Kvalitetsresultat svenska för invandrare (sfi)

Utbildning i Svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Sfi ska vara flexibel och individanpassad för att kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter såsom exempelvis samhällsorientering, arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. Sfi-verksamheten inom AcadeMedia genomförs i regi av Hermods, Eductus och NTI. Då det sistnämnda bolaget har för få deltagare redovisas inga resultat i dagsläget.

De koncernövergripande utgångspunkterna för AcadeMedias sfi-verksamhet är att eleverna ska nå målen för utbildningen, mätt som antal betyg E och antal timmar i genomsnitt per avklarad kurs, att de ska vara nöjda med utbildningen och att de ska få god förberedelse för högre studier/arbetsliv.

Lärsträcka

En av de uppföljningar som görs inom sfi handlar om att mäta den så kallade ”lärsträckan”. Med det menas antalet timmar det tar för eleven från det att hen påbörjar en kurs till dess att kursen avslutas med ett betyg, fördelat på respektive kurs. Under 2020 var det cirka 6 400 betyg
(2019: 10 600 betyg) som sattes efter avslutad kurs inom sfi.

Resultaten visar på en längre lärsträcka under 2020 (291 timmar) än 2019
(247 timmar) vilket sannolikt hänger samman med övergången till distansutbildning under pandemin. I riket har det under senare år noterats en något sjunkande lärsträcka, men 2019 steg den till 227 timmar. Rikssnitt för 2020 har ännu inte publicerats.

Nöjdhet

Elevernas nöjdhet följs upp genom deltagarenkäter.I höstens mätning (2020) var det 77,5 procent av eleverna inom AcadeMedias sfi-utbildningar som angav de högsta svarsalternativen (7-10) på frågan om de var nöjda med utbildningen. På motsvarande sätt uppgav 85,2 procent att de kunde tänka sig att rekommendera utbildningen till andra. Både nöjdheten och rekommendationsgraden har därmed minskat jämfört med mätningen hösten 2019.

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad