Kvalitetsresultat svenska för invandrare (sfi)

Utbildning i Svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Sfi ska vara flexibel och individanpassad för att kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter såsom exempelvis arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. Sfi-verksamheten inom AcadeMedia genomförs i Hermods och Eductus regi.

De koncernövergripande utgångpunkterna för AcadeMedias sfi-verksamhet är att eleverna ska nå målen för utbildningen, mätt som antal betyg E och antal timmar i genomsnitt per avklarad kurs (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med utbildningen (upplevd kvalitet) och att de ska få god förberedelse för högre studier/arbetsliv (ändamålsenlig kvalitet).

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Den funktionella kvaliteten inom sfi mäts med den så kallade ”lärsträckan”. Med det menas antalet timmar det tar för eleven från det att han eller hon påbörjar en kurs till dess att kursen avslutas med ett betyg, fördelat på respektive kurs. Under 2016 var det drygt 8 000 betyg som sattes efter avslutad kurs inom sfi.

larstracka-vuxResultaten visar på en något längre lärsträcka under 2016 (255 timmar) än 2015 (231 timmar). Det gäller alla kurser förutom en (1B) som har kortare lärsträcka än föregående år. Även den genomsnittliga lärsträckan i riket som helhet ökade mellan 2015 och 2016 (från 213 till 231 timmar).

En förklaring till att lärsträckan ökat kan vara att antalet elever inom sfi stigit väsentligt under 2016. AcadeMedias sfi-verksamhet har också i högre grad än tidigare tagit emot elever med trauman eller plågsamma erfarenheter från sina hemländer som inte bearbetats innan de påbörjat sin utbildning. Likaså har den ökade volymen flyktingar gjort att problem med boende och andra praktiska omständigheter skapat en stress hos de sfi-studerande. Detta har sammantaget ställt allt högre krav på en snabb, effektiv och kvalitetsmässig integration och utbildning.

Upplevd kvalitet – nöjdhet

SFI_upplevdElevernas nöjdhet följs upp genom deltagarenkäter. I hösten mätning (2017) var det 78,6 procent av eleverna inom AcadeMedias sfi-utbildningar som angav de högsta svarsalternativen (7-10) på frågan om de var nöjda med utbildningen. På motsvarande sätt uppgav 83,2 procent att de kunde tänka sig att rekommendera utbildningen till andra. Både andelen som kan rekommendera anordnaren och nöjdhetsgraden har stigit jämfört med mätningen våren 2017.

Ändamålsenlig kvalitet

sfi_trappan_vuxEn viktig del i AcadeMedias uppföljningsprogram för vuxenutbildningen är att fånga effekten av utbildningsinsatserna för våra elever. Totalt är det cirka 40 000 deltagare som utfrågas två gånger per år om vilka steg de tagit efter avslutad utbildning. Av bilden här intill framgår resultatet för den del av de tillfrågade som läste sfi under perioden mars-augusti 2016. Utfallet visar att 74 procent av dessa är i arbete/vidare studier sex månader efter avslutad insats.

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad