Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden 2018/19

Starkare styrkedja och utvecklat kvalitetsarbete

 • Förbättra systemstödet och strukturen för resultatdialoger i hela styrkedjan samt utveckla analysen av resultaten på varje enhet
 • ISO-certifiera bolagen inom vuxenverksamheten (start under innevarande läsår i fem utvalda bolag)
 • Utveckla systematiken, metoderna och processen för interna granskningar
 • Vidareutveckla uppföljningen av avtals- och regelefterlevnad på olika nivåer i organisationen
 • Utveckla kvalitetsorganisationen på övergripande nivå för att få mer sammanhållna system och strukturer inom hela vuxenverksamheten

Utveckling av undervisningen/insatserna

 • Utveckla systematiken, metoderna och processerna för uppföljning av lärarnas/ pedagogernas arbete i syfte att sprida best practice i olika utbildningsformer och utbildningsuppdrag

Sfi

 • Förbättra individanpassningen och den proaktiva uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling så att lärsträckan blir så kort som möjligt

Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning

 • Vidareutveckla distanspedagogiken med hjälp av learning analytics och en gemensam lärplattform för fyra av bolagen
 • Förbättra individanpassningen och den proaktiva uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling för att minska avbrotten och höja betygsresultaten

Arbetsförmedlingstjänster

 • Utveckling av den centrala administrationen och systemstödet för att säkerställa valid data till kvalitetsarbetet
 • Utveckla kvalitetsarbetet för nya uppdrag från Arbetsförmedlingen för att säkerställa avtalsefterlevnad, insatser av god kvalitet och hög måluppfyllelse

Yrkeshögskolan

 • Förbättra individanpassningen och den proaktiva uppföljningen av de studerandes kunskapsutveckling för att minska avbrotten och höja andelen som tar examen
 • Samverka med branscher med stora rekryteringsbehov för att finna kreativa lösningar som gör att eleverna kan fullgöra sina studier och ta examen trots att de erbjudits anställning

Innehållsansvarig

Uppdaterad