Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Starkare styrkedja och utvecklat kvalitetsarbete

 • Förbättra systemstöd och struktur för resultatdialoger i hela styrkedjan och utvecklad analys av resultaten på varje enhet
 • Utveckla systematik, metod och process för interna granskningar
 • Skapa arbetssätt för tidiga insatser för att lyfta de lägst presterande enheterna
 • Fånga framgångsrika arbetssätt hos de bäst presterande enheterna och sprida best practice över organisationen

Utveckling av undervisningen

 • Skapa systematik, metod och process för uppföljning av lärares arbete i syfte att hitta best practice i olika utbildningsformer och utbildningsuppdrag
 • Satsa på professionsutveckling i digital form, bland annat för att lärare ska kunna dela med sig till varandra och för att utveckla verksamheten i stort

Sfi

 • Förbättra individanpassningen i studierna så att lärsträckan effektiviseras optimalt, till exempel genom förbättrad kartläggning och validering in i studierna/nivåplacering

Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning

 • Vidareutveckla distanspedagogik med bas i forskning och beprövad erfarenhet
 • Höja andelen elever med godkända betyg genom minskade avbrott och ökad lärarinsats med formativ bedömning

Yrkeshögskolan

 • Öka andelen som tar examen genom att kvalitetssäkra utbildningens formativa och summativa kunskapsbedömning
 • Minska avbrotten genom analys av orsaker och stöd till riktade utvecklingsprojekt

Arbetsförmedlingstjänster

 • Förbättra analysen av kvaliteten i insatser inom etableringsuppdraget, till exempel genom att ta fram progressionsvärden och andra vassa resultatmått
 • Utveckla bättre resultatuppföljning för insatser som ska leda till arbete/ökad anställningsbarhet, samt förbättrad analys av kvalitet i tjänsterna

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad