Tillsyner och olika former av granskningar utgör viktiga underlag i AcadeMedias kvalitetsarbete. Utgångspunkten är att alla enheter ska klara att genomgå en anmärkningsfri tillsyn och därmed få ett kvitto på att man kan organisera och bedriva utbildning av hög kvalitet – på ett rättssäkert sätt.

De grund- och gymnasieskolor som ingår i AcadeMedia ligger under Skolinspektionens tillsynsansvar, medan förskolorna får tillsyn av sin lägeskommun. Inom vuxenutbildningen genomförs de externa granskningarna av respektive verksamhetsområdes uppdragsgivare.

Tillsyner i AcadeMedias verksamheter

Förskola

Under läsåret 2019/20 genomfördes tillsyner vid totalt 32 av AcadeMedias 154 förskolor i Sverige. Av dessa är 16 fortfarande pågående och där inväntas beslut.

Tio av de genomförda tillsynerna avslutades utan några förelägganden, medan fem fick en mindre anmärkning rörande det systematiska kvalitetsarbetet. Ett ärende resulterade i förelägganden avseende systematiskt kvalitetsarbete, arbete med modersmål samt förskollärarens ansvar för undervisning. Samtliga dessa brister har nu åtgärdats.

Grundskola

Under läsåret 2019/20 genomförde Skolinspektionen regelbunden tillsyn på tre av AcadeMedias grundskolor. Samtliga resulterade i förelägganden på området elevhälsan, som inte bedöms arbeta tillräckligt hälsofrämjande och förebyggande. En skola fick riktad tillsyn av betygssättningen i årskurs 9, men det konstaterades att den uppfyllde författningarnas krav och tillsynen avslutades utan anmärkning.

På elva av grundskolorna genomfördes också kvalitetsgranskningar, vilka primärt handlade om rektors ledarskap, i vilken utsträckning undervisningen främjar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. Alla skolor utom en fick beslut innehållande ett eller flera utvecklingsområden från tillsynsmyndigheten. Samtliga ärenden är nu avslutade.

Skolinspektionen granskar inte bara enskilda skolor utan också huvudmän. Under läsåret 2019/20 genomfördes regelbundna kvalitetsgranskningar av Pysslingen Förskolor och Skolor AB och Vittraskolorna AB. Båda huvudmännen konstaterades ha utvecklingsområden gällande analysen av studieresultat resp. skillnaden i pojkars och flickors upplevda trygghet, vilka nu är åtgärdade.

Gymnasieskola

Under läsåret 2019/20 fick 60 skolor och sju huvudmän av AcadeMedias totalt 146 gymnasieskolor någon form av tillsyn eller granskning från Skolinspektionen.

Av skoltillsynerna var nio s k etableringskontroller som gällde nyetablering eller utökning av befintlig verksamhet. Sex enheter fick en regelbunden kvalitetsgranskning, vilka resulterade i utvecklingsområden på bl a rektors ledarskap, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning.

Skolinspektionen genomförde också regelbundna tillsyner på fyra av AcadeMedias gymnasieskolor, där samtliga resulterade i förelägganden. Dessa handlade primärt om undervisning och lärande samt extra anpassningar och särskilt stöd. Bristerna är avhjälpta i två av fallen medan resterande ärenden fortfarande är pågående.

Med anledning av den omfattade coronapandemin våren 2020 och gymnasieskolornas övergång till distansundervisning genomförde Skolinspektionen ett antal riktade tillsyner på 36 enheter. Majoriteten av dessa, 75 procent, bedömdes inte ha några brister medan 19 procent fick någon form av rekommendation. Resterande två ärenden avslutades utan återkoppling eller är fortfarande pågående. Alla konstaterade brister är emellertid nu åtgärdade. Två riktade tillsyner genomfördes som granskade andra områden än distansundervisning, dessa avslutades utan anmärkning.

Tre förstagångstillsyner skulle också ha genomförts under 2019/20, dessa är framskjutna på obestämd tid som ett resultat av pandemin.

Av de sju huvudmännen som granskades eller fick en tillsyn resulterade tre i ett eller flera utvecklingsområden, två i förelägganden och en utan anmärkning. Det sista ärendet är ännu inte beslutat av Skolinspektionen.

Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen genomförs tillsyner/granskningar av de olika verksamhetsområdenas uppdragsgivare. Arbetsförmedlingen följer upp uppdrag inom arbetsförmedlingstjänster, medan respektive kommun följer upp sfi samt grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning. Även Skolinspektionen genomför tillsyn av komvux men då med kommunen som huvudman och ansvarig. I dessa tillsyner ingår AcadeMedias verksamheter endast indirekt som en (av ofta flera) utbildningsanordnare. Yrkeshögskoleverksamheten granskas av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH).

Här redovisas i korthet utfallet av granskningar som genomförts inom respektive verksamhetsområde.

Under 2019 genomförde Skolinspektionen en tematisk kvalitetsgranskning om yrkesutbildning inom komvux där AcadeMedias verksamheter Hermods, Movant och KUI ingick. Samtliga rapporter är inskickade till Skolinspektionen och följs upp under 2020, men är ännu inte publicerade på Skolverkets hemsida. Eductus fick under året också en granskning av Arbetsmiljöverket, vilket resulterade i ett påpekande avseende rutiner för hot och våld. Åtgärder har vidtagits och ärendet avslutats.

Arbetsförmedlingen ger löpande återkoppling kring de olika projekt som bedrivs inom området arbetsförmedlingstjänster. År 2019 genomförde Arbetsförmedlingen systematiserade leverantörsuppföljningar varje månad samt en extern granskning på YSM (Yrkes- och studieförberedande moduler), med fokus på lärartäthet. Avvikelser konstaterades på genomförandet av vissa uppdrag, men de är nu åtgärdade.

Under 2019 genomförde MYH totalt 18 kvalitetsgranskningar inom AcadeMedias yrkeshögskoleutbildningar. Vidare genomfördes tolv tematiska tillsyner med fokus på LIA*, där kritik riktades mot några av utbildningarna för bristande stöd i anskaffning av LIA-plats samt felaktig betygsättning. Även en inledande tillsyn (som inte resulterade i någon kritik) samt tre granskningar på förekommen anledning genomfördes under året. Samtliga ärenden är åtgärdade och avslutade.

*Lärande i arbete.

I rutan här ovan kan du ta del av AcadeMedias tio senaste tillsyns- och granskningsbeslut.

Innehållsansvarig

Uppdaterad