Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

AcadeMedias vuxenutbildningar har ett stort och betydelsefullt uppdrag i att minska utanförskapet, öka sysselsättningsgraden och att bidra till integrationen av nyanlända. Det arbetet kommer även framgent att vara viktigt då behoven fortsätter att vara stora och volymökningen inom vissa målgrupper är avsevärd.

Nöjdheten och benägenheten att rekommendera verksamheterna inom AcadeMedias vuxenutbildning fortsätter totalt sett att vara hög vilket indikerar att deltagarna tycker att våra utbildningsanordnare gör ett bra arbete. Vissa nedgångar noteras dock inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskolan. Av vår analys framkommer att den upplevda kvaliteten är lägre inom flexutbildningarna (där studier på distans kombineras med frivillig handledning på plats). Här behöver vi förbättra informationen om handledningens betydelse dels för att kunna påverka och utöva inflytande över den egna utbildningen, dels som en resurs för att bättre klara studierna. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen är det vissa enskilda kurser som noterar ett lägre resultat och där behöver vi ytterligare förstärka stödet från lärare och utveckla distanskursernas upplägg för att bättre kunna möta de studerandes behov och förväntningar.

ingela-gullberg
Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Resultaten när det gäller funktionell kvalitet har överlag legat stabila över tid inom såväl grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som i yrkeshögskolan, medan lärsträckan inom sfi ökat det senaste året. Bekymmersamt är att resultaten för den gymnasiala vuxenutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen fortsätter att ligga en bra bit under riksgenomsnitten. Här behöver AcadeMedias vuxenutbildning analysera och åtgärda de delar i utbildningarnas upplägg som verkar hämmande på måluppfyllelsen. Det finns också en fortsatt utmaning i att minska andelen som avbryter studierna. Detta oavsett om det handlar om yrkes/studieförberedande kurser eller pedagogisk modell (närlärande, flex- eller distansutbildning).

Glädjande är att vuxenutbildningens, för Sverige unika, uppföljning av vad tidigare deltagare gör sex månader efter avslutad insats visar en stigande andel deltagare i arbete/vidare studier sex månader efter avslutad insats (från 75% till 79%). Endast 12 procent angav att de var arbetssökanden (resterande 8 procent uppgav föräldraledighet eller annat skäl). Resultaten ligger i linje med den mätning som genomfördes under hösten 2016, dock med en minskning av andelen arbetssökande (som då låg på 15 procent). Sannolikt är detta en konsekvens av det ökade fokus som både AcadeMedia och arbetsmarknadens övriga parter har på sysselsättning i form av arbete eller vidareutbildning.

Innehållsansvarig

Uppdaterad