Kvalitetsresultat svenska för invandrare (sfi)

Utbildning i Svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Sfi ska vara flexibel och individanpassad för att kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter såsom exempelvis arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. Sfi-verksamheten inom AcadeMedia genomförs i Hermods och Eductus regi.

De koncernövergripande utgångpunkterna för AcadeMedias sfi-verksamhet är att eleverna ska nå målen för utbildningen, mätt som antal betyg E och antal timmar i genomsnitt per avklarad kurs (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med utbildningen (upplevd kvalitet) och att de ska få god förberedelse för högre studier/arbetsliv (ändamålsenlig kvalitet). Under 2018/19 genomfördes dock ingen uppföljning av den ändamålsenliga kvaliteten inom sfi.

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Den funktionella kvaliteten inom sfi mäts med den så kallade ”lärsträckan”. Med det menas antalet timmar det tar för eleven från det att han eller hon påbörjar en kurs till dess att kursen avslutas med ett betyg, fördelat på respektive kurs. Under 2018 var det cirka 11 900 betyg som sattes efter avslutad kurs inom sfi.

Resultaten visar på en kortare lärsträcka under 2018 (240 timmar) än 2017 (270 timmar). Även i riket har det under senare år noterats en något sjunkande lärsträcka. Sammanställningar för första halvåret 2019 visar dock på en ökande lärsträcka för AcadeMedia.

Upplevd kvalitet – nöjdhet

Elevernas nöjdhet följs upp genom deltagarenkäter. I vårens mätning (2019) var det 79,1 procent av eleverna inom AcadeMedias sfi-utbildningar som angav de högsta svarsalternativen (7-10) på frågan om de var nöjda med utbildningen. På motsvarande sätt uppgav 83,5 procent att de kunde tänka sig att rekommendera utbildningen till andra. Nöjdheten har därmed ökat marginellt medan rekommendationsgraden gått ned jämfört med mätningen hösten 2018.

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad