Kvalitetsresultat grundläggande vuxenutbildning

Kurser på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna de kunskaper som behövs för att delta i samhälls- och arbetslivet. De syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Elevgruppen har i hög grad annat modersmål än svenska.

Inom AcadeMedia är det Hermods och Eductus som huvudsakligen bedriver vuxenutbildning på grundläggande nivå (NTI-skolan har endast ett fåtal elever och undantas därför i denna redovisning). Utbildningen bedrivs enligt avtal med kommuner och erbjuds vanligtvis i form av klassrumsundervisning (närstudier) men även genom distansundervisning eller en kombination av de båda (flexundervisning).

De koncernövergripande utgångspunkterna för den grundläggande vuxenutbildningen inom Academedia är att eleverna ska nå målen för sina kurser/utbildningen (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med utbildningen (upplevd kvalitet) och att de ska nå hög förberedelse för högre studier/arbetsliv (ändamålsenlig kvalitet).

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Andelen elever som når betygen A-E (dvs. minst godkänt) inom AcadeMedias grundläggande vuxenutbildning var år 2017 drygt 90 procent. Detta är en liten uppgång jämfört med 2016, och är fortsatt över riksgenomsnittet.

 

Upplevd kvalitet – nöjdhet

Totalt var det 76,0 procent av eleverna inom AcadeMedias grundläggande vuxenutbildning som var nöjda med sin utbildning och 82,0 procent kunde rekommendera den till andra. Nöjdhetsgraden har minskat något jämfört med mätningen hösten 2017, medan andelen som kan rekommendera anordnaren ökat markant.

 

Ändamålsenlig kvalitet

Trappan_grundvuxEn viktig del i AcadeMedias uppföljningsprogram för vuxenutbildningen är att fånga effekten av utbildningsinsatserna för våra elever. Totalt är det cirka 40-50 000 deltagare som utfrågas två gånger per år om vilka steg de tagit efter avslutad utbildning. Av bilden här intill framgår resultatet för den del av de tillfrågade som läste grundläggande vuxenutbildning under perioden december 2016 – maj 2017. Utfallet visar att 80 procent av dessa är i arbete/vidare studier sex månader efter avslutad insats.

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad