Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

AcadeMedias vuxenutbildningar har under 2016/17 haft ett stort och betydelsefullt uppdrag i att minska utanförskapet, öka sysselsättningsgraden och att bidra till integrationen av nyanlända. Det arbetet kommer även framgent att vara viktigt då behoven fortsätter att vara stora och volymökningen inom vissa målgrupper är avsevärd.

Nöjdheten och benägenheten att rekommendera verksamheterna inom AcadeMedias vuxenutbildning fortsätter totalt sett att vara hög och stabil, vilket indikerar att deltagarna tycker att våra utbildningsanordnare gör ett bra arbete. Vissa nedgångar noteras dock inom sfi och grundläggande vux, vilket sannolikt är en konsekvens av det gångna årets ökade utmaningar för dessa verksamhetsområden.

ingela-gullberg
Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Resultaten när det gäller funktionell kvalitet har överlag legat stabila över tid inom såväl grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som i yrkeshögskolan, medan lärsträckan inom sfi ökat de senaste året. Bekymmersamt är att resultaten för den gymnasial vuxenutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen fortsätter att ligga en bra bit under riksgenomsnitten. Här behöver AcadeMedias vuxenutbildning analysera och åtgärda de delar i utbildningarnas upplägg som verkar hämmande på måluppfyllelsen. Det finns också en fortsatt utmaning i att minska andelen som avbryter studierna. Detta oavsett om det handlar om yrkes/studieförberedande kurser eller pedagogisk modell (närlärande, flex- eller distansutbildning).

Riktigt glädjande är att vuxenutbildningens, för Sverige unika, uppföljning av vad tidigare deltagare gör sex månader efter avslutad insats visar en stigande andel deltagare i arbete/vidare studier 6 månader efter avslutad insats (från 75% till 79%). Endast 12 procent angav att de var arbetssökanden (resterande 8 procent uppgav föräldraledighet eller annat skäl). Resultaten ligger i linje med den mätning som genomfördes under hösten 2016, dock med en minskning av andelen arbetssökande (som då låg på 15 procent). Sannolikt är detta en konsekvens av det ökade fokus som både AcadeMedia och arbetsmarknadens övriga parter har på sysselsättning i form av arbete eller vidareutbildning.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad