Fint samarbete inom Espiras förskolor för att utveckla verksamheten

För att nå sina högt satta kvalitetsmål arbetar förskolorna inom norska Espira med proaktiv uppföljning. På så sätt kan man i god tid identifiera behov och områden som behöver utvecklas ytterligare. Arbetssättet skapar också möjligheter för förskolorna att lära och inspireras av varandra. Metoden kallas Espira BLIKK och används numera i samtliga av AcadeMedias norska förskolor.

I den nya AcadeMediamodellen identifieras fyra viktiga framgångsfaktorer som håller koncernen samman, oavsett land, skolform eller arbetsområde. I en artikelserie presenterar vi dessa framgångsfaktorer närmare och ger goda exempel på hur olika verksamheter inom AcadeMedia arbetar med dem. De fyra framgångsfaktorerna är “Uppdraget i fokus”, “Proaktiv uppföljning”, “Kollegial samverkan” och “Aktiv resursfördelning”. I den här artikeln möter vi Brit Gorset, förskolechef på Espira Gjemble i Norge som berättar hur de arbetar med framgångsfaktorn “Proaktiv uppföljning”.

Olika perspektiv skapar utvecklingsdrivande samtal

Espira är med sina över 100 förskolor en av de största och mest kända förskoleaktörerna i Norge. År 2015 startade de ett pilotprojekt i tolv av sina förskolor som senare har fått namnet Espira BLIKK och som numera omfattar alla Espiras 105 förskolor. I Espira BLIKK bedömer alla förskolor sin egen verksamhet i relation till olika kännetecken på kvalitet med utgångspunkt i läroplanen. Förskolorna bedöms dessutom på samma områden av pedagoger från en annan förskola inom Espira. Därutöver genomförs även årliga enkäter där föräldrarna får möjlighet att tycka till om verksamheten. Resultatet från dessa olika uppföljningar ger sammantaget ett gott underlag för det fortsatta kvalitetsarbetet i var och en av förskolorna.

En av de förskolor som kommit allra längst i arbetet med proaktiv uppföljning är Espira Gjemble i Trøndelag.

– Genom de återkommande genomlysningar som görs både av förskolans egen personal och av externa bedömare får vi fin återkoppling på vad som fungerar bra och vad som borde förbättras. Vi analyserar resultaten noga och diskuterar tillsammans hur vi kan utveckla vår verksamhet ännu mer, säger Brit Gorset, förskolechef på Espira Gjemble och som också ingår i Espiras centrala kvalitetsteam.

Samspelet med barnen i fokus

Utvärderingarna görs genom självvärderingar och observationer. De interna bedömningarna genomförs varje år och de externa vartannat. Fokus i dem ligger på den pedagogiska kvaliteten och personalens samspel med barnen. De huvudområden som granskas är lek, lärande, omsorg, utbildning, vänskap/gemenskap samt språk/kommunikation.

– Totalt är det 24 egenskaper på kvalitet som bedöms och vi kompletterar alltid personalens bilder med resultat från enkäter och samtal med vårdnadshavare, säger Brit Gorset.

Förskolorna skattas på en skala från 1 till 7 där värdet 1 står för avsaknad av kvalitet och 7 betyder att kvalitet i allra högsta grad är synligt i förskolan. Varje bedömning kompletteras också med skriftliga kommentarer för att göra det lättare att förstå vad som ligger bakom ställningstagandet. Om en förskola inte bedöms leva upp till godtagbar kvalitet inom ett område tar man fram en handlingsplan och påbörjar ett förbättringsarbete.

– Resultatet använder vi direkt och justerar det som behövs i verksamheten. Det blir också underlag för utvecklingsarbetet framåt och en temperaturmätare på hur vi står oss i relation till läroplanen.

Tränar pedagogerna att se till barnens bästa

För att den proaktiva uppföljningen ska bli framgångsrik är det viktigt att alla medarbetare ser värdet i arbetssättet, menar Brit Gorset. För att de ska göra det har man inom Espira avsatt mycket tid för att alla ska vara förtrogna med områdena som utvärderas och för att det ska finnas en samsyn kring betydelsen av ordet kvalitet.

– På Espira Gjemble är det tydligt att pedagogerna tack vare den proaktiva uppföljningen känner större delaktighet och yrkesstolthet. De är delaktiga i kvalitetsutvecklingen på ett helt annat sätt än tidigare och får också syn på saker i den dagliga verksamheten som de inte sett tidigare.

På förskolan har arbetet med Espira BLIKK bland annat lett till att pedagogernas arbete med lek och lärande utvecklats. Det har också gjort att man fått ökad insikt om hur mycket förskolans lekmiljöer inspirerar barnen.

– Barnen möter engagerade medarbetare som reflekterar över sina yrkesroller och som synliggör och möter barnens behov. Pedagogerna är verkligen helt fokuserade på att barnen ska må bra och utvecklas. Det här är metoder som fungerar och ger resultat, säger Brit Gorset.

Fakta: Espira

Espira är ett av de största och mest kända förskoleföretagen i Norge. Inom Espira-gruppen finns 96 förskolor,
2 500 medarbetare och 9 000 förskolebarn. Inte mindre än vart 40:e barn i Norge går i en Espira-förskola.

Espira grundades 1992 och har sedan starten utvecklat sitt pedagogiska erbjudande steg för steg till den ledande positionen man har idag.

Läs mer om Espira

Läs mer om den norska läroplanen för förskolan

Fakta: AcadeMedias kvalitetsrapport

I AcadeMedias kvalitetsrapport redovisas samlade resultat för koncernens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. Där presenteras också vilka utvecklingsområden som framöver ska ges särskild prioritet, både för koncernen som helhet och för respektive skolform. Vidare ges goda exempel på framgångsrikt utvecklingsarbete, både i AcadeMedias svenska, norska och tyska verksamheter. Rapporten presenteras årligen och är öppen för alla intresserade.

Läs AcadeMedias kvalitetsrapport 2019/2020

Se AcadeMedias kvalitetsseminarium från den 3 november