Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden 2020/21

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

  • Fortsätta implementering av ledningssystemet inom hela vuxenutbildningen
  • Vidareutveckla systematiken, metoderna och processerna för egenkontroll och interna granskningar
  • Utveckla mätmetodiken och systemstödet för att i ännu högre grad kunna utgå från relevant data i kvalitetsarbetet
  • Skapa förutsättningar och former för ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika verksamhetsområden

Utveckla undervisningen/insatserna

  • Skapa förutsättningar för att kunna öka individanpassningen inom samtliga verksamhetsområden
  • Vidareutveckla distanspedagogiken för att i ännu högre grad kunna möta deltagarnas skilda behov och förutsättningar
  • Utveckla den proaktiva uppföljningen av deltagarnas kunskapsutveckling
  • Utveckla systematiken och metoderna för uppföljning av lärarnas/utbildarnas arbete i syfte att sprida goda exempel
  • Vidareutveckla stöd för undervisningen i de olika utbildningsuppdragen

Innehållsansvarig

Uppdaterad