Kvalitetsresultat arbetsförmedlingstjänster

Arbetsförmedlingstjänster omfattar ett stort antal uppdrags- och utbildningsinsatser med olika målsättningar.

En del uppdrag är direkta insatser där målet är att deltagarna förvärvar den specifika kunskap som krävs för att kunna arbeta inom ett visst yrke eller för att kunna starta egen verksamhet. Andra uppdrag är av mer förberedande karaktär där syftet är att lägga grund för fortsatta studier eller att ge en orientering om olika yrkesvägar inom en bransch. Ytterligare andra uppdrag ska underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

Tjänsterna rymmer förberedande utbildning, bestående av Yrkessvenska respektive Yrkes- och studieförberedande moduler, kompletterande aktör i form av Stöd och matchning (STOM) samt andra arbetsmarknadsutbildningar. (Avtalet för tjänsterna Grundläggande moduler respektive Meritportfölj gick ut under 2018, varför utfall för helåret därmed inte kan presenteras.)

Insatserna ut­förs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och inom AcadeMedia ansvarar Eductus, Hermods samt Movant för dessa. Då det sistnämnda bolaget nyligen förvärvats och endast har mindre uppdrag inom arbetsmarknadsutbildning finns ännu ej några resultat att redovisa.

Funktionell kvalitet

Eftersom utformningen av uppdragen inom arbetsförmedlingstjänster är så oli­ka måste mål och resultat mätas utifrån uppdragens olika karaktär. Därför har en indelning gjorts utifrån förberedande insatser och kompletterande aktör. Eftersom antalet deltagare på övriga arbetsmarknadsutbildningar är få följs resultaten inte upp i samma omfattning.

Inom området förberedande insatser visar uppföljningarna att 80 procent av deltagarna som läser Yrkessvenska nådde målen under 2018. Mätningen för det första halvåret 2019 visar på ett stabilt resultat. AcadeMedias uppdrag som komplette­rande aktör omfattar tjänsten Stöd och matchning och där var det 30 procent av deltagarna som i direkt anslutning till avslutad akti­vitet gick vidare ut i arbete eller studier (riksgenomsnitt 31 procent). Sammanställningarna för första halv­året 2019 visar en stigande andel med sysselsättning efter avslutad aktivitet.

Upplevd kvalitet – nöjdhet

Genomförda uppföljningar visar att 82,0 procent av deltagarna inom AcadeMedias arbetsförmedlingstjänster kan rekommendera verksamheten till andra och att 85,0 procent är nöjda med utbildningen/aktiviteten. Nöjdheten går därmed ned jämfört med mätningen hösten 2018 medan andel som rekommenderar går upp.

 

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad