Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Utveckla organisationen för att säkerställa att verksamheterna lever upp till grundläggande lagkrav och bedriver ett kvalitets- och utvecklingsarbete inriktat på högre måluppfyllelse.

Fullfölja arbetet med en tydlig och effektiv kvalitetsorganisation som stöttar i processer avseende kvalitetssäkring och ständiga förbättringar inom hela vuxenutbildningen.

I högre grad (på segments-, verksamhetsområdes- och enhetsnivå) använda kvalitetsarbetet för att följa upp och utveckla nya och befintliga verksamhetsområden med fokus på ökad måluppfyllelse.

Fullfölja arbetet med enhetliga mätmetoder, enkätunderlag och skalor för att kunna göra jämförelser och utvärdera verksamheten på ett ändamålsenligt sätt på alla nivåer.

Genomföra ytterligare insatser för att stärka analysarbetet på verksamhets- och enhetsnivå för att gemensamt kunna identifiera positiva och negativa avvikelser beträffande måluppfyllelse i olika aspekter.

Genomföra riktade insatser för att kunna höja måluppfyllelsen på de lägst presterande verksamheterna.

Vidareutveckla former för erfarenhetsutbyte mellan verksamheterna där enheter med hög måluppfyllelse kan överföra viktiga lärdomar till andra.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad