Kvalitetsresultat arbetsförmedlingstjänster

Arbetsförmedlingstjänster omfattar ett stort antal uppdrags- och utbildningsinsatser med olika målsättningar. Hit hör exempelvis Yrkessvenska, arbetsmarknadsutbildning samt kompletterande aktör (Stöd och matchning, STOM). Tjänsterna utförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Vissa av uppdragen inom arbetsförmedlingstjänster är direkta insatser där målet är att deltagarna förvärvar den specifika kunskap som krävs för att kunna arbeta inom ett visst yrke eller starta egen verksamhet. Andra uppdrag är av mer förberedande karaktär där syftet till exempel är att utbildningen ska vara studieförberedande eller ge en orientering om möjliga yrkesvägar inom en bransch. Ytterligare andra uppdrag kan syfta till att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Då utformningen av tjänsterna inom området varierar stort måste mål och resultat mätas utifrån uppdragens olika karaktär. Därför har en indelning gjorts utifrån kompletterande aktör, arbetsmarknadsutbildning samt förberedande insatser. De olika mål som uppdragsgivaren formulerat i upphandling eller avtal för respektive tjänst är vägledande för uppföljningarna av den funktionella kvaliteten medan den upplevda kvaliteten har gemensamma mål och resultatindikatorer.

De koncernövergripande utgångspunkterna för arbetsförmedlingstjänsterna inom AcadeMedia är att våra deltagare ska nå målen för uppdraget/aktiviteten (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med sin aktivitet (upplevd kvalitet) och att de ska nå hög förberedelse för högre studier/arbetsliv (ändamålsenlig kvalitet).

Funktionell kvalitet

Sammanställning av aktuella resultat för funktionell kvalitet pågår.

Upplevd kvalitet – nöjdhet

Genomförda uppföljningar visar att 84,2 procent av deltagarna inom AcadeMedias arbetsförmedlingstjänster kan rekommendera verksamheten till andra och att 83,9 procent är nöjda med utbildningen/aktiviteten. Nöjdheten ökar något jämfört med mätningen våren 2018 medan andel som rekommenderar går ner ungefär två procentenheter.

 

Ändamålsenlig kvalitet

Trappan_arbetsföredlingsvuxEn viktig del i AcadeMedias uppföljningsprogram för vuxenutbildningen är att fånga effekten av utbildningsinsatserna för våra elever. Totalt är det cirka 40-50 000 deltagare som utfrågas två gånger per år om vilka steg de tagit efter avslutad utbildning. Av bilden här intill framgår resultatet för den del av de tillfrågade som deltog i arbetsförmedlingstjänster under perioden december 2016 – maj 2017. Utfallet visar att 63 procent av dessa är i arbete/vidare studier sex månader efter avslutad insats.

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad