Kvalitetsresultat svenska för invandrare (sfi)

Utbildning i Svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Sfi ska vara flexibel och individanpassad för att kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter såsom exempelvis arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. Sfi-verksamheten inom AcadeMedia genomförs i Hermods och Eductus regi.

De koncernövergripande utgångpunkterna för AcadeMedias sfi-verksamhet är att eleverna ska nå målen för utbildningen, mätt som antal betyg E och antal timmar i genomsnitt per avklarad kurs (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med utbildningen (upplevd kvalitet) och att de ska få god förberedelse för högre studier/arbetsliv (ändamålsenlig kvalitet).

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Den funktionella kvaliteten inom sfi mäts med den så kallade ”lärsträckan”. Med det menas antalet timmar det tar för eleven från det att han eller hon påbörjar en kurs till dess att kursen avslutas med ett betyg, fördelat på respektive kurs. Under 2017 var det drygt 12 300 betyg som sattes efter avslutad kurs inom sfi.

Resultaten visar på en fortsatt längre lärsträcka under 2017 (270 timmar) än 2016 (255 timmar). Mellan 2016 och 2017 minskade dock lärsträckan något i riket.

Upplevd kvalitet – nöjdhet

Elevernas nöjdhet följs upp genom deltagarenkäter. I vårens mätning (2018) var det 81,0 procent av eleverna inom AcadeMedias sfi-utbildningar som angav de högsta svarsalternativen (7-10) på frågan om de var nöjda med utbildningen. På motsvarande sätt uppgav 85,0 procent att de kunde tänka sig att rekommendera utbildningen till andra. Både andelen som kan rekommendera anordnaren och nöjdhetsgraden har stigit jämfört med mätningen hösten 2017.

Ändamålsenlig kvalitet

Trappan_sfiEn viktig del i AcadeMedias uppföljningsprogram för vuxenutbildningen är att fånga effekten av utbildningsinsatserna för våra elever. Totalt är det cirka 40-50 000 deltagare som utfrågas två gånger per år om vilka steg de tagit efter avslutad utbildning. Av bilden här intill framgår resultatet för den del av de tillfrågade som läste sfi under perioden december 2016 – maj 2017. Utfallet visar att 72 procent av dessa är i arbete/vidare studier sex månader efter avslutad insats.

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad