Grundskolans utvecklingsområden

Kvalitets- och utvecklingsarbetet under 2018/19

Arbetet med att stärka styrkedjan och utveckla kvalitetsarbetet inom AcadeMedias grundskolor fortsätter under 2018/19. Precis som föregående läsår kommer fokus att ligga på utveckling av undervisningen och elevhälsan.

Stärkt ledarskap

Grundskolorna kommer att fortsätta utveckla systematiken i kvalitetsarbetet på alla nivåer. Det handlar om att förtydliga och stärka den röda tråden mellan uppsatta mål, aktiviteter som stödjer arbetet mot målen, kvartalsvisa utvärderingar och identifiering av förbättringsområden. Resultatdialogerna mellan skolchefer och rektorer kommer att fortsätta och varje huvudman kommer dessutom att erbjuda handledning och stöd till rektorer och arbetslag.

Arbetet med riktade insatser på de lägst presterande grundskolorna kommer att utvecklas vidare i nära samarbete mellan skolcheferna, utvecklingsgruppen och kvalitetsstaben. En ny satsning är riktade interna granskningar av skolor med låga värdegrundsresultat. Regionala träffar kommer också att anordnas för att främja kollegialt lärande och likvärdighet, med utgångspunkt i forskningen om framgångsrika skolor. Här blir skolledarstrategier och skolans organisation särskilt viktiga inslag.

Utveckling av undervisningen

Utveckling av undervisningen är ett prioriterat fokusområde för grundskolorna även under 2018/19. Tonvikten i arbetet ligger på att se till att varje skola följer upp undervisningens kvalitet och skapar arenor för att utveckla lärarnas undervisningsskicklighet. En viktig del är att förtydliga och stötta förstelärarna i deras uppdrag, så att de kan fungera som mentorer för ett strukturerat kollegialt lärande på skolorna. Flera utbildningar för att stödja utvecklingen av undervisningen är också inplanerade. Det är bland annat utbildningar rörande språkutvecklande arbetssätt, nyanlända elever, flippade klassrum och skapandet av studiemiljöer som möter alla elevers behov.

Grundskolorna kommer vidare att jobba för en mer mångfacetterad uppföljning av undervisningen så att lärarnas, elevernas och skolledarnas perspektiv bättre samspelar med varandra. De betygs- och måluppfyllelseprognoser som skolorna redan arbetar med kommer att kompletteras med ett starkare analysstöd, för att underlätta för rektorer och lärare i kvalitets- och utvecklingsarbetet. Arbetet med att utveckla matematikundervisningen och fritidshemmens verksamhet fortsätter också, men i en något annorlunda form än tidigare.

Förstärkt elevhälsoarbete

Under läsåret 2018/19 kommer AcadeMedias grundskolor att delta i ett koncerngemensamt projekt för att utveckla barn- och elevhälsan. Projektet kommer att fokusera på hur huvudmännen på bästa sätt kan stötta skolorna i arbetet med att skapa en samverkande elevhälsa som stödjer arbetet med att få alla elever att nå målen. Projektet innebär dels en organisationsöversyn, dels ett förändrat arbetssätt med ökat fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Kopplat till detta kommer flera utbildningar att erbjudas, vissa med yrkesspecifik prägel, andra med mer övergripande perspektiv på elevhälsoarbetet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad