Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

AcadeMedias vuxenutbildningar har ett stort och betydelsefullt uppdrag i att minska utanförskapet, öka sysselsättningsgraden och att bidra till integrationen av nyanlända. Det arbetet kommer även framgent att vara viktigt då behoven fortsätter att vara stora och volymökningen inom vissa målgrupper är avsevärd.

Nöjdheten och benägenheten att rekommendera verksamheterna inom AcadeMedias vuxenutbildning fortsätter totalt sett att vara hög vilket indikerar att deltagarna tycker att våra utbildningsanordnare gör ett bra arbete. Vissa nedgångar noteras dock inom arbetsförmedlingtjänster och yrkeshögskolan.

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Resultaten när det gäller funktionell kvalitet har under 2017 stigit inom såväl grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som i yrkeshögskolan. Den senare utbildningsformen uppvisar en förbättring om hela fem procentenheter. Måluppfyllelsen är dock ännu inte på de nivåer som vi skulle önska med hänsyn tagen till riksgenomsnitten och våra övergripande målsättningar. Lärsträckan inom sfi har ökat ytterligare det senaste året och orsakerna till detta behöver analyseras ytterligare. En delförklaring skulle exempelvis kunna vara att allt fler sfi-elever kombinerar sina studier med andra parallella insatser i form av förberedande utbildningar som Arbetsförmedlingen upphandlar.

Glädjande är att vuxenutbildningens, för Sverige unika, uppföljning av vad tidigare deltagare gör sex månader efter avslutad insats visar en fortsatt stabil andel deltagare i arbete/vidare studier 6 månader efter avslutad insats (78 procent att jämföra med 79 procent i förra mätningen). Endast 14 procent angav att de var arbetssökanden (resterande 8 procent uppgav föräldraledighet eller annat skäl). Arbetsmarknaden är stark i Sverige men de som står längst ifrån har en svårare väg att gå för att nå självförsörjning. Vår utgångspunkt är att skapa de bästa förutsättningarna för människor att hitta ett nytt arbete, studera vidare eller på annat sätt få en nystart i livet. Det fortsätter vi att jobba med inom alla våra uppdrag under 2019.

Innehållsansvarig

Uppdaterad