Tillsyner och olika former av granskningar utgör viktiga underlag i AcadeMedias kvalitetsarbete. Utgångspunkten är att alla enheter ska klara att genomgå en anmärkningsfri tillsyn och därmed få ett kvitto på att man kan organisera och bedriva utbildning av hög kvalitet – på ett rättssäkert sätt.

De grund- och gymnasieskolor som ingår i AcadeMedia ligger under Skolinspektionens tillsynsansvar, medan förskolorna får tillsyn av sin lägeskommun. Inom vuxenutbildningen genomförs de externa granskningarna av respektive verksamhetsområdes uppdragsgivare.

Tillsyner i AcadeMedias verksamheter

Förskola

Under läsåret 2019/20 genomfördes tillsyner vid totalt 32 av AcadeMedias 154 förskolor i Sverige. Av dessa är 16 fortfarande pågående och där inväntas beslut.

Tio av de genomförda tillsynerna avslutades utan några förelägganden, medan fem fick en mindre anmärkning rörande det systematiska kvalitetsarbetet. Ett ärende resulterade i förelägganden avseende systematiskt kvalitetsarbete, arbete med modersmål samt förskollärarens ansvar för undervisning. Samtliga dessa brister har nu åtgärdats.

Grundskola

Under läsåret 2018/19 fick bara tre av AcadeMedias grundskolor tillsyn från Skolinspektionen. Samtliga var riktade tillsyner. Två av dem hade fokus på trygghet och studiero och en på extra anpassningar och särskilt stöd. Gällande den senare fick skolan ett föreläggande som har åtgärdats, ärendet är dock ännu inte avslutat. En av tillsynerna med fokus på trygghet och studiero avslutades utan anmärkning, den andra renderade ett föreläggande som redovisas till Skolinspektionen under hösten 2019.

En grundskola har även haft tillsynsbesök av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande vårdgivaransvaret. Tillsynen avslutades utan anmärkning.

Under läsåret 2018/19 genomförde Skolinspektionen även fyra kvalitetsgranskningar inom AcadeMedias grundskolor, vilka handlade om musikundervisning, matematik och användning av digitala verktyg samt svenska som andraspråk. Samtliga fyra skolor fick beslut innehållande ett eller flera utvecklingsområden från tillsynsmyndigheten. Dessa redovisas under innevarande läsår.

Skolinspektionen granskar inte bara enskilda skolor utan också huvudmän. Under läsåret 2018/19 inleddes en tematisk tillsyn av hur huvudmannen Pysslingen Förskolor och Skolor AB tillgodoser rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i åk 7-9. Granskningen resulterade i föreläggande på fyra områden.

Gymnasieskola

Under läsåret 2018/19 fick 16 av AcadeMedias totalt 143 gymnasieskolor tillsyn från Skolinspektionen (varav majoriteten inom Praktiska Gymnasiet). Av dessa bedömdes cirka 20 procent vara helt utan brister, medan resterande fick antingen en anmärkning, föreläggande eller föreläggande vid vite. En tillsyn på huvudmannanivå genomfördes under läsåret 2018/19 (Praktiska Sverige AB), vilken resulterade i föreläggande vid vite.

Utöver tillsyn genomfördes också ett antal regelbundna kvalitetsgranskningar där Skolinspektionen granskat rektors ledarskap, undervisningen, arbetet med trygghet och studiero samt bedömning och betygsättning. Av totalt 19 genomförda granskningar resulterade drygt hälften (58 procent) i identifierade utvecklingsområden, medan övriga skolor bedömdes väl fungerande på samtliga områden.

Antalet tematiska kvalitetsgranskningar, där fokus bland annat låg på hantering av nationella prov, betygssättning på högskoleförberedande program samt demokratiuppdraget uppgick till 27 st under året. Även här identifierades utvecklingsområden på drygt hälften (55 procent) av de granskade skolorna, medan resterande inte bedömdes ha några brister på nämnda områden.

Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen genomförs tillsyner/granskningar av de olika verksamhetsområdenas uppdragsgivare. Arbetsförmedlingen följer upp uppdrag inom arbetsförmedlingstjänster, medan respektive kommun följer upp sfi samt grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning. Även Skolinspektionen genomför tillsyn av komvux men då med kommunen som huvudman och ansvarig. I dessa tillsyner ingår AcadeMedias verksamheter endast indirekt som en (av ofta flera) utbildningsanordnare. Yrkeshögskoleverksamheten granskas av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH).

Här redovisas i korthet utfallet av granskningar som genomförts inom respektive verksamhetsområde.

Under 2019 genomförde Skolinspektionen en tematisk kvalitetsgranskning om yrkesutbildning inom komvux där AcadeMedias verksamheter Hermods, Movant och KUI ingick. Samtliga rapporter är inskickade till Skolinspektionen och följs upp under 2020, men är ännu inte publicerade på Skolverkets hemsida. Eductus fick under året också en granskning av Arbetsmiljöverket, vilket resulterade i ett påpekande avseende rutiner för hot och våld. Åtgärder har vidtagits och ärendet avslutats.

Arbetsförmedlingen ger löpande återkoppling kring de olika projekt som bedrivs inom området arbetsförmedlingstjänster. År 2019 genomförde Arbetsförmedlingen systematiserade leverantörsuppföljningar varje månad samt en extern granskning på YSM (Yrkes- och studieförberedande moduler), med fokus på lärartäthet. Avvikelser konstaterades på genomförandet av vissa uppdrag, men de är nu åtgärdade.

Under 2019 genomförde MYH totalt 18 kvalitetsgranskningar inom AcadeMedias yrkeshögskoleutbildningar. Vidare genomfördes tolv tematiska tillsyner med fokus på LIA*, där kritik riktades mot några av utbildningarna för bristande stöd i anskaffning av LIA-plats samt felaktig betygsättning. Även en inledande tillsyn (som inte resulterade i någon kritik) samt tre granskningar på förekommen anledning genomfördes under året. Samtliga ärenden är åtgärdade och avslutade.

*Lärande i arbete.

I rutan här ovan kan du ta del av AcadeMedias tio senaste tillsyns- och granskningsbeslut.

Innehållsansvarig

Uppdaterad