Kvalitetsresultat svenska för invandrare (sfi)

Utbildning i Svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Sfi ska vara flexibel och individanpassad för att kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter såsom exempelvis samhällsorientering, arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. Sfi-verksamheten inom AcadeMedia genomförs i regi av Hermods, Eductus och NTI. Då det sistnämnda bolaget har för få deltagare redovisas inga resultat i dagsläget.

De koncernövergripande utgångpunkterna för AcadeMedias sfi-verksamhet är att eleverna ska nå målen för utbildningen, mätt som antal betyg E och antal timmar i genomsnitt per avklarad kurs (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med utbildningen (upplevd kvalitet) och att de ska få god förberedelse för högre studier/arbetsliv (ändamålsenlig kvalitet). Under 2018/19 genomfördes dock ingen uppföljning av den ändamålsenliga kvaliteten inom sfi.

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Den funktionella kvaliteten inom sfi mäts med den så kallade ”lärsträckan”. Med det menas antalet timmar det tar för eleven från det att han eller hon påbörjar en kurs till dess att kursen avslutas med ett betyg, fördelat på respektive kurs. Under 2019 var det cirka 10 600 betyg som sattes efter avslutad kurs inom sfi.

Resultaten visar på en längre lärsträcka under 2019
(247 timmar) än 2018 (240 timmar). I riket har det under senare år noterats en något sjunkande lärsträcka. Rikssnittet för 2019 förväntas komma i maj-juni 2020.

Upplevd kvalitet – nöjdhet

Elevernas nöjdhet följs upp genom deltagarenkäter. I höstens mätning (2019) var det 80,8 procent av eleverna inom AcadeMedias sfi-utbildningar som angav de högsta svarsalternativen (7-10) på frågan om de var nöjda med utbildningen. På motsvarande sätt uppgav 86,1 procent att de kunde tänka sig att rekommendera utbildningen till andra. Både nöjdheten och rekommendationsgraden har därmed ökat jämfört med mätningen våren 2019.

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad