Prioriterade utvecklingsområden

AcadeMedia står stadigt men har även ett antal utmaningar i arbetet med att vara ledande inom kvalitet, attraktivitet, effektivitet och innovation. Utgångspunkten för kvalitets- och utvecklingsarbetet är att AcadeMedia ska vara en garant för utbildning av hög kvalitet inom alla verksamheter.

Måluppfyllelsen i AcadeMedias verksamheter 2017/18 är förhållandevis god, sett till de olika uppdragens utformning och mål. Samtidigt finns det fortfarande utmaningar att hantera och AcadeMedia har identifierat tre särskilt viktiga fokusområden för 2018/19 och framåt.

1. Att uppnå högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet.
2. Att attrahera, behålla och utveckla de bästa ledarna och medarbetarna.
3. Att komma till rätta med de lägst presterande verksamheterna/enheterna.

Utifrån analysen av årets resultat och aktiviteter har koncernen beslutat att under läsåret 2018/19 och framåt prioritera nedanstående områden i det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet.

• Ytterligare befästa den övergripande målsättningen ”100% – alla ska i mål”.
• Utveckla koncernens styrnings- och ledningsmodell för att säkra rollen som en av de ledande aktörerna inom utbildningsbranschen i Europa.
• Genomföra ytterligare insatser för att stärka professionsutvecklingen bland ledare och medarbetare.
• Säkerställa att riktade insatser genomförs för att komma till rätta med de lägst presterande verksamheterna.
• Skapa ett mer sammanhållet systemstöd för datahantering och analys genom att investera i nödvändig IT-infrastruktur på koncernnivå, för att på så sätt bättre kunna stötta verksamheterna i deras uppdrag.
• Fortsätta arbetet med att digitalisera dialogen med elever och vårdnadshavare i syfte att öka attraktiviteten och kvaliteten inom de olika utbildningsformerna.
• Tydliggöra AcadeMedias internationella ambition och vidare utforska potentialen i att skapa en högkvalitativ internationell förskola.

Klicka på de rosa rutorna för att läsa mer om de prioriterade utvecklingsområdena för respektive skolform.