Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

AcadeMedias vuxenutbildningar har ett stort och betydelsefullt uppdrag i att minska utanförskapet, öka sysselsättningsgraden och att bidra till integrationen av nyanlända. Det arbetet kommer även framgent att vara viktigt då behoven fortsätter att vara stora och volymökningen inom vissa målgrupper är avsevärd.

Nöjdheten och benägenheten att rekommendera verksamheterna inom AcadeMedias vuxenutbildning fortsätter totalt sett att vara hög vilket indikerar att deltagarna tycker att våra utbildningsanordnare gör ett bra arbete. Emellertid noteras dock vissa nedgångar inom gymnasial vuxenutbildning och arbetsförmedlingtjänster när det gäller rekommendationsbenägenheten.

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Resultaten när det gäller funktionell kvalitet har under 2018 sjunkit inom såväl grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som i yrkeshögskolan. Nedgångarna ligger på mellan en och två procentenheter. Måluppfyllelsen är därmed ännu inte på de nivåer som vi skulle önska med hänsyn tagen till riksgenomsnitten och våra övergripande målsättningar. Lärsträckan inom sfi har minskat det senaste året, vilket är positivt, men ligger fortfarande en bit över riksgenomsnittet. Fokus ligger därför på att effektivisera undervisningen och studerandeflödet genom utbildningen genom att exempelvis korta tiden till nationellt slutprov. Det är även en fortsatt utmaning i att rekrytera behöriga och legitimerade lärare.

Innehållsansvarig

Uppdaterad