Tillsyner och olika former av granskningar utgör viktiga underlag i AcadeMedias kvalitetsarbete. Utgångspunkten är att alla enheter ska klara att genomgå en anmärkningsfri tillsyn och därmed få ett kvitto på att man kan organisera och bedriva utbildning av hög kvalitet – på ett rättssäkert sätt.

De grund- och gymnasieskolor som ingår i AcadeMedia ligger under Skolinspektionens tillsynsansvar, medan förskolorna får tillsyn av sin lägeskommun. Inom vuxenutbildningen genomförs de externa granskningarna av respektive verksamhetsområdes uppdragsgivare.

Tillsyner i AcadeMedias verksamheter

Förskola

Under läsåret 2017/18 genomfördes tillsyner vid totalt 28 av AcadeMedias förskolor i Sverige. Av dessa renderade 15 inga anmärkningar medan 13 fick ett eller flera förelägganden: flest inom områdena systematiskt kvalitetsarbete (6 st), modersmål, anställda med legitimation samt pedagogisk lärmiljö (4 st). Samtliga påtalade brister har nu åtgärdats.

Sammanställningar för läsåret 2018/19 pågår.

Grundskola

Under läsåret 2017/18 var det endast två grundskolor som fick en tillsyn från Skolinspektionen. Utöver detta resulterade ett uppföljningsbesök i ett så kallat vitesföreläggande eftersom kvarstående brister efter tillsynen 2016/17 konstaterats. Bristerna åtgärdades skyndsamt och tillsynsärendet kunde därefter avslutas.

Vidare genomförde Skolinspektionen nio kvalitetsgranskningar inom AcadeMedias grundskolor där några beslut var helt prickfria medan andra innehöll ett eller flera utvecklingsområden.

Skolinspektionen granskar inte bara enskilda skolor utan också huvudmän. Ingen huvudman inom AcadeMedias grundskolor har blivit föremål för en sådan tillsyn under 2017/18.

Sammanställningar för läsåret 2018/19 pågår.

Gymnasieskola

Under läsåret 2017/18 var det endast nio av AcadeMedias gymnasieskolor som fick tillsyn, varav fem var helt prickfria och fyra fick någon sorts föreläggande. Det genomfördes även sex kvalitetsgranskningar där fokus bland annat låg på garanterad undervisningstid, demokratiuppdraget, högpresterande elever samt nyanlända elever. De fyra skolor som deltog i granskningen gällande garanterad undervisningstid fick påtalade utvecklingsområden och därför lyftes detta område fram som ett särskilt fokusområde för gymnasieskolornas kvalitets- och utvecklingsarbete läsåret 2018/19.

Ingen huvudmannatillsyn av AcadeMedias gymnasieverksamheter genomfördes under läsåret 2017/18. Innevarande läsår pågår dock tillsyn av Praktiska Gymnasiet AB och dess skolenheter.

Sammanställningar för läsåret 2018/19 pågår.

Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen genomförs tillsyner/granskningar av de olika verksamhetsområdenas uppdragsgivare. Arbetsförmedlingen följer upp uppdrag inom arbetsförmedlingstjänster, medan respektive kommun följer upp sfi samt grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning. Även Skolinspektionen genomför tillsyn av de två senare men då med kommunen som huvudman och ansvarig. I dessa tillsyner ingår AcadeMedias verksamheter endast indirekt som en (av ofta flera) utbildningsanordnare. Yrkeshögskoleverksamheten granskas av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH).

Läsåret 2017/18 genomförde Skolinspektionen kvalitetsgranskningar inom sfi-verksamheten och i samband med dem genomlystes Hermods och Eductus. I några av granskningarna identifierades förbättringsområden.

Inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning riktades ingen allvarlig kritik mot AcadeMedias utbildningsanordnare under läsåret 2017/18. Detsamma gäller inom arbetsförmedlingstjänster.

MYH genomförde under samma period fem ”inledande tillsyner” av AcadeMedias yrkeshögskoleverksamheter, varav en med allvarlig kritik. Samtliga ärenden är åtgärdade och avslutade.

Sammanställningar för läsåret 2018/19 pågår.

I rutan här till höger kan du ta del av AcadeMedias tio senaste tillsyns- och granskningsbeslut.

Innehållsansvarig

Uppdaterad