Kvalitetsarbeidet i AcadeMedia skal sikre at alle barn og elever i AcadeMedias virksomheter får en utdanning av så god kvalitet at de når utdanningsmålene sine og utvikler seg så mye som fremover. Kvalitetsarbeidet hjelper oss også til å sikre at aktivitetene rettet mot arbeidsmarkedet innfrir de krav og forventninger som våre oppdragsgivere og deltakere har til utdanningen.

Et godt og velfungerende kvalitetsarbeid bidrar også til at våre tilbud kontinuerlig utvikles for å oppnå enda bedre resultater – til beste for våre barn, elever og hele samfunnet.

For å forenkle og navigere i kvalitetsarbeidet har vi internt etablert en felles kvalitetsterminologi. Vi har spesielt fokus på tre dimensjoner innen kvalitet.

  • Den første dimensjonen er det vi kaller Funksjonell kvalitet. Her følger vi opp hvordan våre elever utvikler de verdier, evner og den kunnskap som de nasjonale målene for utdanningen har satt.
  • Den andre dimensjonen kaller vi Opplevd kvalitet. Her følger vi opp hvordan de som tar del i utdannelsen opplever den ut i fra egne personlige ønsker og forventninger.
  • Den tredje dimensjonen er Formålskvalitet. Her handler det om hvordan vi klarer å best mulig forberede våre barn og elever for neste steg i livet. I tillegg vurderer vi fortløpende hvordan våre virksomheter oppfyller og møter kravene i lover og regler – og fra våre oppdragsgivere.

De tre nevnte dimensjonene hjelper oss til å vurdere virksomhetens kvalitet fra fire ulike perspektiv:

  • Den kunnskap og de verdier og evner som barn og elever skal utvikle
  • Rettssikkerheten til de som deltar i utdanningen
  • Respekt for våre elevers personlige forventninger
  • Den langsiktige verdien som utdannelsen gir våre barn, elever og de voksne som studerer hos oss

Det at vi i AcadeMedia har en felles kvalitetsterminologi, at vi følger et grunnleggende program med felles målinger og evalueringer, at vi følger et definert og grunnleggende årshjul for kvalitetsarbeidet og har systematiske erfaringsutvekslinger mellom barnehager og skoler, bidrar sterkt til et likeverdig tilbud innen hele AcadeMedia – uansett hvor i landet vi tilbyr våre tjenester. Vi har også aktiv erfaringsutveksling med andre aktører over hele landet, hvor vi med vårt fokus på samfunnsoppdraget for barnehage eller skole bidrar til bedre prioritering av de riktige tiltakene i hele den svenske barnehage- og skolesektoren.

Gå inn på AcadeMediamodellen for å få enkel og raskt overblikk over vårt kvalitetsarbeid, våre samlede resultater og hva som er prioritert i vårt utviklingsarbeid i vår årlige kvalitetsrapporter. I AcadeMedia utarbeider vi disse rapportene på tre nivåer: konsernnivå, virksomhetsnivå og enhetsnivå. I rapportene presenteres resultatene, analysen av dem, hva som nå gjøres for å oppnå enda bedre kvalitet, samt informasjon om å forebygge og korrigere eventuelle mangler og risiki i analysearbeidet.
Kvalitetsrapporter for de ulike virksomhetene og hver enkelt enhet finner du på hovednettstedet vårt under de ulike virksomhetene.
AcadeMedias siste kvalitetsrapport finner du ved å klikke her.

Innehållsansvarig

Uppdaterad