utbildningar ska ha ett positivt förädlingsvärde och därutöver ge eleverna förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential.

Här presenteras de senaste resultaten på följande resultatindikatorer för gymnasieskolan.

 • Andel elever med examen (baserad på elever med avgångsbetyg).
 • Genomsnittlig betygspoäng (baserad på elever med avgångsbetyg).
 • Genomströmning (andel elever med examen inom tre år).
 • Överensstämmelse nationella prov – kursbetyg.
 • Förädlingsvärde (eget värde – framtaget i samarbete med SCB).

AcadeMedia gör varje år en intern sammanställning av gymnasieskolornas betygsresultat. Det preliminära resultatet visar att andelen gymnasieelever med examen minskade något, från 89,4 till 88,8 procent (riksgenomsnitt 2017 var 90,2 procent).

 

 

 

 

 

Den genomsnittliga betygspoängen inom AcadeMedias gymnasie-skolor (baserad på elever med avgångs-betyg) låg läsåret 2017/18 preliminärt på 14,1 – samma nivå som föregående år (riks-genomsnitt 2017 var 14,2). Den genom-snittliga betygspoängen (baserad på elever med examen) låg på 14,8, vilket är något över riksgenomsnittet 2017.

Definitiva utfall och jämförelser med aktuella riksgenomsnitt kan redovisas först vid årsskiftet då den nationella betygsstatistiken presenteras i Skolverkets databas SIRIS.

*Praktiska och Hagströmska gymnasiet ingår inte i AcadeMedias preliminära genomsnitt för 2018.

Gymnasieskolan_genomströmningAndelen elever inom AcadeMedia som fullföljt sin gymnasieutbildning på tre år och erhållit examen läsåret 2016/17 ligger på 73,6 procent. Detta innebär en förbättring med 1,1 procentenheter i jämförelse med föregående år men utfallet är lägre än riksgenomsnittet.

I december 2018 publicerar Skolverket motsvarande siffror avseende läsåret 2017/18.

 

Notera att resultaten som redovisas här är beräknade på en större grupp elever än vad som varit fallet i tidigare presentationer då det i tidigare beräkningar funnits ett större bortfall i underlaget på grund av sekretess.

Andelen gymnasieelever som våren 2018 fick ett högre betyg än vad de presterat på de nationella proven var inom AcadeMedias gymnasieskolor högre än riksgenomsnitten i såväl matematik som svenska och engelska. Samtidigt var det fler elever inom AcadeMedia som fick ett lägre betyg än i övriga riket i både svenska och engelska.

 

För att komplettera den nationella statistiken arbetar AcadeMedia kontinuerligt med att utveckla nya mätetal och analyser. Ett exempel på detta är att ta reda på hur AcadeMedias gymnasieskolor lyckas resultatmässigt med sina elever (uttryckt i genomsnittlig betygspoäng) i förhållande till elevernas kunskapsnivå (uttryckt i meritvärde) när de börjar i gymnasiets första årskurs. AcadeMedia har valt att benämna detta mått förädlingsvärde.

Differensen mellan det faktiska gymnasiebetyget och det förväntade gymnasiebetyget är det vi menar med förädlingsvärdet. Om differensen är positiv har skolan ett högre genomsnittligt gymnasiebetyg än vad som kan förväntas utifrån elevernas meritvärde i årskurs 9. Om differensen är negativ har skolan ett lägre genomsnittligt gymnasiebetyg än vad som kan förväntas utifrån elevernas i meritvärde i årskurs 9.

Förädlingsvärdet beräknas utifrån tre olika grupper av elever: examen*, avgångsbetyg** och samtliga***. Analysen visar att förädlingsvärdet är högst för elever med examen (0,2) medan utfallet för gruppen med avgångsbetyg  respektive samtliga blev 0,1 för vårterminen 2018.

*Elever som erhållit examensbevis
**Elever som fått ett studiebevis om minst 2 500 poäng (innefattar både de elever som fått examensbevis och de som inte fått det men ändå har 2 500 poäng i sitt studiebevis).
***Samtliga elever räknas, dvs. de med examensbevis, de med studiebevis om minst 2 500 poäng samt de med studiebevis om färre än 2 500 poäng.

Funktionell kvalitet – värdegrund

I den årliga enkätundersökningen bland gymnasiets elever finns ett antal frågor som syftar till att övergripande fånga resultatet av skolornas värdegrundsarbete. Frågorna handlar om huruvida eleverna behandlar varandra med respekt och om personalen tar ansvar för att alla blir behandlade med respekt, om eleverna känner sig trygga, om de kan få arbetsro i skolan samt om eleverna tycker att personalen på skolan tar hänsyn till vad de har för synpunkter. Ett positivt utfall registreras för de elever som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på enkätundersökningens tiogradiga skala.

Syftet är att mäta hur väl gymnasieskolorna aktivt och medvetet påverkar och stimulerar eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och om detta kommer till uttryck i praktisk vardaglig handling så att målen i läroplanen nås.

Funktionell_gyDen fråga som noterar högst utfall i 2018 års mätning är den om eleven känner sig trygg i sin skola där 87 procent av eleverna instämmer. Näst högst utfall får frågan om skolans personal ingriper om någon blir illa behandlad (75 procent). Lägst utfall noteras i likhet med tidigare år på frågan om arbetsro (59 procent).

* Frågorna är omformulerade. Tidigare formuleringar:
På min skola behandlar eleverna varandra med respekt.
Personalen på min skola tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt.

Upplevd kvalitet – nöjdhet

Nöjdhet_gyAndelen gymnasieelever som är nöjda med sin skola i sin helhet ligger på samma nivå som förra året medan rekommendations- och trivselgraden har stigit något.

Resultaten beräknas utifrån hur stor andel av eleverna som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala.

Kvalitetschefens kommentar till gymnasieskolans kvalitetsresultat

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

AcadeMedias interna sammanställning för läsåret 2017/18 visar att betygsresultaten när det gäller andel elever med examen ligger strax under det senast publicerade riksgenomsnittet. Betygspoängen för elever med avgångsbetyg såväl som för elever med examen är i nivå med riksgenomsnittet för 2017. Variationen mellan de olika skolorna och huvudmännen inom AcadeMedia är dock påfallande stor.

Gymnasieskolan skiljer sig från grundskolan på så sätt att det över de senaste åren funnits en tendens att sätta högre kursbetyg än vad eleverna presterat på de nationella proven. Detta gäller såväl i svenska som i engelska och matematik. Samtidigt var det fler elever inom AcadeMedia som fick ett lägre betyg än i övriga riket i både svenska och engelska. Detta talar för att det pågående arbetet med att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning behöver intensifieras ytterligare. Även i det här avseendet finns påfallande stora skillnader mellan gymnasieskolorna inom AcadeMedia.

En svårighet i analysen av gymnasieskolornas resultat är att de resultatmått som finns att tillgå i den nationella statistiken inte är tillräckligt vassa. Det tydligaste exemplet på det är att de mest använda jämförelsemåtten på riksnivå (andel med examen och genomsnittlig betygspoäng) enbart baseras på de elever som klarat att fullfölja sin utbildning. Elever med de lägsta studieresultaten – det vill säga de som inte fått med sig en fullständig utbildning om minst 2500 poäng – exkluderas i beräkningarna och utgör i statistiken ett besvärande ”mörkertal” som gör att en gymnasieskolas betygsresultat kan se betydligt bättre ut än vad de faktiskt är sett till hur skolan lyckats med alla sina elever.

Inte heller finns något ”förädlingsvärde” (value added) att tillgå i den nationella statistiken. Det vill säga ett mått som visar hur skolorna lyckas utveckla elevernas kunskaper i förhållande till den kunskapsnivå de hade när de påbörjade sin gymnasieutbildning. Ett sådant resultatmått skulle starkt bidra till att synliggöra de gymnasieskolor som är verkligt duktiga på att ta sig an uppdraget och får eleverna att nå högre än vad de gjorde i grundskolan.

I avvaktan på vassare resultatmått på nationell nivå har AcadeMedia utvecklat egna verktyg för att följa upp i vilken utsträckning våra gymnasieskolor är effektiva i sitt arbete med att få samtliga elever att fullfölja sin gymnasieutbildning med examen – och dessutom nå sin fulla potential.

Koncernens egen sammanställning från läsåret 2017/18 visar att ”mörkertalen” inom AcadeMedias gymnasieskolor totalt sett ligger i nivå med föregående år (cirka 6 procent). Nationella jämförelsetal saknas av ovan nämnda skäl.

När det gäller utfallet i 2018 års elevenkät så ökar både andelen som rekommenderar sin skola till andra och trivseln bland elever något. Variationen mellan de olika skolorna och huvudmännen inom AcadeMedias gymnasiesegment är dock även här påfallande stor.

I årets enkät ställdes en ny övergripande fråga om elevernas nöjdhet med undervisningen. Här var det 69 procent av eleverna som svarade de högsta svarsalternativen. Den statistiska analysen visar att denna nya fråga har det starkaste sambandet med elevernas vilja att rekommendera sin skola till andra. Det är alltså alltid kvaliteten på undervisningen som behöver vara i fokus och det är också det som är vårt högst prioriterade utvecklingsområde. Här handlar det både om satsningar på att regelbundet under pågående läsår följa upp elevernas kunskapsutveckling och att skapa arenor på varje skola för att utveckla lärarnas undervisningsskicklighet genom ett strukturerat kollegialt lärande.

AcadeMedias gymnasieskolor har kommit en bra bit på vägen när det handlar om proaktiv uppföljning av elevernas kunskapsutveckling, uppföljning och utveckling av undervisningen och goda exempel på framgångsrikt arbete med strukturerat kollegialt lärande finns inom flera av verksamheterna.

Dessa avgörande insatser utvecklas nu vidare och goda erfarenheter sprids inom koncernen – allt i syfte att kunna höja kvaliteten på varje enskild skola och nå en hög och jämn måluppfyllelse på alla gymnasieskolor inom AcadeMedia.

Gymnasieskolans prioriterade utvecklingsområden 2018/19

 • Starkare styrkedja och utvecklat kvalitetsarbete
  • Vidareutveckla stödet och strukturen för resultatdialoger i hela styrkedjan
  • Vidareutveckla metodstödet och handledningen till huvudmän och skolor kring organisation och processer för det systematiska kvalitetsarbetet
  • Vidareutveckla den proaktiva uppföljningen av elevernas kunskapsresultat, bl.a. genom införande av examensprognoser för att i god tid fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen för utbildningen
  • Utarbeta en gemensam process och systemstöd för systematiskt arbete med elevernas garanterade undervisningstid
 • Utveckling av undervisningen samt likvärdigheten i bedömning och betygssättning
  • Utarbeta en gemensam process för att utveckla skolornas uppföljning och utvärdering av undervisningen
  • Erbjuda fortsatt processtöd och utbildningsinsatser för att utveckla lärarnas undervisningsskicklighet genom strukturerat kollegialt lärande
  • Genomföra insatser för säkerställande av likvärdig bedömning och betygssättning, bl.a. genom framtagande av särskilda utbildningssatsningar till undervisande lärare
 • Förstärkt elevhälsoarbete
  • Utveckla det närvarofrämjande arbetet genom kompetensutveckling samt framtagande av stödmaterial och gemensamma rutiner för rapportering och hantering av frånvaro
  • Utveckla den centrala elevhälsoorganisationen för att i högre grad kunna stödja skolornas förebyggande och hälsofrämjande arbete, samt erbjuda kompetensutveckling och nätverksmöjligheter för elevhälsans olika professioner

Innehållsansvarig

Uppdaterad