Kvalitetsresultat svenska för invandrare (Sfi)

Utbildning i Svenska för invandrare (Sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Sfi ska vara flexibel och individanpassad för att kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter såsom exempelvis arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. Sfi-verksamheten inom AcadeMedia genomförs i Hermods och Eductus regi.

De koncernövergripande utgångpunkterna för AcadeMedias Sfi-verksamhet är att eleverna ska nå målen för utbildningen, mätt som antal betyg E och antal timmar i genomsnitt per avklarad kurs (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med utbildningen (upplevd kvalitet) och att de ska få god förberedelse för högre studier/arbetsliv (ändamålsenlig kvalitet). Utfall rörande ändamålsenlig kvalitet kommer att kunna presenteras senare under våren 2017.

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Den funktionella kvaliteten inom Sfi mäts med den så kallade ”lärsträckan”. Med det menas antalet timmar det tar för eleven från det att han eller hon påbörjar en kurs till dess att kursen avslutas med ett betyg, fördelat på respektive kurs. Under 2016 var det drygt 8 000 betyg som sattes efter avslutad kurs inom Sfi.

Resultaten visar på en något längre lärsträcka under 2016 (255 timmar) än 2015 (231 timmar). Det gäller alla kurser förutom en (1B) som har kortare lärsträcka än föregående år. Nationella jämförelsetal saknas ännu då Skolverket ännu inte publicerat sådana för 2016.

Likaså har lärsträckan inom AcadeMedias Sfi-kurser varit längre än genomsnittet i riket som 2015 var 213 timmar. Att ta i beaktande är att rikets lärsträcka ökade mellan 2014 och 2015 och det är troligt är att den ökar ytterligare 2016 vilket gör att en mer exakt jämförelse och analys kan göras mellan AcadeMedia och riket först när Skolverket har publicerat resultaten för riket.

En förklaring till att lärsträckan ökat kan vara att antalet elever inom Sfi stigit väsentligt under 2016. AcadeMedias Sfi-verksamhet har också i högre grad än tidigare tagit emot elever med trauman eller plågsamma erfarenheter från sina hemländer som inte bearbetats innan de påbörjat sin utbildning. Likaså har den ökade volymen flyktingar gjort att problem med boende och andra praktiska omständigheter skapat en stress hos de Sfi-studerande. Detta har sammantaget ställt allt högre krav på en snabb, effektiv och kvalitetsmässig integration och utbildning.

vux-sfi-upplevd-kvalitet-diagramUpplevd kvalitet – nöjdhet

Elevernas nöjdhet följs upp genom deltagarenkäter. I 2016 års mätning var 77,4 procent av eleverna inom AcadeMedias Sfi-utbildningar nöjda med utbildningen och 80,8 procent uppgav att de kunde tänka sig att rekommendera utbildningen till andra. Noterbart är att andelen som kan rekommendera utbildningen är stabil över tid medan nöjdhetsgraden har gått ner jämfört med mätningen hösten 2015.

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad