Kvalitetsresultat arbetsförmedlingstjänster

Arbetsförmedlingstjänster omfattar ett stort antal uppdrags- och utbildningsinsatser med olika målsättningar.

En del uppdrag är direkta insatser där målet är att deltagarna förvärvar den specifika kunskap som krävs för att kunna arbeta inom ett visst yrke eller för att kunna starta egen verksamhet. Andra uppdrag är av mer förberedande karaktär där syftet är att lägga grund för fortsatta studier eller att ge en orientering om olika yrkesvägar inom en bransch. Ytterligare andra uppdrag ska underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

Tjänsterna rymde under 2019 förberedande utbildning, bestående av Yrkessvenska respektive Yrkes- och studieförberedande moduler samt kompletterande aktör i form av Stöd och matchning (STOM).

Insatserna ut­förs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och inom AcadeMedia ansvarar Eductus, Hermods samt Movant för dessa. Då det sistnämnda bolaget har för få deltagare redovisas inga resultat i dagsläget.

Måluppfyllelse

Eftersom utformningen av uppdragen inom arbetsförmedlingstjänster är så oli­ka måste mål och resultat mätas utifrån uppdragens olika karaktär. Därför har en indelning gjorts utifrån förberedande insatser och kompletterande aktör.

Inom området förberedande insatser Yrkessvenska genomförs tjänsten, och därmed också uppföljningen, uppdelad på två spår: A respektive B. Resultatet för 2019 visar att 86 respektive 81 procent av deltagarna nådde målen för insatsen. Tjänsten Yrkes- och studieförberedande moduler genomförs också i två spår, 1 och 2, där resultaten för 2019 visar att 86 respektive 87 procent av deltagarna nådde målen för insatsen. AcadeMedias uppdrag som komplette­rande aktör omfattar tjänsten Stöd och matchning och där var det 32 procent av deltagarna som i direkt anslutning till avslutad akti­vitet gick vidare ut i arbete eller studier (riksgenomsnitt för 2018 var 31 procent).

Nöjdhet

Den senast genomförda deltagarenkäten visar att
80,0 procent av deltagarna inom AcadeMedias arbetsförmedlingstjänster kan rekommendera verksamheten till andra och att 80,6 procent är nöjda med utbildningen/aktiviteten. Både nöjdheten och rekommendationsgraden steg därmed jämfört med föregående mätning vilket är glädjande då resultaten verkar ha hämtat sig något från nedgången 2019 då arbetsförmedlingen hade en stor omställningsprocess.

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad