Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

AcadeMedias vuxenutbildningar har under 2016/17 haft ett stort och betydelsefullt uppdrag i att minska utanförskapet, öka sysselsättningsgraden och att bidra till integrationen av nyanlända. Det arbetet kommer även framgent att vara viktigt då behoven fortsätter att vara stora och volymökningen inom vissa målgrupper är avsevärd.

Nöjdheten och benägenheten att rekommendera verksamheterna inom AcadeMedias vuxenutbildning fortsätter att vara hög och stabil, vilket indikerar att deltagarna tycker att våra utbildningsanordnare gör ett bra arbete, dock kan vissa nedgångar noteras inom sfi och grundläggande vux. Orsakerna till detta behöver nu noga analyseras.

ingela-gullberg
Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Resultaten när det gäller funktionell kvalitet har överlag varit stabila över tid inom såväl grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som i yrkeshögskolan, medan lärsträckan inom sfi ökat de senaste året. Under 2016 har utfallet när det gäller betyg inom gymnasial vuxenutbildning och examensgrad inom yrkeshögskolan fortsatt legat under riksgenomsnitten, medan betygsresultaten inom grundläggande vuxenutbildning legat något över. Sammanställningar för första halvåret 2017 pågår.

Det kan konstateras att det finns en fortsatt utmaning i att ytterligare minska andelen som avbryter studierna samt att öka andelen elever med godkända betyg och/eller examen. Detta oavsett om det handlar om yrkes/studieförberedande kurser eller pedagogisk modell (närlärande, flex- eller distansutbildning).

Riktigt glädjande är att vuxenutbildningens, för Sverige unika, uppföljning av vad tidigare deltagare gör sex månader efter avslutad insats visar en stigande andel deltagare i arbete/vidare studier 6 månader efter avslutad insats (från 75% till 79%).

Endast 12 procent angav att de var arbetssökanden (resterande 8 procent uppgav föräldraledighet eller annat skäl). Resultaten ligger i linje med den mätning som genomfördes under hösten 2016, dock med en minskning av andelen arbetssökande (som då låg på 15 procent). Sannolikt är detta en konsekvens av det ökade fokus som både AcadeMedia och arbetsmarknadens övriga parter har på sysselsättning i form av arbete eller vidareutbildning.

Kvalitetsarbetet inom AcadeMedias vuxenutbildning har under de senaste åren utvecklats avsevärt och med det gedigna uppföljningsprogram som utarbetats finns goda förutsättningar för att måluppfyllelsen i olika kvalitetsaspekter ska öka ytterligare – i riktning mot att alla som deltar i våra verksamheter ska nå målen.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad