Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

AcadeMedias vuxenutbildningar har under 2016 haft ett stort och betydelsefullt uppdrag i att minska utanförskapet, öka sysselsättningsgraden och att bidra till integrationen av nyanlända. Det arbetet kommer även framgent att vara viktigt då behoven fortsätter att vara stora och volymökningen inom vissa målgrupper är avsevärd.

Nöjdheten och benägenheten att rekommendera verksamheterna inom AcadeMedias vuxenutbildning fortsätter att vara hög och stigande, vilket indikerar att deltagarna tycker att våra utbildningsanordnare gör ett bra arbete.

ingela-gullberg
Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Resultaten när det gäller funktionell kvalitet är överlag stabila mellan 2015 och 2016 inom såväl Sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som arbetsförmedlingstjänster och yrkeshögskolan. Utfallet är dock fortsatt under senast tillgängliga riksgenomsnitt avseende betyg inom gymnasial vuxenutbildning liksom för examensgrad inom yrkeshögskolan. Där finns en fortsatt utmaning att ytterligare minska andelen som avbryter studierna och att öka andelen elever med godkända betyg och/eller examen. Detta oavsett om det handlar om yrkes/studieförberedande kurser eller pedagogisk modell (närlärande, flex- eller distansutbildning).

Samtidigt är det tydligt att vuxenutbildningens elever/deltagare är nöjda med sina utbildningar. Resultaten inom den upplevda kvaliteten är 2016 betydligt högre än föregående år. Framförallt är det yrkeshögskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen som uppvisar en positiv trend, men det finns även andra goda exempel på detta.

Kvalitetsarbetet inom AcadeMedias vuxenutbildning har under de senaste åren utvecklats avsevärt och med det gedigna uppföljningsprogram som utarbetats finns goda förutsättningar för att måluppfyllelsen i olika kvalitetsaspekter ska öka ytterligare – i riktning mot att alla som deltar i våra verksamheter ska nå målen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad