Kvalitetsresultat grundläggande vuxenutbildning

Kurser på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna de kunskaper som behövs för att delta i samhälls- och arbetslivet. De syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Elevgruppen har i hög grad annat modersmål än svenska.

Inom AcadeMedia är det Hermods, Eductus och NTI-skolan som huvudsakligen bedriver vuxenutbildning på grundläggande nivå. Utbildningen bedrivs enligt avtal med kommuner och sker som klassrumsundervisning (närstudier), som distansundervisning eller en kombination av de båda (flexundervisning). Ungefär hälften av kurserna läses på distans.

De koncernövergripande utgångspunkterna för den grundläggande vuxenutbildningen inom Academedia är att eleverna ska nå målen för sina kurser/utbildningen, att de ska vara nöjda med utbildningen och att de ska nå hög förberedelse för högre studier/arbetsliv.

Kunskapsresultat

Andelen elever som når betygen A-E (dvs. minst godkänt) inom AcadeMedias grundläggande vuxenutbildning var 87,3 procent år 2019. Detta är en marginell nedgång jämfört med 2018 och utfallet ligger under riksgenomsnittet på 88,7 procent. Av AcadeMedias totala antal elever inom grundläggande vuxenutbildning 2019 var det cirka 50 procent som läste utbildningen på distans medan det i riket totalt sett var cirka 14 procent. Delas totalresultatet upp mellan de elever som haft distansundervisning och de som genomfört utbildningen på plats (närlärande) noteras att 86,6 procent av distanseleverna och 88,5 procent av eleverna som genomfört utbildningen på plats nådde minst betyget E under 2019. Motsvarande andel för riket som helhet var 84 respektive 90 procent.

Nöjdhet

Totalt var det 88,6 procent av eleverna inom AcadeMedias grundläggande vuxenutbildning som var nöjda med sin utbildning, vilket är en minskning jämfört med hösten 2019. Rekommendationsgraden fortsätter istället att öka och landar hösten 2020 på 89,4 procent.

 

 

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad