Gymnasieskolans utvecklingsområden

Kvalitets- och utvecklingsarbetet under 2018/19

AcadeMedias gymnasieskolor kommer under läsåret 2018/19 fortsatt att erbjudas stöd i att utveckla sin organisering av, och systematik i, kvalitetsarbetet. Arbetet med att utveckla undervisningen och att förstärka elevhälsoarbetet kommer också att fortsätta. Allt utifrån identifierade framgångsfaktorer.

Organisation för systematiskt kvalitetsarbete

Utöver de stödjande åtgärder som har erbjudits under föregående läsår kommer gymnasieskolornas centrala kvalitetsorganisation att utarbeta ett metodstöd och erbjuda skolorna handledning i arbetet med att organisera för ett systematiskt kvalitetsarbete. En gemensam process för att kontinuerligt följa upp hur mycket undervisningstid eleverna har fått kommer också att utarbetas. Processen ska ge stöd för dialoger kring hur fördelningen av undervisningstiden kan göras utifrån elevernas förutsättningar och behov. Ett annat prioriterat område är att fortsätta att vidareutveckla stödet och strukturen för resultatdialoger i hela styrkedjan.

Utveckling av undervisningen

Som komplement till den redan pågående proaktiva uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling kommer också ett arbete med att införa examensprognoser att påbörjas. Examensprognoserna kommer att möjliggöra för skolorna att tidigt fånga upp de elever som riskerar att inte nå kraven för examen, och utifrån detta sätta in nödvändiga åtgärder. Därutöver erbjuds även fortsatt processtöd och utbildningsinsatser för att utveckla lärarnas undervisningsskicklighet. Här handlar det bland annat om hur man kan organisera sin skola för att få till stånd goda samarbetsmöjligheter för lärarna och hur man med utgångspunkt i aktuell skolforskning och med stöd av digitala verktyg kan utforma metoder för kollegialt lärande inom olika områden.

Gymnasieskolorna kommer också att genomföra insatser för att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning. Bland annat tas en särskild utbildning fram för undervisande lärare i samarbete med Karlstads Universitet. Skolorna kommer dessutom att ges utökat stöd för att kunna utveckla sitt arbete med digitalisering och internationalisering. Det omfattar bland annat utbildnings- och inspirationstillfällen för gymnasieskolor som vill starta internationella projekt alternativt redan har pågående sådana. Inom området digitalisering skapas ytterligare arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, som exempelvis tematiska frukostmöten, Teach Meet och After School-seminarier. Allt i syfte att utveckla digitala lösningar som underlättar skolornas vardag, kommunikation och förbättringsarbete inom olika områden.

Förstärkt elevhälsoarbete

För att ge skolorna bättre förutsättningar att utveckla och leda elevhälsoarbetet bygger AcadeMedias gymnasieskolor under läsåret 2018/19 en central elevhälsa, som dels ska ge stöd i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, dels erbjuda kompentensutveckling och nätverksmöjligheter för elevhälsans olika kompetenser. Den centrala elevhälsan är också tänkt att kunna bistå med vägledning för rektorer i samband med rekrytering av elevhälsans olika kompetenser. Gymnasieskolornas närvarofrämjande arbete kommer också att stödjas, bland annat genom kompetensutvecklingssatsningar och framtagande av stödmaterial och gemensamma rutiner för rapportering och hantering av frånvaro.

Innehållsansvarig

Uppdaterad