Förskolans utvecklingsområden

Här kan du läsa om de prioriterade utvecklingsområdena för AcadeMedias förskolor. Längre ner på sidan kan du läsa om utvecklingsområden för AcadeMedias förskolor i Norge och Tyskland.

Kvalitets- och utvecklingsarbetet 2018/19

Under läsåret 2018/19 fortsätter AcadeMedias förskolor att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Att vässa resultatdialogerna i styrkedjan och att förbättra dialogen med vårdnadshavare är två centrala delar i utvecklingsarbetet.

Bättre föräldradialog

De uppföljningar som regelbundet görs visar att vårdnadshavarna är nöjda och har högt förtroende för sin förskola, men det finns saker som behöver utvecklas. Kommunikationen mellan förskola och vårdnadshavare är ett exempel och därför görs nu särskilda insatser för att förbättra samtalen om barnets undervisning, samt om den egna förskolans omsorgs, – kvalitets, – och utvecklingsarbete.

Introduktionsutbildning

Arbetet med att säkerställa en likvärdig och enhetlig användning av förskolans uppföljnings- och utvecklingsverktyg fortsätter också. Ett led i detta är att genomföra introduktionsutbildningar för nya pedagoger och ledningsteam. Det ska skapa ökad trygghet i användandet av verktyg som självbedömningar, prognoser, extra bedömningar och interna granskningar. Syftet är att få en större samsyn och gemensam förståelse för uppdraget.

Särskilda stödinsatser

För att komma tillrätta med de förskolor som presterar lägst kommer särskilda insatser att genomföras utifrån en behovsanalys. Insatserna kan exempelvis handla om ledning, kvalitetsarbete eller ekonomi. För att säkerställa att utvecklingen går åt rätt håll kommer insatserna att följas upp under året. Även förskolor som inte tillhör de lägst presterande erbjuds motsvarande stöd i sitt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Utveckling av lärmiljön

Arbetet med att utveckla tillgängliga och stimulerande lärmiljöer fortsätter också och flera insatser görs på området. För andra året i rad kommer försteförskollärarna att stötta de förskolor som behöver hjälp med att skapa och utveckla goda lärmiljöer. Förskolorna erbjuds också stödmaterial i form av digitala verktyg och inspirationsfilmer, samt tillgång till Reggio Emilia-institutets ateljé i Stockholm. Där kan pedagoger bekanta sig med olika typer av material och lära sig mer om hur den digitala tekniken kan användas för skapande. AcadeMedias förskolor får också tillgång till institutets olika utbildningar med fokus på lärmiljö. En annan satsning på området lärmiljö görs i samarbete med Autismcenter, som leder ett forskningsprojekt med fokus på hur barn med autism tas emot och inkluderas i förskolan.

Nya läroplanen

Från och med den 1 juli 2019 börjar förskolans nya läroplan att gälla, något som givetvis kommer att prägla läsåret. I den nya läroplanen betonas omsorgen mer än tidigare, parallellt med utveckling och lärande. Den lägger också mer tyngd på de olika yrkesgruppernas ansvarsområden i förskolan, exempelvis förskollärarens ansvar för undervisningen. För att kunna implementera den nya läroplanen på ett bra sätt kommer AcadeMedias förskolor att göra flera utbildningsinsatser under det kommande läsåret.

Utvecklingsområden för AcadeMedias norska förskolor

Stödja kvaliteten

Under läsåret 2018/19 kommer Espiras arbete med att stödja kvaliteten i de norska förskolorna att fortsätta, bland annat genom vidareutveckling av de pedagogiska verktygen samt kompetensutveckling för medarbetare. Espira planerar att minska den traditionella kursverksamheten i Espira Akademiet och istället utöka kompetensutbudet på intranäten/digitala plattformarna.

Följa upp kvaliteten

Det strategiska arbetet med föräldraundersökningarna kommer att fortsätta. Alla förskolor kommer också att delta i den nationella enkätundersökningen. Under läsåret 2018/19 kommer Espira också att fortsätta att implementera kvalitetsuppföljningen i samtliga förskolor. Det kommer att bli obligatoriskt för alla förskolor att genomföra en självvärdering varje år. Som ett komplement till detta planerar Espira att hälften av förskolorna dessutom ska få en extern bedömning varje år. Det innebär att alla förskolor får en granskning av externa bedömare vartannat år. För att möjliggöra detta kommer det att behövas kompetensutveckling i Espiras samtliga förskolor och ett utvecklat system för att bedömningarna ska bli en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Espira fortsätter också att utveckla arbetet med interna granskningar i förskolorna.

Utvecklingsområden för AcadeMedias tyska förskolor

Under det gångna året har den tyska förskoleorganisationen påbörjat ett strukturerat kunskaps- och erfarenhetsutbyte med AcadeMedia i Sverige – med fokus på kvalitetsarbete. Implementering av AcadeMediamodellens grundprinciper för kvalitetsuppföljning av den pedagogiska verksamheten har också påbörjats i de tyska förskolorna. Arbetet kommer att fortsätta och intensifieras under 2018/19.

Innehållsansvarig

Uppdaterad