Prioriterade utvecklingsområden

AcadeMedias vision är att leda utvecklingen av framtidens utbildning. Vi ska bidra till nödvändiga och positiva förändringar, både för enskilda individer och för samhället som helhet. Vi kallar det ”Change through Education”.

Kvalitets- och utvecklingsarbetet inom AcadeMedia bedrivs huvudsakligen på enhets- och huvudmannanivå. Det finns dock vissa utmaningar och satsningar som är gemensamma för oss alla inom koncernen. Där kraftsamlar vi tillsammans för att nå ännu bättre resultat inom våra målområden: Lärande, Attraktivitet, Effektivitet och Innovativ utveckling.

Under 2020/21 och framåt kommer AcadeMedia att prioritera följande utvecklingsområden för att nå högre måluppfyllelse, ökad likvärdighet och kunna attrahera, behålla och utveckla de bästa ledarna och medarbetarna.

  • Fullfölja utvecklingen och förankringen av koncernens kvalitetsledningsmodell för att säkra rollen som en av de ledande aktörerna inom utbildningsbranschen i Europa.
  • Skapa goda möjligheter för medarbetare och ledare att utvecklas i sin yrkesroll, organisera för lärande och erfarenhetsutbyte på alla nivåer samt sprida goda exempel såväl internt som externt.
  • Säkerställa ett kraftfullt förbättringsarbete på de lägst presterande enheterna.
  • Utveckla de övergripande stödfunktionerna så att medarbetare och ledare i ännu högre grad kan fokusera på det pedagogiska uppdraget.
  • Tillvarata de möjligheter som digitalisering och annan teknisk utveckling skapar i utbildningssektorn.