Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden 2019/20

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

  • Implementera det nya ledningssystemet inom hela vuxenutbildningen
  • Vidareutveckla systematiken, metoderna och processerna för egenkontroll och interna granskningar
  • Utveckla mätmetodik och systemstöd för att i än högre grad kunna utgå från relevant data i kvalitetsarbetet
  • Genomföra insatser för ökad samverkan och spridning av best practice mellan de olika verksamhetsområdena

Utveckling av undervisningen/insatserna

  • Öka individanpassningen inom samtliga verksamhetsområden
  • Vidareutveckla distanspedagogiken för att i än högre grad kunna möta elevernas/de studerandes skilda behov och förutsättningar
  • Utveckla den proaktiva uppföljningen av elevernas/de studerandes kunskapsutveckling
  • Utveckla systematiken och metoderna för uppföljning av lärarnas/utbildarnas arbete i syfte att sprida best practice i olika utbildningsformer och utbildningsuppdrag

För information om koncernens prioriterade utvecklingsområden, se kvalitetsrapporten.

Innehållsansvarig

Uppdaterad