Vuxenutbildningens utvecklingsområden

Kvalitets- och utvecklingsarbetet under 2018/19

Gemensam systematik i uppföljning och utveckling

AcadeMedias vuxenutbildningar fortsätter arbetet med att utveckla den gemensamma systematiken, de gemensamma metoderna och processerna. Att utveckla arbetet med interna granskningar fortsätter också under 2018/19, för att kunna lyfta de enheter där kvaliteten inte är tillräckligt bra.

Lärares behörighet och legitimation ska kunna följas upp centralt tack vare ett nytt systemstöd, och det proaktiva arbetet med att följa upp resultat förstärks också med hjälp av digitala läromedel. Målet är att bli bättre på att stötta och sporra eleverna i deras studier.

Flera av AcadeMedias vuxenutbildningsverksamheter går snart in i en gemensam lärplattform som utvecklas för att passa olika former av utbildningar och inriktningar. För att driva professionsutveckling utvecklas även metoderna för att följa upp undervisningens kvalitet.

Ökad individanpassning

Inom sfi bedrivs under 2018 ett projekt för att analysera de bakomliggande orsakerna till att lärsträckan ökar för vissa grupper av studerande. Syftet med projektet är att utveckla skarpa åtgärder för att individanpassa, yrkesinrikta och effektivisera sfi-utbildningen. För att erbjuda ökad flexibilitet i studierna ska de studerande också lättare kunna kombinera olika utbildningsinsatser, ändra sin studieform och få möjlighet att studera på flera utbildningsnivåer inom kommunal vuxenutbildning samtidigt.

Både inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning fortsätter insatserna med att identifiera och förfina sätten att ge stöd till dem som studerar på distans. Arbetet tar avstamp i forskning och beprövad erfarenhet. Målet är ett mer individanpassat arbetssätt med fokus på förbättrat lärarstöd och ökat elevinflytande. Digitala läromedel är ett viktigt innovationsområde eftersom det innebär bättre möjligheter för lärare att anpassa kurser utifrån elevernas behov. Yrkesutbildningarna ska fortsätta att ligga nära bransch- och arbetsliv och AcadeMedia ska vara en attraktiv arbetsgivare i den allt tuffare konkurrensen om behöriga lärare. Inför nya utbildningsuppdrag från Arbetsförmedlingen ska en tydligare kvalitetsledningsstruktur införas inom området arbetsförmedlingstjänster.

Uppföljningsmetoderna och kvalitetsindikatorerna behöver förfinas, både på verksamhetsnivå och deltagarnivå. Med kvalitetsindikatorer som ännu tydligare visar deltagarnas resultat och framsteg kan verksamheternas arbetssätt och metoder utvärderas och utvecklas. Även här är digitalt stöd ett viktigt utvecklingsområde. AcadeMedias utbud av yrkeshögskoleutbildningar växer med många nya yrkesområden. Här behöver arbetet med pedagogisk utveckling fortsätta, för att bättre kunna anpassa utbildningarna till de olika förutsättningar och behov som de studerande har. Det är en utmaning när utbildarna kommer från branscher som saknar lärarutbildning.

Även kursernas innehåll, pedagogiska upplägg och bedömningsstöd behöver regelbundet kvalitetssäkras och utvecklas, i takt med att nya utbildningar startar och genomförs. Det inkluderar fortsatt utveckling av den gemensamma lärplattformen för yrkeshögskoleutbildningarna, och att säkerställa att det genomförs kvalitetsdialoger mellan de utbildningsansvariga inom yrkeshögskolan.

Innehållsansvarig

Uppdaterad