Kvalitetsresultat arbetsförmedlingstjänster

Arbetsförmedlingstjänster omfattar ett stort antal uppdrags- och utbildningsinsatser med olika målsättningar.

En del uppdrag är direkta insatser där målet är att deltagarna förvärvar den specifika kunskap som krävs för att kunna arbeta inom ett visst yrke eller för att kunna starta egen verksamhet. Andra uppdrag är av mer förberedande karaktär där syftet är att lägga grund för fortsatta studier eller att ge en orientering om olika yrkesvägar inom en bransch. Ytterligare andra uppdrag ska underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

Tjänsterna rymmer under 2019 förberedande utbildning, bestående av Yrkessvenska respektive Yrkes- och studieförberedande moduler samt kompletterande aktör i form av Stöd och matchning (STOM).

Insatserna ut­förs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och inom AcadeMedia ansvarar Eductus, Hermods samt Movant för dessa. Då det sistnämnda bolaget har för få deltagare redovisas inga resultat i dagsläget.

Funktionell kvalitet

Eftersom utformningen av uppdragen inom arbetsförmedlingstjänster är så oli­ka måste mål och resultat mätas utifrån uppdragens olika karaktär. Därför har en indelning gjorts utifrån förberedande insatser och kompletterande aktör.

Inom området förberedande insatser Yrkessvenska genomförs tjänsten och därmed också uppföljningen uppdelad på två spår, A respektive B. Resultatet för 2019 visar att 86 respektive 81 procent av deltagarna når målen för insatsen. Tjänsten Yrkes- och studieförberedande moduler genomförs också i två spår, 1 och 2, där resultaten för 2019 visar att 86 respektive 87 procent av deltagarna når målen för insatsen. AcadeMedias uppdrag som komplette­rande aktör omfattar tjänsten Stöd och matchning och där var det 32 procent av deltagarna som i direkt anslutning till avslutad akti­vitet gick vidare ut i arbete eller studier (riksgenomsnitt för 2018 var 31 procent).

Upplevd kvalitet – nöjdhet

Genomförda uppföljningar visar att 75,8 procent av deltagarna inom AcadeMedias arbetsförmedlingstjänster kan rekommendera verksamheten till andra och att
78,8 procent är nöjda med utbildningen/aktiviteten. Både nöjdheten och rekommendationsgraden går därmed ned jämfört med mätningen våren 2019. Värt att notera är att arbetsförmedlingstjänster har haft en stor omställnings-
process under 2019.

 

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad