Tillsyner och olika former av granskningar utgör viktiga underlag i AcadeMedias kvalitetsarbete. Utgångspunkten är att alla enheter ska klara att genomgå en anmärkningsfri tillsyn och därmed få ett kvitto på att man kan organisera och bedriva utbildning av hög kvalitet – på ett rättssäkert sätt.

De grund- och gymnasieskolor som ingår i AcadeMedia ligger under Skolinspektionens tillsynsansvar, medan förskolorna får tillsyn av sin lägeskommun. Inom vuxenutbildningen genomförs de externa granskningarna av respektive verksamhetsområdes uppdragsgivare.

Tillsyner i AcadeMedias verksamheter

Förskola

Under läsåret 2019/20 genomfördes tillsyner vid totalt 32 av AcadeMedias 154 förskolor i Sverige. Av dessa är 16 fortfarande pågående och där inväntas beslut.

Tio av de genomförda tillsynerna avslutades utan några förelägganden, medan fem fick en mindre anmärkning rörande det systematiska kvalitetsarbetet. Ett ärende resulterade i förelägganden avseende systematiskt kvalitetsarbete, arbete med modersmål samt förskollärarens ansvar för undervisning. Samtliga dessa brister har nu åtgärdats.

Grundskola

Under läsåret 2019/20 genomförde Skolinspektionen regelbunden tillsyn på tre av AcadeMedias grundskolor. Samtliga resulterade i förelägganden på området elevhälsan, som inte bedöms arbeta tillräckligt hälsofrämjande och förebyggande. En skola fick riktad tillsyn av betygssättningen i årskurs 9, men det konstaterades att den uppfyllde författningarnas krav och tillsynen avslutades utan anmärkning.

På elva av grundskolorna genomfördes också kvalitetsgranskningar, vilka primärt handlade om rektors ledarskap, i vilken utsträckning undervisningen främjar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. Alla skolor utom en fick beslut innehållande ett eller flera utvecklingsområden från tillsynsmyndigheten. Samtliga ärenden är nu avslutade.

Skolinspektionen granskar inte bara enskilda skolor utan också huvudmän. Under läsåret 2019/20 genomfördes regelbundna kvalitetsgranskningar av Pysslingen Förskolor och Skolor AB och Vittraskolorna AB. Båda huvudmännen konstaterades ha utvecklingsområden gällande analysen av studieresultat resp. skillnaden i pojkars och flickors upplevda trygghet, vilka nu är åtgärdade.

Gymnasieskola

Under läsåret 2019/20 fick 60 skolor och sju huvudmän av AcadeMedias totalt 146 gymnasieskolor någon form av tillsyn eller granskning från Skolinspektionen.

Av skoltillsynerna var nio s k etableringskontroller som gällde nyetablering eller utökning av befintlig verksamhet. Sex enheter fick en regelbunden kvalitetsgranskning, vilka resulterade i utvecklingsområden på bl a rektors ledarskap, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning.

Skolinspektionen genomförde också regelbundna tillsyner på fyra av AcadeMedias gymnasieskolor, där samtliga resulterade i förelägganden. Dessa handlade primärt om undervisning och lärande samt extra anpassningar och särskilt stöd. Bristerna är avhjälpta i två av fallen medan resterande ärenden fortfarande är pågående.

Med anledning av den omfattade coronapandemin våren 2020 och gymnasieskolornas övergång till distansundervisning genomförde Skolinspektionen ett antal riktade tillsyner på 36 enheter. Majoriteten av dessa, 75 procent, bedömdes inte ha några brister medan 19 procent fick någon form av rekommendation. Resterande två ärenden avslutades utan återkoppling eller är fortfarande pågående. Alla konstaterade brister är emellertid nu åtgärdade. Två riktade tillsyner genomfördes som granskade andra områden än distansundervisning, dessa avslutades utan anmärkning.

Tre förstagångstillsyner skulle också ha genomförts under 2019/20, dessa är framskjutna på obestämd tid som ett resultat av pandemin.

Av de sju huvudmännen som granskades eller fick en tillsyn resulterade tre i ett eller flera utvecklingsområden, två i förelägganden och en utan anmärkning. Det sista ärendet är ännu inte beslutat av Skolinspektionen.

Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen genomförs tillsyner/granskningar av de olika verksamhetsområdenas uppdragsgivare. Arbetsförmedlingen följer upp uppdrag inom arbetsförmedlingstjänster, medan respektive kommun följer upp sfi samt grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning. Även Skolinspektionen genomför tillsyn av komvux men då med kommunen som huvudman och ansvarig. I dessa tillsyner ingår AcadeMedias verksamheter endast indirekt som en (av ofta flera) utbildningsanordnare. Yrkeshögskoleutbildningar granskas av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH).

Här redovisas i korthet utfallet av granskningar som genomförts inom respektive verksamhetsområde.

Komvux

Inga tillsyner eller granskningar har genomförts inom AcadeMedias komvuxverksamhet under 2020.

Arbetsförmedlingstjänster
Under 2020 genomförde Arbetsförmedlingen en granskning av tjänsten Stöd och Matchning i Östergötland avseende schemat i uppdraget. Myndigheten fann brister i rutinerna varvid ett arbete omgående inleddes för att åtgärda dessa. Ärendet är i skrivande stund ännu inte avslutat.

Arbetsförmedlingen genomförde även en granskning av personalredovisningen för tjänsten Rusta och matcha (KROM) i oktober, vilken avslutades utan några anmärkningar.

Yrkeshögskola
Under 2020 genomförde MYH totalt tre fördjupade kvalitetsgranskningar och sju uppföljande kvalitetsgranskningar för att identifiera utvecklingsområden inom AcadeMedias yrkesutbildningar. MYH genomförde även en tillsyn, utredde tre anmälningar samt genomförde två uppföljningar av schablonnivåer för statsbidrag inom yrkeshögskolan. Samtliga ordinarie granskningar samt två av anmälningarna är nu åtgärdade och avslutade, medan övriga ärenden fortfarande är pågående.

Externa granskningar av de ISO-certifierade bolagen
VUX gemensamma ledningssystem granskas årligen av extern part för att säkerställa att det lever upp till ISO-standardernas krav för kvalitet (9001) och miljö (14001). De bolag som valt att ISO-certifiera sina verksamheter granskas utifrån standardernas krav på lednings- och verksamhetsnivå.

Under 2020 genomfördes externa revisionsbesök på de fem bolag som certifierat sig (Hermods, Eductus, Movant, NTI och KUI). Revisionerna resulterade i sju avvikelser som hanterades direkt och stängdes. Samtliga bolag behåller sina ISO-certifikat.

I rutan här ovan kan du ta del av AcadeMedias tio senaste tillsyns- och granskningsbeslut.

Innehållsansvarig

Uppdaterad