Kvalitetsresultat arbetsförmedlingstjänster

Arbetsförmedlingstjänster omfattar ett stort antal uppdrags- och utbildningsinsatser med olika målsättningar. Hit hör exempelvis Meritportfölj, Grundläggande moduler, Yrkessvenska, andra arbetsmarknadsutbildningar samt Stöd och matchning (STOM). Tjänsterna utförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Vissa av uppdragen inom arbetsförmedlingstjänster är direkta insatser där målet är att deltagarna förvärvar den specifika kunskap som krävs för att kunna arbeta inom ett visst yrke eller starta egen verksamhet. Andra uppdrag är av mer förberedande karaktär där syftet till exempel är att utbildningen ska vara studieförberedande eller ge en orientering om möjliga yrkesvägar inom en bransch. Ytterligare andra uppdrag kan syfta till att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Då utformningen av tjänsterna inom området varierar stort måste mål och resultat mätas utifrån uppdragens olika karaktär. Därför har en indelning gjorts utifrån kompletterande aktör, arbetsmarknadsutbildning samt förberedande utbildning. De olika mål som uppdragsgivaren formulerat i upphandling eller avtal för respektive tjänst är vägledande för uppföljningarna av den funktionella kvaliteten medan den upplevda kvaliteten har gemensamma mål och resultatindikatorer.

De koncernövergripande utgångspunkterna för arbetsförmedlingstjänsterna inom AcadeMedia är att våra deltagare ska nå målen för uppdraget/aktiviteten (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med sin aktivitet (upplevd kvalitet) och att de ska nå hög förberedelse för högre studier/arbetsliv (ändamålsenlig kvalitet). Utfall rörande ändamålsenlig kvalitet kommer att kunna presenteras under våren 2017.

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

vux-arbetsformedlingtjanster-funktionell-kvalitet-diagram_2Inom området Arbetsförmedlingstjänster är andelen som når de uppställda kraven  för utbildningen högst inom Förberedande insatser (Meritportfölj, Grundläggande moduler och Yrkessvenska), med 99, 84 respektive 83 procent. Inom Arbetsmarknad är utfallet 75 procent och lägst utfall syns för Kompletterande aktör (stöd och matchning) med 32 procent. Samtliga utbildningar, bortsett från Grundläggande moduler, har en högre måluppfyllelse 2016 än föregående år.

 

vux-arbetsformedlingtjanster-upplevd-kvalitet-diagramUpplevd kvalitet – nöjdhet

När det gäller nöjdhet visar genomförda uppföljningar att 84,8 procent av deltagarna inom AcadeMedias arbetsförmedlingstjänster kan rekommendera verksamheten till andra och att 81,7 procent är nöjda med utbildningen/aktiviteten. Utfallet är något högre 2016 än föregående års resultat.

 
 
Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad