Tillsyn av AcadeMedias grund- och gymnasieskolor

Under 2016/17 genomförde Skolinspektionen regelbunden tillsyn av grundskolorna och gymnasieskolorna inom AcadeMedia. Med något enstaka undantag genomlystes alla enheter av tillsynsmyndigheten.

I dokumentet till höger finns en förteckning över de grund- och gymnasieskolor inom AcadeMedia som bedrev verksamhet under läsåret 2016/17 och som hade en tillsyn under perioden. Under kolumnerna ”Typ av beslut” respektive ”Status” framgår utfallet från tillsynen för respektive skola.

Om du vill se Skolinspektionens beslut för en specifik skola klickar du på diarienumret i tabellen så länkas du vidare till Skolinspektionen.

AcadeMedias interna granskningar

Inom AcadeMedia välkomnar vi Skolinspektionens och andra myndigheters tillsyner och använder bedömningarna både som en kontroll på att arbetet i verksamheten svarar mot kraven i författningarna, och som ett verktyg i vårt kvalitetsarbete. Med Skolinspektionens tillsynsmodell som grund har vi också byggt upp ett system för egenkontroll av våra verksamheter – våra interna granskningar.

De interna granskningarna är en del av AcadeMediamodellen och tar fasta både på utvecklingsdrivande och lärande aspekter. Syftet med de interna granskningarna är således tudelat, både att utgöra ett verktyg för kontroll (rättssäkerhetsaspekt) och ett verktyg för att driva en förbättrings- och lärandekultur inom verksamheten (utvecklingsaspekt).

Varje enhet inom AcadeMedia granskas ur ett kvalitetsperspektiv minst vartannat år (extern tillsyn alternativt intern granskning). Inom såväl förskolan som grundskolan och gymnasieskolan genomförs de interna granskningarna i enlighet med AcadeMedias gemensamt beslutade metodstöd. Inom vuxenutbildningen genomförs interna granskningar på olika sätt beroende på verksamhetsform. Vid konstaterade brister ska handlingsplan upprättas och brister ska i normalfallet åtgärdas inom tre månader.

Innehållsansvarig

Uppdaterad